• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Subvenții APIA 2016: Lista documentelor ce trebuie depuse odată cu cererea unică de plată

  Roxana Dobre -

  De marţi începând, fermierii vor putea depune cererile unice de plată pentru anul 2016, așa cum a dat asigurări ministrul agriculturii, Achim Irimescu.  Persoanele care nu vor respecta termenul-limită de depunere, 16 mai, vor fi penalizate pentru întârziere.

  APIA desfășoară campania de depunere a cererilor în perioada 1 martie – 16 mai. Cererile unice de plată pot fi depuse şi după acest termen, în termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea unică de plată ar fi fost depusă până la data de 16 mai.

  Se va depune o singură cerere, chiar dacă fermierii deţin suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe.

  La depunerea cererii unice de plată, fermierii trebuie să prezinte la APIA o serie de documente de identificare pe lângă cele de utilizare a terenului sau diversele adeverințe care se cer.

  Astfel, trebuie să aveți la depunerea dosarului următoarele documente:

  -Copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaport/certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz, iar în cazul reprezentantului, copie de pe datele de identificare, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/paşaport;
  -Dovada deţinerii unui cont bancar activ;
  -Procura notarială, în cazul în care fermierul persoană fizică împuterniceşte o persoană pentru depunerea cererii unice de plată în numele său sau pentru a-l reprezenta în relaţia cu APIA.

  Se cere să veniți la APIA și cu un dosar plic!

  Documente prin care dovediți că utilizați terenul

  -Adeverinţa conform înscrisurilor din registrul agricol, aferente anului curent de cerere;
  -Copie conform cu originalul a contractului de închiriere/concesiune a suprafeţei agricole, încheiat între fermier şi unităţile administrativ-teritoriale, după caz;
  -Copie conform cu originalul a contractului de concesiune/arendă a suprafeţei agricole, încheiat între fermier si Agenţia Domeniilor Statului, denumită în continuare ADS, după caz.

  Faţă de anii anteriori, NU vor mai fi solicitate:

  -Copia de pe filele din Registrul Agricol;
  -Copie a titlului de proprietate și, în lipsa acestuia, declarația pe propria răspundere a fermierului privind motivul lipsei acestui document;
  -Tabelul centralizator cu contracte (de arendare, închiriere, comodat, asociere în participațiune).

  Atenție! Potrivit noilor dispoziţii, eliberarea adeverinţei emise de primării, prin care fermierii fac dovada utilizării terenului, nu va fi condiţionată de plata taxelor şi impozitelor locale.

  Documentele pentru dovedirea calităţii de fermier activ:

  – fermierii persoane fizice, care se înregistrează la Oficiul Național al Registrului Comerțului ca PFA/II/IF sau ca persoane juridice, pentru dovedirea calității de fermier activ, pentru asigurarea trasabilității parcelelor și, după caz, a angajamentelor asumate de către fermieri în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală depun inițial cererea unică de plată ca persoană fizică. După înregistrarea ca persoane autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale sau ca persoane juridice, fermierii persoane fizice depun formularul de transfer al exploatației, în condițiile prevăzute la art. 28 din OUG nr. 3/2015 cu modificări și completări ulterioare, până la data limită de depunere a cererii unice de plată.

  – persoanele fizice care nu au optat pentru înscrierea la ONRC ca persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau ca persoane juridice prezintă dovezile verificabile prevăzute la art. 6, alin.(5) lit. a) sau b) din OUG nr. 3/2015, cu modificări și completări ulterioare.

  – persoanele juridice care au beneficiat în anul anterior de plăţi directe care depăşesc cuantumul de 5000 de euro şi care sunt înregistrate la ONRC, prezintă cod CAEN din care rezultă activitatea agricolă sau actul de înființare/ actul constitutiv/statutul din care reiese că au activitate agricolă, după caz;

  – persoanele juridice care au beneficiat în anul anterior de plaţi directe care depăşesc cuantumul de 5000 de euro şi nu au cod CAEN pentru activitate agricolă, prezintă la APIA dovezile verificabile prevăzute la art. 6, alin.(5) lit. a) sau b) din OUG nr. 3/2015, cu modificări și completări ulterioare, din care să reiasă veniturile totale şi cele obţinute din activităţi agricole (copiile situaţiilor
  financiare anuale depuse la ANAF.)

  – persoanele juridice care au beneficiat în anul anterior de plaţi directe care depăşesc cuantumul de 5000 euro şi nu sunt înregistrate la ONRC, sau din ale căror acte de înființare/act constitutiv/statut nu reiese activitatea agricolă (licee agricole, universități, stațiuni de cercetare agricolă, unități de cult, etc.) prezintă la APIA:
  a) bilanțul contabil conform Legii 82/1991 a contabilității;
  b) jurnalul de venituri și cheltuieli;
  c) contul de execuție a bugetului instituției publice și al activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii.

  Dovezile verificabile privind îndeplinirea condiţiilor de fermier activ pentru persoanele fizice/ juridice se prezintă la APIA la depunerea cererii unice de plată şi nu mai târziu de data-limită de depunere a cererilor unice de plată cu întârziere (10 iunie 2016).

  Documente pentru accesarea măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenuri agricole:

  -în cazul în care fermierii solicita sprijin pentru pachetul 5- agricultura ecologică din Măsura 214- Plăţi de agro-mediu sau pentru pachetele din Măsura 11-Agricultură ecologică (submăsura 11.1- Sprijin pentru conversia la metode de agricultură ecologică şi submăsura 11.2-Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică): copie după contractul încheiat între organismul de inspecţie şi certificare/entitate mandatată şi beneficiar şi copie după fişa de înregistrare în agricultura ecologică a solicitantului de sprijin cu registrul parcelar aferent– se prezintă odată cu cererea unică sau cel târziu până la termenul limită de depunere a acesteia);

  -în cazul în care solicita pachetul 5 – Adaptarea la efectele schimbărilor climatice din Măsura 10- Agro-mediu şi climă trebuie să depuna următoarele documente: certificatul oficial de calitate a
  seminţei, factura de achiziţionare a seminţei care să includă următoarele informaţii: hibridul, soiul, precocitatea acestuia (tardiv/semi-tardiv şi timpuriu/semi-timpuriu) şi cantitatea de sămânţă achiziţionată şi certificatul oficial de calitate şi conformitate al furnizorului/producătorului – se prezintă odată cu cererea unică sau cel târziu până la termenul limită de depunere a acesteia;

  -în cazul în care solicita pachetul 8-Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon din Măsura 10-Agro-mediu şi climă trebuie să depuna: adeverinţa eliberată de asociaţia
  care conduce registrul genealogic al rasei solicitate la plată – se prezintă odată cu cererea unică sau cel târziu până la termenul limită de depunere a acesteia;

  -dacă utilizeaza apă pentru irigaţii trebuie să prezinte odată cu depunerea cererii (cel târziu până la termenul limită de depunere a cererii) documentele care dovedesc dreptul de utilizare a apei pentru irigaţii.

  Trebuie să se solicite sprijinul aferent schemei de plată/măsurii de sprijin dorite şi să semneze toate paginile cererii unice de plată.

  Documente care trebuie depuse de utilizatorii de pajiști

  Documentele prin care fermierii fac dovada utilizării pajiştilor permanente aparţinând unităţilor administrativ- teritoriale sau ADS, sunt:
  -Copie conform cu originalul de pe contractele de concesiune sau de închiriere încheiate între, pe de o parte, primării/consiliile judeţene sau ADS şi, pe de altă parte, crescătorii de animale sau asociaţiile crescătorilor de animale, din care să reiasă suprafaţa de pajişte permanentă utilizată, valabile cel puţin până la data de 1 decembrie a anului de cerere. Contractele de concesiune sau de închiriere încheiate în condiţiile legii înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, având ca obiect utilizarea pajiştilor permanente aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale, continuă să îşi producă efectele până la data încetării prin modalităţile stabilite în contract;
  -Copia cardului exploataţiei, conform Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 40/2010. În cazul în care fermierul nu deţine card de exploataţie, trebuie să prezinte adeverinţa eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploataţiei înscrise în RNE valabil la data depunerii cererii unice de plată.
  -În conformitate cu art. 7 alin. (2) din ordonanţă, în cazul pajiştilor comunale concesionate/închiriate în condiţiile legii de către asociaţiile crescătorilor de animale, beneficiarii plăţilor sunt membrii asociaţiei, respectiv fermierii activi. Calculul suprafeţelor aferente fiecărui membru se efectuează proporţional cu numărul de UVM deţinut de fiecare membru în parte la data de 1 martie a anului de cerere, asigurându-se cel puţin încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha, pentru suprafaţa concesionată/închiriată de către asociaţie. Fiecare membru al asociaţiei, solicitant al plăţilor directe în calitate de fermier activ, prezintă la APIA dovada utilizării acestor suprafeţe de pajişti permanente, respectiv copia de pe contractul de concesiune/închiriere a pajiştii de către asociaţie şi copia centralizatorului care cuprinde acordul, datele de identificare, numărul de animale deţinute de către fiecare membru al asociaţiei, precum şi suprafeţele alocate acestuia pe blocuri fizice, folosind aplicaţia GIS, pusă la dispoziţie de către APIA.
  -Fiecare membru al asociaţiei, în calitate de beneficiar al plăţilor, declară la APIA în cererea unică de plată suprafeţele utilizate de pajişte permanentă comunală care îi revin, folosind codul de cultură aferent pajiştilor permanente utilizate în comun. În cazul suprafeţelor utilizate în comun, fără delimitare fizică în teren, sancţiunile se calculează proporţional cu suprafaţa declarată de către fiecare fermier, membru al asociaţiei, în blocul fizic în care a fost constatată neconformitatea.
  -Codul/Codurile de exploataţie zootehnică şi animalele declarate într-o cerere unică de plată, pentru asigurarea încărcăturii cu animale pe pajiştile permanente şi/sau pentru solicitarea plăţilor pentru efectivele de animale, fac obiectul unei singure cereri unice de plată.
  -Cooperativele agricole precum şi grupurile de producători care desfăşoară activitate agricolă în calitate de fermier activ pe pajiştile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale, cu animalele pe care le deţin, pot depune cererea de plată prin reprezentantul legal, î sau animalele solicitate la plată de către forma asociativă.”n conformitate cu actul constitutiv şi/sau statutul formei asociative.

  Atenție! Suprafeţele declarate în cererile unice de plată pentru care nu se depun documentele care fac dovada utilizării terenului până la data-limită de depunere a cererilor unice de plată sunt neeligibile!

  Actele necesare pentru subvențiile APIA pentru creșterea animalelor

  În campania 2016 declaraţiile în sectorul zootehnic se depun la centrul judeţean /centrul local la care fermierul este arondat. Lista animalelor pentru fiecare schemă de plată va fi pusă
  la dispoziţia fermierilor de către funcţionarii APIA din cadrul CL/CJ la momentul în care fermierul se va prezenta pentru depunerea cererii unice de plată, listă din care va elimina animalele care nu doreste a fi cuprinse în cererea unică de plată, respectiv în declaraţie sector zootehnic.

  Fermierii sunt rugati sa detina/intre in posesia lista animalelor existente in exploatatie (ovine, caprine, bovine) ce urmeaza a fi solicitate pentru sprijinul financiar aferent anului 2016 in vederea comparării cu lista animalelor, pentru fiecare schema de plata din sectorul zootehnic din aplicatia electronica.

  Fermierii care solicită ANT 7 şi ANT 8, care au dobândit dreptul la primă în anii/anul anteriori vor solicita ajutor naţional tranzitoriu pentru efectivul de animale fără a mai fi detaliat pe crotalii.
  Pentru Măsurile 10 şi 11, trebuie să semeze şi partea „V.3.1- Angajamente şi declaraţii*) – M10 – Agro-mediu şi climă” şi/sau V.3.2/3.3 – Angajamente şi declaraţii*) – M11- Agricultură ecologică”, după caz.

  Pentru Ajutoarele Naționale Tranzitorii în Zootehnie (ANTZ)

  Documentul specific care însoţeşte cererea unică de plată pentru fermierii care nu au solicitat ANTZ în anii de cerere 2013-2015 este copia de pe dovada de înregistrare a solicitantului în sistemul de administrare a cotelor de lapte, precum şi a cantităţilor de lapte livrate şi/sau vândute direct în anul de cotă de referinţă.

  Documentul specific care însoţeşte cererea unică de plată pentru ANTZ este unul din următoarele, după caz:

  a) copie de pe cel puţin un contract cu un cumpărător, valabil pe o perioadă de minimum 6 luni, însoţită de copii de pe cel puţin o factură sau de pe cel puţin o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul care efectuează livrarea de lapte;

  b) copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul persoană fizică ce efectuează vânzarea directă a laptelui;

  c) copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi de pe dispoziţia de încasare a valorii/documente fiscale aferente laptelui comercializat pentru producătorul care efectuează vânzarea directă a laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică;

  d) copie de pe factura/bonuri fiscale de vânzare directă a laptelui pentru PFA, II, IF şi SC.

  Documentul specific care însoţeşte cererea unică de plată este copia de pe paşaportul fiecărui animal pentru care se solicită ANTZ/copie de pe documentele care atestă ieşirile din efectiv, după caz, în cazul exploataţiilor pentru care nu s-a solicitat/beneficiat de primă în anii anteriori.

  Dreptul la primă obţinut în anii anteriori, pentru schema decuplată de producţie, specia bovine, prevăzută la art. 62 lit. b), poate fi cedat, pe baza unei declaraţii notariale, unei alte persoane, în altă exploataţie, înfiinţată ulterior datei de referinţă pentru care a fost stabilit dreptul, în urma preluării integrale a animalelor purtătoare de primă, cu condiţia respectării cumulative a condiţiilor de eligibilitate.

  Toţi fermierii care solicită ANTZ trebuie să prezinte adeverinţa emisă de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, care atestă că efectivul de animale existent în exploataţia cu cod ANSVSA, la data emiterii adeverinţei, identificat şi înregistrat în RNE, este cuprins în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor.

  Pentru Sprijinul Cuplat în Zootehnie

  Toţi fermierii activi care solicită SCZ trebuie să prezinte adeverinţă emisă de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, cu excepţia SCZ pentru viermi de mătase, care atestă că efectivul de animale existent în exploataţia cu cod ANSVSA, la data emiterii adeverinţei, identificat şi înregistrat în RNE, este cuprins în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor.

  Documentele specifice care însoţesc cererea unică de plată pentru sprijinul cuplat pentru creșterea bivolițelor:

  a) copia de pe paşaportul fiecărei bivoliţe de lapte pentru care se solicită SCZ;

  b) adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea bivoliţelor, pentru care se solicită sprijin cuplat, în Registrul genealogic al rasei, avizată de către Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu”, denumită în continuare ANZ, după caz.

  Documentul specific care însoţeşte cererea unică de plată pentru spriinul cuplat pentru ovine și caprine este adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea femelelor ovine şi/sau berbecilor de reproducţie sau femelelor caprine şi/sau ţapilor de reproducţie, pentru care se solicită SCZ, în Registrul genealogic al rasei, începând cu anul de cerere 2016.

  Documentele specifice care însoţesc cererea unică de plată pentru sprijinul cuplat pentru vacile de carne și metișii lor:

  a) copie de pe paşaportul fiecărui animal pentru care se solicită SCZ, existent în exploataţie la data depunerii cererii unice de plată;

  b) adeverinţa eliberată de ANZ care certifică rasele de carne şi metişii acestora, prin verificarea datelor din certificatele de origine, buletinele de însămânţări artificiale/adeverinţele de montă naturală, precum şi înscrierea în Registrul genealogic al rasei;

  c) documente care atestă ieşirile animalelor din exploataţie, dacă este cazul, conform prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 40/2010 pentru animalele din categoriile tauri din rasa de carne, tineret mascul şi/sau femel din rase carne şi tineret mascul şi/sau femel metis cu rase de carne.

  Documentele specifice care însoţesc cererea unică de plată pentru sprijinul cuplat la vacile de lapte:

  a) copie de pe paşaportul fiecărei vaci de lapte pentru care se solicită SCZ;

  b) adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea vacilor de lapte, pentru care se solicită SCZ, în Registrul genealogic al rasei, avizată de ANZ, după caz;

  c) copie de pe contractul cu un cumpărător, valabil pe o perioadă de minimum 6 luni, sau de pe documentele fiscale care să ateste livrarea laptelui, respectiv facturi fiscale şi/sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol în cazul vânzărilor directe.

  În cazul sprijinului cuplat în sectorul vegeral, documentele nu se depun la APIA odată cu cererea unică și se aduc ulterior. Mai multe detalii despre acestea găsiți în articolul:

  Subvenții APIA: Începând cu 2016, culturi doar cu sămânță certificată. Care sunt documentele doveditoare se iau în considerare

  Acte normative utile:

  Ordinul 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

  Ordinul 234/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, şi pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate


  Te-ar mai putea interesa

  Prețul roșiilor românești s-a prăbușit după sărbători. Cât costă acum un kilogram de tomate la fermieri VTol Agrobee 200, cea mai mare dronă agricolă poate pulveriza 380 de hectare pe zi Fasolea, cea mai nouă cultură în ferma familiei Gheorghiță. De la 2 hectare, la 100 de hectare

  Ultimele știri

  Anunț pentru fermieri: Astăzi s-a făcut plata pentru subvenția de 100 euro la hectar! Ultima oră despre subvențiile APIA! Situația la zi cu fermierii care încasează plăți la hectar! Primii fermieri care intră la recoltat cu trei săptămâni mai devreme din cauza secetei