• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Cum pot micii fermieri să obțină 15.000 de euro – finanțare nerambursabilă prin PNDR

  agrointeligenta.ro -

  Micii fermieri au posibilitatea ca începând din acest an să acceseze până la 15.000 de euro – fonduri europene nerambursabile, bani pe care să îi folosească pentru a-și dezvolta afacerea agricolă. Finanțarea poate fi obținută prin depunerea unui proiect pe Submăsura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, anunțată să se deschidă în această vară, conform declarațiilor oficiale făcute la începutul anului de ministrul agriculturii Achim Irimescu. 

  Submăsura 6.3 vine să înlocuiască sprijinul pe care micile exploatații le obțineau în vechiul PNDR prim Măsura 141, însă acum sumele ce se pot accesa sunt de până la 15.000 de euro, iar banii sunt virați fermierilor în două tranșe: 75% din sumă la primirea deciziei de finanțare și 25% în maximum trei ani de la primirea acestei decizii. Fondurile europene se acordă pe o perioadă de trei ani, respectiv 5 ani în cazul producătorilor din sectorul pomicol.

  Dimensiunea fermei, primul criteriu de eligibilitate

  Fermierii care pot beneficia de cei 15.000 de euro trebuie să îndeplinească anumite condiții și, foarte important, să facă dovada că dețin ferme mici, adică la care dimensiunea este cuprinsă între 8.000 și 11.999 SO (valoarea producției standard – vezi tabelul AICI). Calculând, spre exemplu, ce înseamnă această dimensiune pentru o fermă care cultivă grâu, la care SO se ridică la 529,67 euro/ha, vorbim despre o exploatație ce pornește de la circa 15 hectare, dar care nu poate depăși 22,65 de hectare. În cazul fermelor de vaci de lapte, fiecare animal la muls are 1033,43 de euro/cap, deci vorbim despre o exploatație cu cel puțin 8 vaci pentru lapte și cel mult 11. Bineînțeles, acestea sunt calcule făcute ”grosier” pentru că în fermă nu se cultivă doar grâu, iar în cazul fermelor de vaci, se iau în calcul și viței și tineretul, spre exemplu.

  Dimensiunea economică se va calcula pe baza înregistrărilor în nume propriu din ultima perioadă (campanie) de depunere (înregistrare/ actualizare) a cererii unice de plată pe suprafaţă în IACS stabilita conform prevederilor legislatiei nationale în vigoare şi/sau în Registrul Exploataţiei la ANSVSA, precum şi în Registrul agricol, efectuată înainte cu cel mult 30 de zile faţă de data depunerii cererii de finanţare.

  Pentru calculul dimensiunii economice la data data depunerii Cererii de finanţare, se va considera ultima perioadă (campanie) de depunere (înregistrare/ actualizare) a cererii unice de plată pe suprafaţă în IACS, ca fiind anul în care au fost înregistrate suprafeţele de teren la APIA, în numele formei de organizare a solicitantului (PF, PFA, II, IF, SRL), începând cu anul 2015.

  Toate exploataţiile agricole care formează calculul SO și din stupi, trebuie să introducă sistemul de identificare şi înregistrare a stupilor şi stupinelor, constând în plăcuţe de identificare pentru fiecare stup şi panouri de identificare a stupinelor, în conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 119/ 2011, cu modificările și completările ulterioare.

  În afară de a deține ferma mică, beneficiarul de fonduri europene trebuie să fi împlinit vârsta de 18 ani, să aibă măcar 8 clase și, în cazul în care este vorba despre o persoană juridică, aceasta să fie înregistrată în România. Astfel, se încadrează beneficiarii:
  persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

  o ca persoană fizică autorizată;
  o ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;
  o ca întreprindere familială;

  – societate cu răspundere limitată cu asociat unic/majoritar (majoritate absolută 50%+1) înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare reprezentată prin:

  o asociat unic care are şi calitatea de administrator al societăţii;
  o asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) care are și calitatea de administrator al societăţii. În cazul persoanei juridice cu acţionariat multiplu, asociatul majoritar trebuie să exercite controlul efectiv pe întreaga durată de valabilitate1 a Deciziei de finanțare.

  Totodată, în termen de 9 luni de la semnarea deciziei de finanțare, beneficiarul trebuie să facă dovada că are domiciliul în unitatea administrativ-teritorială unde este și exploatația, dar și că deține un loc de muncă în acel UAT sau în zona limitrofă (dacă e cazul).

  Mai mult, fermierul trebuie să aibă exploataţia agricolă înregistrată, conform prevederilor legislative naționale, cu cel puţin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului. Se va ţine cont de înregistrarea exploataţiei, indiferent de forma de organizare economică cu care figurează în Registrul Unic de Identificare (RUI)/ Registrul Național al Exploatațiilor (RNE), precum şi la Primărie în Registrul Agricol, cu cel puţin 24 de luni înaintrea depunerii cererii de finanţare.

  Finanțarea se acordă pe baza unui plan de afaceri

  Proiectul pe care fermierii îl depun la AFIR pentru obținerea finanțării trebuie să aibă la bază un plan de afaceri pentru dezvoltarea exploatației agricole. Acest plan trebuie respecte modelul din Ghidul solicitantului și să includă:

  -Prezentarea situației inițiale a exploatației agricole (de ex: datele solicitantului, aria de cuprindere a activității, forma juridică a solicitantului, abilități profesionale, istoricul întreprinderii agricole, facilități de producție, dotarea exploatației);
  -Prezentarea ţintelor şi obiectivelor de etapă propuse pentru dezvoltarea exploatației agricole (de ex: obiectivul general, obiectivele operaționale – planificarea îndeplinirii acestora, riscurile de implementare, standarde și norme europene legate de protecția muncii și de mediu și normele sanitare-veterinare, în cazul exploatațiilor agricole care vizează creşterea de animale, planul de amenajări pentru gestionarea gunoiului de grajd, conform normelor de mediu precum și previziunea bugetului de venituri – cheltuieli);
  -Prezentarea detaliată a acțiunilor, inclusiv cele legate de sustenabilitatea mediului și de utilizarea eficientă a resurselor, necesare pentru dezvoltarea exploatației agricole, formarea sau consilierea (îmbunătățirea economică propusă a exploatației, planul propus pentru formare şi consiliere – pentru a îmbunătăți aptitudinile beneficiarilor și eficacitatea exploatației, restructurarea și diversificarea activităţilor agricole (evaluarea riscurilor de mediu și planificarea implementării).

  În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, Planul de Afaceri va prevede în mod obligatoriu platforme de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (cerința va fi verificată la momentul finalizării implementării Planului de Afaceri, respectiv înainte de acordarea tranșei a doua); în cazul în care în cadrul exploatației agricole există o platformă de gestionare a gunoiului de grajd care respectă normele de mediu/ care trebuie adaptată la normele de mediu, în Planul de Afaceri se va detalia acest aspect.

  Implementarea Planului de Afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data semnării deciziei de acordare a sprijinului.

  Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de sprijin, beneficiarul face dovada creşterii performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de sprijin (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri).

  În cadrul unei familii doar unul dintre membri poate beneficia de sprijin, indiferent de forma de organizare a membrilor familiei, aferentă accesării submăsurii 6.3 (PFA, II, IF, SRL).

  Contractele care conferă dreptul de folosință asupra terenurilor agricole trebuie să fie încheiate în numele solicitantului şi să fie valabile la momentul depunerii cererii de finanţare.

  Contractele care conferă dreptul de folosință asupra clădirilor trebuie încheiate pentru o perioadă de cel putin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, iar în cazul înființării și/ sau reconversiei plantațiilor pomicole precum și înființării plantațiilor viticole pentru o perioadă de minimum 15 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare. (Excepție: pepinierele, culturile de căpșun, zmeur, mur, coacăz și agriș unde perioada minima este de 10 ani).

  În cazul exploataţiilor care deţin animale, acestea vor fi în proprietatea persoanei autorizate/ societăţii.

  Pe perioada de implementare şi monitorizare a proiectului, solicitantul trebuie să menţină cel puţin încadrarea în dimensiunea SO a exploataţiei agricole, fără a reduce dimensiunea SO sub limita care defineşte mărimea exploataţiei pentru care proiectul este selectat şi aprobat.

  O exploataţie agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, din PNDR 2014-2020, în sensul că exploataţia nu poate fi transferată între 2 sau mai mulţi fermieri, beneficiari ai sprijinului prin această submăsură.

  Cine nu poate accesa Submăsura 6.3, conform actualului Ghid al solicitantului, în formă consultativă:

   Solicitanții/ beneficiarii înregistraţi în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, până la achitarea integrală a datoriei față de AFIR, inclusiv a dobânzilor și majorărilor de întârziere;
   Beneficiarii care au contracte de finanţare pentru proiecte nerealizate încetate din proprie iniţiativă, după încasarea avansului sau cel puțin a unei cereri de plată, pentru 1 an de la data rezilierii și beneficiarii care au contracte de finanţare încetate pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale din iniţiativa AFIR, pentru 1 an de la data rezilierii, pentru ambele situații sub condiția stingerii debitelor;
   Beneficiarii Programului SAPARD sau ai cofinanțării FEADR, care se află în situații litigioase cu AFIR, până la pronunțarea definitivă a instanței de judecată în litigiul dedus judecății;
   Beneficiarii submăsurii 6.3 care depun proiecte pentru oricare dintre celelalte măsuri care privesc activități agricole din cadrul PNDR 2014 – 2020, până la acordarea celei de-a doua tranșe de sprijin;
   Beneficiarii contractelor/deciziilor de finanțare aferente sM 6.3 până la acordarea celei de-a doua tranșe de plată din cadrul PNDR 2014-2020, pentru sM 4.1, sM 4.1a, sM 4.2, 4.2a și sM 6.4 finanțate prin PNDR 2014-2020.
   Beneficiarii care au obţinut sprijin nerambursabil prin intermediul:

  -Măsurilor 112 – „Instalarea tinerilor fermieri” și/sau 411-112 din PNDR 2007-2013;
  -Măsurilor 141 – „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”, 411-141 care nu și-au finalizat Deciziile de Finanţare (sprijinul nu a fost încasat de beneficiari pe parcursul celor 5 ani de implementare) din PNDR 2007-2013;
  -Submăsurilor 6.1 – „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri ” și/sau 19.2 din PNDR 2014-2020;
  -Submăsurilor 6.3 – „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, și/sau 19.2 din PNDR 2014-2020;

  Foto: thefarmingnews.com


  Te-ar mai putea interesa

  Ministerul Agriculturii a anunțat un nou ajutor de stat pentru 400 de fermieri Fonduri europene pentru crescătorii de animale – 2.000.000 euro/fermă. Condiții Anunț de ultimă oră pentru tinerii care vor să acceseze ajutorul de 70.000 de euro!

  Ultimele știri

  Plățile pentru Tomata, aproape de start. Guvernul a aprobat banii fermierilor CICh Năvodari: soluții eficiente pentru deblocarea fosforului și pierderile de azot Titluri de proprietate pentru proprietari și moștenitori. Termen limită: 20 noiembrie, la primării