• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • LISTA declarațiilor ce TREBUIE DEPUSE pentru NORMA DE VENIT!

  Roxana Dobre -

  Lista declarațiilor ce trebuie depuse de către persoane fizice și PFA pentru normele de venit, termene-limită pentru depunerea acestor declarații și formulare la ANAF! Persoanele care dețin suprafețe agricole și efective de animale ce depășesc un anumit plafon sunt obligate la plata unui impozit indiferent dacă vând sau nu produsele obținute.

  Impozitul pe venitul din activități agricole se calculează de organul fiscal competent prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului anual din activități agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final.

  Contribuabilii fără vreo formă de asociere juridică

  Atenție! Perioada de declarare a suprafețelor cultivate/cap de animal/familie de albine este până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal pentru anul în curs și cuprinde informații privind suprafețele cultivate/capetele de animal/familiile de albine deținute la data declarării.

  În cazul contribuabililor care realizează venituri din activități agricole atât individual, cât și într-o formă de asociere, în declarația depusă până la data de 25 mai inclusiv contribuabilii vor completa numai informații referitoare la activitatea desfășurată în mod individual.

  Contribuabilii/asocierile fără personalitate juridică care au depus declarația prevăzută la art. 107 alin. (2) din Codul fiscal pot depune o nouă declarație pentru anul în curs, până la data de 25 mai a anului respectiv, în situația modificării structurii suprafețelor destinate producției agricole vegetale/numărului de capete de animale/familii de albine.

  În cazul contribuabililor/asocierilor fără personalitate juridică care depun cu întârziere declarația pentru anul în curs, după data de 25 mai, informațiile cuprinse în declarație vizează suprafețele cultivate/capetele de animale/familiile de albine deținute la data de 25 mai.

  Pe baza declarațiilor depuse de contribuabili/asocieri fără personalitate juridică, organul fiscal competent stabilește impozitul anual datorat. Impozitul determinat de organul fiscal competent reprezintă impozit final și nu se recalculează.

  Atenție! Nu au obligații declarative contribuabilii care obțin venituri din activități agricole și își desfășoară activitatea sub forma unei asocieri fără personalitate juridică, obligațiile declarative fiind îndeplinite de asociatul care răspunde pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice.

  Contribuabilii care dețin un PFA

  DECLARAȚIA 220:

  Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, supuse impozitului pe venit, provenind din:

  a) activităţi independente;

  b) cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă;

  c) activităţi agricole impuse în sistem real;

  d) silvicultură şi piscicultură

  Declaraţia se depune la organul fiscal competent, astfel:

  -în termen de 30 de zile de la data începerii activităţii, în cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole impuse în sistem real, venituri din silvicultură şi piscicultură şi care încep o activitate în cursul anului fiscal;

  -în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului între părţi, odată cu înregistrarea acestuia la organul fiscal competent, în cazul contribuabililor care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr de până la 5 contracte de închiriere, inclusiv;

  -până la data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit şi care, în anul fiscal anterior, au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro şi au obligaţia determinării venitului net anual în sistem real, începând cu anul fiscal următor;

  până la data de 25 mai a anului de impunere, odată cu declaraţia privind venitul realizat, în cazul contribuabililor care, în anul anterior, au realizat pierderi şi cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior;

  Declaraţia se completează în două exemplare: – originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România. Sau la organul fiscal competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România. – copia se păstrează de către contribuabil sau de împuternicitul/curatorul acestuia.

  DECLARAȚIA 221

  Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri impozabile din România, din activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din:

  a) cultivarea produselor agricole vegetale;

  b) exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea;

  c) creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

  Precizăm că, veniturile menţionate anterior, sunt neimpozabile în limitele stabilite potrivit tabelului următor:

  Nr. crt.

  Produse vegetale

  Suprafaţă

  1.

  Cereale

  pînă la 2 ha

  2.

  Plante oleaginoase

  pînă la 2 ha

  3.

  Cartof

  pînă la 2 ha

  4.

  Sfeclă de zahăr

  pînă la 2 ha

  5.

  Tutun

  pînă la 1 ha

  6.

  Hamei pe rod

  pînă la 2 ha

  7.

  Legume în cîmp

  pînă la 0,5 ha

  8.

  Legume în spaţii protejate

  pînă la 0,2 ha

  9.

   

  Leguminoase pentru boabe

  pînă la 1,5 ha

  10.

  Pomi pe rod

  pînă la 1,5 ha

  11.

  Vie pe rod

  pînă la 1 ha

  12.

  Arbuşti fructiferi

  pînă la 1 ha

  13.

  Flori şi plante ornamentale

  pînă la 0,3 ha

  Animale

  Nr. capete/Nr. de familii de albine

  1.

  Vaci

  pînă la 2

  2.

  Bivoliţe

  pînă la 2

  3.

  Oi

  pînă la 50

  4.

  Capre

  pînă la 25

  5.

  Porci pentru îngrăşat

  pînă la 6

  6.

  Albine

  pînă la 75 de familii

  7.

  Păsări de curte

  pînă la 100

  Atenție!  Veniturile din activităţi agricole determinate pe bază de norme de venit, realizate din exploatarea bunurilor (suprafeţe destinate producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine) deţinute în comun sau în devălmăşie de proprietari, uzufructuari sau de alţi deţinători legali, înscrişi într-un document oficial, se atribuie proporţional cu cotele-părţi pe care aceştia le deţin în acea proprietate sau contribuabilului care realizează venituri din activităţi agricole, în situaţia în care acestea nu se cunosc. În cazul persoanelor fizice pentru care nu a fost finalizată procedura succesorală, veniturile corespunzătoare suprafeţelor destinate producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine se atribuie contribuabilului care realizează venituri din activităţi agricole.

  Declaraţia se depune la organul fiscal competent la următoarele termene:

  -până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs, privind suprafaţa cultivată/cap de animal/familie de albine deţinută/deţinut la data declarării. În cazul contribuabililor/asocierilor fără personalitate juridică care depun cu întârziere declaraţia pentru anul în curs, după data de 25 mai, informaţiile cuprinse în declaraţie vizează suprafeţele cultivate/capetele de animale/familiile de albine deţinute la data de 25 mai;

  -ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia depusă anterior, acesta completează şi depune o declaraţie rectificativă, situaţie în care se va înscrie „X” în căsuţa prevăzută în acest scop.

  Atenție! În cazul în care intervin modificări privind structura suprafeţelor destinate producţiei agricole vegetale sau numărul de capete de animale/familii de albine, declaraţia rectificativă se depune până la data de 25 mai a anului fiscal de raportare, iar informaţiile cuprinse în declaraţie vizează suprafeţele cultivate/capetele de animale/familiile de albine deţinute la data depunerii declaraţiei rectificative.

  În cazul în care declaraţia depusă nu reflectă suprafeţele cultivate/numărul capetelor de animale/familiilor de albine sau structura acestora la data de 25 mai a anului de impunere, contribuabilul poate depune o declaraţie rectificativă în care va declara elementele de impunere existente la data de 25 mai.

  Modificarea structurii suprafeţelor destinate producţiei agricole vegetale sau a numărului de capete de animale/familii de albine, intervenite după data de 25 mai, nu conduce la ajustarea normelor de venit, respectiv a venitului anual impozabil.

  Declaraţia se completează în două exemplare: – originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România, Sau la organul fiscal competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România; – copia se păstrează de către contribuabil sau de împuternicitul/curatorul acestuia.

  Nedepunerea declarațiilo menționate se sancționează cu amendă contravențională, de la 500 lei la 1.000 lei, conform prevederilor art.336 alin.(1) şi (2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

  Conform prevederilor art.107 alin.(6) din Codul fiscal, plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuale se efectuează către bugetul de stat în două rate egale, astfel:

  -50% din impozit până la data de 25 octombrie inclusiv;

  -50% din impozit până la data de 15 decembrie inclusiv.


  Te-ar mai putea interesa

  Subvențiile APIA care intră în conturile fermierilor până la Crăciun Gerul și poleiul pun stăpânire pe țară! Elena Mateescu, ANM: De marți revin ninsorile! Lucian Georgescu: Oameni buni, nu mai vindeți pâmântul agricol pe sume ridicole!

  Ultimele știri

  Jurnalul Oficial al UE: Autorizația pentru utilizarea glifosatului a fost prelungită cu încă 10 ani Un start-up românesc de decontaminare a fructelor și legumelor, premiat la BASF Innovation Hub Noul ministru al Agriculturii din Polonia le-a promis fermierilor o subvenție de 230 euro/ha la porumb