• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • CADASTRU GRATUIT 2020: CE OBLIGAȚII AU PROPRIETARII DE TERENURI ȘI PRIMARII!

  agrointeligenta.ro -

  Agenția de cadastru, regulament pentru înregistarea și recepția gratuită a imobilelor. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a lansat în dezbatere publică o serie de propuneri pentru realizarea în bune condiții a înregistrării gratuite a terenurilor și imobilelor.

  Agrointeligența-AGROINTEL.RO vă spune în premieră care este regulamentul propus de ANCPI ce va sta la baza cadastrării gratuite la nivel național.

  Lucrările sistematice de cadastru constituie un ansamblu de activităţi ce au ca scop:
  a)Identificarea imobilelor, măsurarea, descrierea şi înregistrarea lor în documentele tehnice cadastrale, reprezentarea acestora pe planuri cadastrale, precum şi stocarea datelor pe suporturi informatice;
  b)Identificarea proprietarilor, a posesorilor şi a altor deţinători de imobile, înregistrarea în documentele tehnice și stocarea pe suporturi informatice a datelor de identificare ale acestora în vederea înscrierii în cartea funciară;
  c) Afişarea publică a rezultatelor obţinute în urma executării lucrărilor de înregistrare sistematică, rectificarea erorilor semnalate de către deţinători şi deschiderea noilor cărţi funciare.

  Lucrările de înregistrare sistematică se pot realiza pentru întreg teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale sau pentru unul sau mai multe sectoare cadastrale. Lucrările se realizează în baza contractului de execuţie a lucrărilor de înregistrare sistematică, încheiat în condiţiile legii.

  Modificările legislaţiei din domeniul cadastrului şi a publicităţii imobiliare, care au legătură cu desfăşurarea lucrărilor de înregistrare sistematică se aplică de la data intrării în vigoare a respectivelor reglementări, inclusiv pentru etapele rămase de executat, în cazul contractelor aflate în derulare.

  În cadrul lucrărilor sistematice de cadastru se întocmesc documentele tehnice ale cadastrului, respectiv:
  a) planul cadastral care conţine limitele imobilelor şi construcţiilor, precum şi identificatorul imobilului atribuit în cadrul lucrării de înregistrare sistematică;
  b) registrul cadastral al imobilelor ce conţine informaţii privitoare la descrierea imobilelor, titularii drepturilor reale imobiliare şi actele juridice doveditoare, informaţii privitoare la sarcinile imobilului şi dezmembrămintele dreptului de proprietate, alte notări şi menţiuni cu privire la imobil;
  c) opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători care conţine informaţii privitoare la deţinători, identificatorii imobilelor deţinute, adresa imobilelor, suprafaţa determinată prin măsurători, alte menţiuni.

  Principalele etape ale lucrărilor de înregistrare sistematică sunt:
  a) Organizarea şi desfăşurarea campaniei de informare publică la nivel naţional şi local care are ca scop înştiinţarea cetăţenilor cu privire la începerea lucrărilor de înregistrare sistematică şi cu privire la beneficiile, drepturile şi obligaţiile acestora pe parcursul procesului de înregistrare sistematică.
  b) Realizarea lucrărilor preliminare și a celor de specialitate ce cuprind: identificarea limitelor UAT/sectorului cadastral, analizarea şi integrarea informaţiilor preluate, identificarea amplasamentelor şi a limitelor imobilelor, realizarea măsurătorilor cadastrale, identificarea deţinătorilor legali ai imobilelor şi colectarea actelor juridice;
  c) Actualizarea informaţiilor culese din teren cu cele din înregistrarea sporadică şi întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului;
  d) Recepţia documentelor tehnice cadastrale de către comisia de recepţie desemnată în acest scop;
  e) Derularea campaniei de informare cu privire la afişarea documentelor tehnice ale cadastrului;
  f) Publicarea şi afişarea, în condiţiile legii, a documentelor tehnice ale cadastrului;
  g) Înregistrarea şi soluţionarea cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastruluipublicate;
  h) Actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului, în urma soluţionării cererilor de rectificare şi ca urmare a integrării lucrărilor sporadice înregistrate în perioada de publicare;
  i)Închiderea lucrărilor de înregistrare sistematică, în vederea înscrierii în cartea funciară și deschiderea noilor cărţi funciare;
  j) Comunicarea în condiţiile Legii, a extrasului de carte funciară pentru informare şi a extrasului din noul plan cadastral;
  k) Arhivarea documentelor care stau la baza înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară;
  (8) În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică livrările sunt denumite astfel:
  a) Livrarea 1- ”Raport preliminar”: conţine informaţii privind analiza datelor primite de la beneficiarul lucrărilor, metodele şi graficul de execuţie a lucrărilor, alocarea resurselor materiale şi umane etc. şi se întocmeşte doar în cazul în care Achizitorul solicită realizarea lui;
  b) Livrarea 2 -”Documente tehnice ale cadastrului spre publicare”;
  c) Livrarea 3 -”Documente tehnice ale cadastrului finale”.

  Lucrările sistematice de cadastru presupun:
  -Identificarea, măsurarea, descrierea şi înregistrarea imobilelor în documentele tehnice, reprezentarea acestora pe planuri cadastrale şi stocarea datelor pe suporturi informatice;
  – Identificarea proprietarilor, a posesorilor şi a altor deţinători de imobile, înregistrarea în documentele tehnice și stocarea pe suporturi informatice a datelor de identificare ale acestora în vederea înscrierii în cartea funciară;
  -Afişarea publică a rezultatelor obţinute în urma executării lucrărilor de înregistrare sistematică, rectificarea erorilor semnalate de către deţinători şi deschiderea noilor cărţi funciare.

  Conform Legii, primarul UAT are obligaţia să înştiinţeze prin orice mijloc de publicitate pe deţinătorii imobilelor cu privire la obligaţiile pe care aceştia le au în desfăşurarea lucrărilor sistematice de cadastru şi anume: să permită accesul Prestatorului în vederea executării măsurătorilor, să prezinte actele de proprietate echipelor care realizează interviurile, să participe la identificarea limitelor imobilelor, să verifice informaţiile privitoare la imobilele pe care le deţin, în etapa de publicare a rezultatelor.

  Prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate, primarul pune la dispoziţia Prestatorului informaţiile şi evidenţele deţinute de primărie, prin eliberarea de certificate sau orice alte documente necesare realizării lucrării de înregistrare sistematică. Și instituţia Prefectului în raza căreia sunt situate UAT-urile pe al căror teritoriu se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică, colaborează la realizarea lucrărilor. În calitate de reprezentant al Guvernului în teritoriu, prefectul are atribuţii de a asigura realizarea la nivelul judeţului a obiectivelor de interes naţional şi de îndeplinire a obiectivelor prevăzute în Programul Naţional.

  În cadrul comunităţilor din UAT-ul care face obiectul lucrărilor de înregistrare sistematică, pot exista persoane care datorită stării de sănătate sau situaţiei civile, ar putea fi împiedicate în exprimarea drepturilor privitoare la imobilele pe care le deţin.

  Sunt considerate categorii de persoane vulnerabile: persoanele cu dizabilităţi, persoanele care nu ştiu să scrie ori să citească, persoanele în vârstă care nu se pot deplasa sau prezintă dificultăţi de vorbire, vedere, auz, femeile singure, persoanele din categoria minorităţilor etnice care nu cunosc limba română, persoanele puse sub interdicţie, persoanele condamnate la pedepse privative de libertate, alte categorii identificate cu ocazia realizării lucrărilor de înregistrare sistematică.

  Prestatorul trebuie să acorde pe parcursul realizării lucrărilor o atenţie deosebită categoriilor menţionate mai sus şi să colaboreze cu primăria pentru a asigura participarea la lucrări a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile.

  Principalele etape ale lucrărilor de înregistrare sistematică sunt următoarele:
  a) Organizarea şi desfăşurarea campaniei de informare publică locală în vederea înştiinţării cetăţenilor cu privire la începerea lucrărilor de înregistrare sistematică şi cu privire la beneficiile, drepturile şi obligaţiile acestora pe parcursul procesului de înregistrare sistematică;
  b) Realizarea lucrărilor preliminare și a celor de specialitate ce cuprind: identificarea limitelor UAT-ului/sectorului/sectoarelor cadastrale, analizarea şi integrarea informaţiilor preluate, identificarea amplasamentelor şi a limitelor imobilelor, realizarea măsurătorilor cadastrale, identificarea deţinătorilor legali ai imobilelor şi colectarea actelor juridice;
  c) Actualizarea informaţiilor culese din teren cu cele din înregistrarea sporadică şi întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului;
  d) Recepţia documentelor tehnice ale cadastrului de către comisia de recepţie desemnată în acest scop;
  e) Derularea campaniei de informare cu privire la afişarea documentelor tehnice ale cadastrului;
  f) Publicarea şi afişarea, în condiţiile legii, a documentelor tehnice ale cadastrului;
  g) Înregistrarea şi soluţionarea cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului publicate;
  h) Actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului în urma soluţionării cererilor de rectificare şi ca urmare a integrării lucrărilor sporadice înregistrate în perioada de publicare;
  i) Închiderea lucrărilor de înregistrare sistematică în vederea înscrierii în cartea funciară şi deschiderea noilor cărţi funciare;
  j) Comunicarea în condiţiile Legii a extrasului de carte funciară pentru informare şi a extrasului din noul plan cadastral;
  k) Arhivarea documentelor care stau la baza înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

  Reamintim că recent Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a publicat lista cu cele 215 localități din România unde lucrările de cadastru vor fi acoperite începând cu anul 2020.

  Agrointeligența-AGROINTEL.RO a publicat în premieră această listă aici: Cadastru gratuit 2020: Lista cu localitățile unde intabularea devine gratuită


  Te-ar mai putea interesa

  Fermierii care au pierdut prima pe cap de vacă. Calcul ANT bovine după data de referință Andrei și Oana Nicola s-au întors din Anglia pentru a-și face fermă de Angus la Porumbacu de Jos Se schimbă vremea! Șefa ANM a anunțat de când vin ploile

  Ultimele știri

  APIA – anunț despre plata subvențiilor ANT în conturile fermierilor Noua față a învățământului agricol: De la licee în prag de desființare la investiții de peste 43 de milioane de euro Comunele din România unde fermierii primesc subvenții APIA în plus la hectar