• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Legea trufelor, în Parlament! Reguli pentru autorizarea, recoltarea și valorificarea trufelor în România!

  Ramona Dascălu -

  Legea trufelor va crea un cadru legislativ prin care această cultură valoroasă va putea fi nu doar sprijinită, ci și controlată! Apreciate din ce în ce mai mult, cu o valoarea mare pe piață, trufele se găsesc din abundență în pădurile din România, astfel că în Parlament a fost depusă o inițiativă legislativă care să reglementeze regimul trufelor, inclusiv cu privire la recoltarea lor.

  Speciile de trufe, denumite generic şi diamantele pământului, datorită valorii gastronomice şi economice ridicate, câştigă tot mai multă simpatie şi în ţara noastră, în special în rândul persoanelor care doresc obţinerea unor profturi rapide de pe urma exploatării acestor specii de nelemnoase. Până în prezent, această specie aparte de nelemnoase specifice fondului forestier naţional nu beneficia de o reglementare amplă şi se crea astfel un vid legislativ care permitea exploatarea acestor specii în mod defectuos şi dăunător pentru mediu.

  Ce este trufa

  Prin trufă se înţelege corpul fructifer al unei ciuperci subterane comestibile din încrengătura Ascomycota, familia Tuberaceae a cărei recoltare sau achiziție şi comercializare sunt permise.

  Speciile de trufe care se pot recolta și perioada de recoltare:

  În legea deepusă în Parlamentul României, este explicată toată terminologia care are legătură cu această activitate de recoltare a trufelor, după cum urmează:

  a) recoltare — activitatea de culegere a produselor forestiere nelemnoase sau a părţilor acestora;

  b) autorizatie de recoltare — document emis de către administratorul fondului forestier ce
  cuprinde localizarea suprafexelor de pe care se poate face recoltarea la nivel de unitate de producție şi unitate amenajistică în cazul fondului forestier şi atestă dreptul ca o persoană fizică sau juridică să recolteze produse forestiere nelemnoase în perioada stabilită în prezenta lege;

  c) achiziţie — procurarea produselor forestiere nelemnoase direct de la persoanele fizice şi juridice care desfășoară activități de recoltare, pentru care acestea primesc contravaloarea muncii
  depuse;

  d) prima punere pe piaţă — activitate de vânzare de către achizitor, adică proprietar de teren sau ocol silvic, către once cumpărător, persoană fizică sau juridică, a produselor forestiere nelemoase recoltate şi/sau achiziţionate;

  e) autoritate competentă pentru emiterea autorizaţiilor de recoltare a trufelor
  administratorul fondului forestier este autoritatea competentă cu atribuţii în domeniul silvic pentru a emite anual autorizaţia de recoltare a trufelor

  f) centru de prelucrare — locul în care sunt prelucrate şi/sau conservate exemplare ale speciilor din flora sălbatică supuse activităţii de recoltare;

  g) centru de achiziţie — centrul în care se desfăşoară activitatea de achiziţie de exemplare ale
  speciilor-din flora sălbatică supuse activităţii de recoltare;

  h) punct de achiziţie — loc cu caracter temporar, fix, în care se desfăşoară activitatea de achiziţie;

  i) valorificare — activitatea de recoltare şi/sau achiziţie, urmată de comercializarea sau
  procesarea produselor forestiere nelemnoase;

  j) eco-fondul produselor forestiere nelemnoase —totalitatea ciupercilor, a plantelor, aplantelor lemnoase şi nelemnoase, precum şi a părţilor acestora ce fac obiectul valoriflcării în scopuri comerciale sau în vederea consumului individual în cadrul unui ocol silvic;

  k) vanghina — unealtă special folosită pentru recoltarea trufelor. Dimensiunea totală a vanghinei nu poate depăşi 1 metru lungime, iar tăişul curbat nu poate depăşi lungimea de 6 cm şi lăţimea de 5 cm;

  Cine are dreptul de a recolta și de a pune pe piață trufele 

  În scopul garantării dreptului de proprietate asupra speciilor de trufe care se regăsesc în flora spontană, dreptul de primă punere pe piaţă a acestor produse aparţine doar proprietarului sau ocolului silvic care administrează sau prestează servicii silvice pentru terenurile forestiere sau alte terenuri de pe care se recoltează speciile de trufe menționate mai sus.

  În cazul în care terenul de pe care se recoltează trufele nu face obiectul nici unui contract de administrate sau de prestări servicii silvice, proprietarul terenului va încheia un contract de prestări servicii silvice de recoltare şi achiziţionare cu un ocol silvic competent teritorial conform Legii 46/2008 republicată, privind Codul silvic.

  Proprietarul terenurilor de pe care se recoltează speciile de trufe enumerate mai sus sau ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, după caz, a acestor terenuri, solicită emiterea autorizaţiei pentru recoltare, achiziţie şi comercializare de la autorităţile competente pentru protecţia mediului de pe raza administrativ – teritorială unde se desfăşoară activitatea de recoltare și achizitie.

  Studiul de evaluare prevăzut în art. 3 aim . 2 lit. e) din Ordinul nr. 410/2008 al ministrului mediului şi dezvoltării durabile pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatică şi a importului acestora, cu modificările şi completările ulterioare se poate comanda numai de către proprietarul terenului de pe care se recoltează produsele forestiere nelemnoase sau de către ocolul silvic cu care proprietarul terenului a încheiat un contract de prestări servicii specifice în calitate de beneficiar.

  Cesionarul are obligaţia de a obţine autorizaţia de mediu conform Ordinului nr. 410/2008 al ministrului mediului şi dezvoltării durabile pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatică şi a importului acestora, cu modificările şi completările ulterioare, în baza studiului de evaluare comandat de ocolul silvic sau de către proprietarul terenului.

  Dreptul de a recolta şi achiziţiona poate fi cesionat către persoane juridice care au în obiectul de activitate colectarea produselor forestiere neleninoase din flora spontană.

  Contractul de cesiune pentru recoltarea şi achiziţionarea produselor nelemnoase îi produce efectele numai după autorizarea cesionarului.

  În cazul terenurilor forestiere, proprietate publică, cesionarea dreptului de recoltare se face prin licitaţie publică sau prin negocierea directă, după cel puţin o licitaţie organizată la care se prezintă un singur participant.

  Procedura de autorizare

  Pentru a facilita gestionarea sustenabilă a eco — fondului de resurse forestiere nelemnoase, proprietarul sau ocolul silvic este obligat să furnizeze recoltatorilor schiţe ale hărţilor şi informaţii tehnice privind delinutarea proprietăţilor şi zonelor supuse regimului de conservare, în urma autorizării recoltatorilor conform prezentei legi.

  Dreptul de recoltare a speciilor de trufe din pădurile aparţinând statului se acordă pe baza unei autorizaţii anuale. Autoritatea competentă cu atribuţii în domeniul silvic pentru a emite anual autorizaţia de recoltare a trufelor este administratorul fondului forestier.

  Administratorul fondului forestier este obligat să emită autorizaţia de recoltare a speciilor de trufe prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta lege, persoanelor fizice sau juridice care solicită eliberarea autorizaţiei, achită taxa de autorizare şi cărora nu le-a fost suspendat dreptul de autorizare conform prezentei legi.

  Cuantumul şi contravaloarea autorizaţiei de recoltare se stabileşte în funcţie de specia de trufe, dintre cele prevăzute în prezenta lege, şi care urmează a fi exploatată, se reglementează anual prin Hotărâre do către Consiliul de Administraţie al Regiei Naţionalo a Pădurilor — Romsilva. Preţul se va achita în lei, la cursul valutar stabilit de Banca Naţională a României pentru ziua în care se va efectua plata.

  Activitatea de recoltare a trufelor se desfăşoară în baza acordului scris, eliberat de către administratorul fondului forestier unde urmează a se desfăsura recoltarea.

  Autorizaţia de recoltare şi acordul scris al proprietarului fondului unde urmează a se desfăşura recoltarea, dă dreptul solicitanţilor de a intra în fondul forestier şi de a recolta produsele forostiere nelemnoase specificate în autorizaţie în vederea predării către achizitor în punctele de achizitie.

  În momentul completării borderoului de achiziţie, achizitorul are obligaţia de a înscrie la rubrica „Menţiuni” numărul autorizaţiei de recoltare şi numele autorităţii silvice emitente.

  Recoltarea se efectuează numai în raza de competenţă a administratorului fondului forestior care a eliberat autorizatia.

  O persoană fizică sau juridică poate solicita şi obţine autorizaţie de recoltare de la mai mulţi administratori de fonduri forestiere.

  Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, organizează şi realizează, prin personalul împuternicit al structurilor teritoriale de specialitate, controlul circulaţiei trufelor.

  Proprietarii şi ocoalele silvice care efectuează prima punere pe piaţă a trufelor, sunt obligaţi să transmită până la data de 31 ianuarie a anului următor către autorităţile competente de protecţia mediului situaţia recoltării speciilor de trufe din raza teritorială pe care o administrează.

  Modalitatea de recoltare a trufelor

  Se interzice recoltarea speciilor de trufe prevăzute în prezenta lege, cu orice obiect, unealtă sau derivate, în afară de vanghină.

  Recoltarea se realizează cu maxim doi câini, dresaţi pentru identificarea trufelor.

  Se interzice recoltarea trufei prin săpături în afara locului punctat de câine.

  Sezonul de recoltare a trufelor începe la data de 15 aprilie si se încheie la data de 31 decembrie. Se interzice recoltarea trufelor în afara perioadei stabilite în lege. Recoltarea se va realiza doar în sezon de vegetație cu sol neînghețat.

  Se interzice recoltarea trufelor de pe teritoriul unde trebuie asigurată liniştea vânatului sau în care se desfăşoară în ziua respectivă activităţi colective de vânătoare, semnalizate corespunzător prin marcaje specifice şi anunţate telefonic, prin fax sau e-mail, cu 7 zile înainte.

  Se interzice recoltarea şi achizitionarea trufelor sub 5 grame. De asemenea, trufele stricate nu se recoltează şi se lasă în locul în care au fost descoperite.

  Se interzice punerea pe piaţă, vânzarea şi revânzarea, importul şi exportul trufelor fără documente de provenienţă justificative.

  Se interzice recoltarea trufelor în arborete cu vârsta sub 10 ani şi în arborete în care este declanşată regenerarea naturală.

  Se interzice autorizarea recoltării trufelor în parcuri naționale, parcuri naturale, siturile Natura 2000 şi ariile protejate de interes național sau local.

  Se interzice recoltarea trufelor în timpul nopţii.

  Cum se stabilește calitatea trufelor 

  Calitatea trufelor se stabileşte proporţional cu gramajul acestora:

  Cei care nu respectă regulile de autorizare și recoltare vor fi sancționați

  Persoana fizică sau juridică care recoltează trufele cu orice obiect, unealtă sau derivate, în afară de vanghină, se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei.

  Persoana fizică sau juridică care recoltează fără a fi însoţită de câini dresați pentru identificarea trufelor sau în cazul în care numărul acestora depăşeşte maximul reglementat de prezenta lege se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei.

  Persoana fizică sau juridică care recoltează trufele prin realizarea de săpături în afara locului punctat de câine se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei.

  Nerespectarea dispoziţiilor  privind perioada de recoltare a trufelor se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 17.000 lei.

  Persoana fizică sau juridică care recoltează trufe de pe teritoriul unde trebuie asigurată liniştea vânatului sau în care se desfăşoară în ziua respectivă activităti colective de vânătoare, semnalizate corespunzător prin marcaje specifice şi anunţate tolefonic, prin fax sau e-mail, cu minim 7 zile înainte, se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei.

  Persoana fizică sau juridică care recoltează trufe sub 5 grame se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei.

  Persoana fizică sau juridică care desfasoară activităţi de recoltare în arborete cu vârsta sub 10 ani şi în arborete în care este declanşată regenerarea naturală se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei.

  Nerespectarea dispoziţiilor privind recoltarea în timpul nopţii a trufelor se sancţionează cu amendă de la 10000 lei la 25.000 lei.

  Fondurile provenite din aplicarea sancţiunilor prezentei legi se constituie într-un fond special care va fi accesat şi folosit pentru lucrări de regenerare a pădurilor în fondul forestier proprietate publică statului.

  Pe lângă amenzi, cei care încalcă prevederile legale vor primi și sancțiuni contravenționale complementare, precum:

  În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor va emite Normele Metodologice pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei legi, care se aprobă prin Hotărâre de Guvern.

   

   

   

   

   

   

   


  Te-ar mai putea interesa

  MADR: Sumă majorată pentru plata subvenției APIA către fermieri! OFICIAL! Noua dată de referință pentru plata ANT bovine! Regulamentul UE – publicat! Prima soluție anunțată de ministrul Chesnoiu ca fermierii să nu rămână fără îngrășăminte!

  Ultimele știri

  Premierul Ungariei, Viktor Orban, vine în România la tăiatul porcului AMRCR solicită noii coaliții majoritare să renunțe la “taxa de solidaritate“ și să sprijine mediul de afaceri Subvenții bovine 2021: Plățile rămân blocate pentru crescătorii care așteaptă banii de la APIA!