• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • APIA Central caută director general adjunct!

  Roxana Dobre -

  Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură anunță că va organiza concurs de promovare în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante de director general adjunct. Concursul se desfăşoară la sediul aparatului central al APIA din Bucureşti (Bulevardul
  Carol I nr. 17, sector 2) şi constă în probă scrisă (în 25.11.2020 ora:10ºº) şi interviu care se va susţine în maximum 5 zile lucrătoare de la susţinerea probei scrise.

  Postul este cu durată normală a timpului de muncă 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul aparatului central din Bucureşti, Bulevardul Carol I nr.17, sector 2, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul instituției (www.apia.org.ro), respectiv în perioada 22.10.2020 – 10.11.2020.

  Condiţii de participare:
  – candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 483, alin. (2), lit. a)– e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  – să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
  – studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în: ştiințe economice sau ştiințe inginerești;
  – vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice de conducere: minimum 7 ani;
  – să fie absolvenți cu diploma ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  – să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii.

  DOCUMENTELE NECESARE – DOSARUL DE CONCURS: 

  a) formularul de înscriere;
  b) curriculum vitae, modelul comun european;
  c) copia actului de identitate;
  d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
  e) copie a diplomei de master în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz, în situația în care diploma de absolvire sau de licență a candidatului nu este echivalentă cu diploma de
  studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  f) copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei;
  g) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
  h) copiile de pe actele menţionate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  i) cazierul administrativ;
  j) dosar de plastic cu şina.

  Execută următoarele sarcini dispuse prin decizie a Directorului General, respectiv:
  ● semnarea adeverinţelor de venit/salariu, a adeverinţelor pentru descoperire de cont (overdraft), de deducere, precum şi a adeverinţelor pentru instanţele judecătoreşti;
  ● semnarea cererii de recuperare a sumelor ce se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit prevederilor legale în vigoare;
  ● semnarea Declaraţiei fiscale 112, a Declaraţiei fiscale 205;
  ● semnarea statisticilor lunare, trimestriale, semestriale, şi anuale;
  ● contrasemnarea fişelor de post pentru directorii executivi adjuncţi, responsabili pe
  probleme de control pe teren, inspecţii, economic şi recuperare debite;
  ● aprobarea cheltuielilor, indiferent de natura lor, efectuate de directorul general în exercitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor sale.

  În prezent pe site-ul agenției apar 3 directori generali adjuncți: Cornel Constantin Turcescu, Paul Eduard Kmen și  Bogdan Dumitrașcu.


  Te-ar mai putea interesa

  A murit Valeria Petre, unul dintre cei mai cunoscuți cercetători în domeniul pomiculturii George Cățean – audiat în Comisiile parlamentare pentru funcția de ministru al Agriculturii George Cățean, ministru desemnat al Agriculturii: ”Plafonarea ar trebui să existe la nivel de plăți directe”

  Ultimele știri

  Starul care curăță buruienile din lanul de grâu Lista judeţelor unde fermierii au anunțat că au avansul APIA în conturi! APIA și DAJ au demarat controalele în teren pentru subvenția de 2.210 euro