• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Documentele care trebuie depuse la APIA pentru subvenția pe pășune

  Roxana Dobre -

  Subvenția APIA pentru pășuni se achită fermierilor în acest an în condiții similare cu cele din anii precedenți. Pentru a beneficia de plata la hectar, deținătorii suprafețelor de pășunat, crescătorii, asociațiile și composesoratele trebuie să depună împreună cu cererea unică și o serie de documente.

  Pentru a încasa subvenție pe pășune, fermierii trebuie să facă la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) dovada utilizării suprafețelor.

  Ministerul Agriculturii a publicat ieri, marți – 14 februarie, în dezbatere publică un proiect de ordin care include și lista obligațiilor pe care fermierii trebuie să le respecte pentru subvențiile pe hectar acordate pentru pajiștile permanente. Pentru a beneficia de plăți, fermierii trebuie să depună o cerere unică la centrele APIA de care aparțin, în perioada 1 martie – 15 mai fără penalizări, dar și o serie de documente justificative.

  O regulă de bază care a rămas neschimbată din anii trecuți se referă la suprafața minimă pentru care fermierii pot cere subvenții, care este de minim 1 hectar, cu o suprafață a parcelei agricole de cel puțin 3.000 mp. Pentru a deveni eligibili, fermierii trebuie să facă dovada că au activitate agricolă, că sunt fermieri activi, și că exploatează un teren agricol cu suprafața menționată.

  Subvenția APIA pentru pășune: documente obligatorii pentru toate cererile

  La depunerea cererii de plată, fermierii trebuie să prezinte la APIA o serie de documente obligatorii :
  a) copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaport/certificatul de înregistrare la ONRC/actul de înființare/actul constitutiv/statutul/actul normativ de înfiintare/regulamentul de organizare și funcționare, după caz, iar în cazul reprezentantului, copie de pe datele de identificare, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/paşaport;
  b) dovada deţinerii unui cont bancar activ;
  c) procura notarială, în cazul în care fermierul persoană fizică împuterniceşte o persoană pentru depunerea cererii de plată în numele său sau pentru a-l reprezenta în relaţia cu APIA;
  d) documente care dovedesc utilizarea terenului și că terenul eligibil declarat este la dispoziția fermierului.

  În cazul suprafețelor de pășunat, fermierii trebuie să asigure o încărcătură de animale de minimum 0,3 UVM/ha sau să efectueze cel puțin o cosire anuală, în cazul pajiștilor permanente.

  Ce suprafețe pot fi încadrate la APIA ca pajiști permanente

  Pajiștile permanente sunt terenuri folosite ca păşuni permanente şi fâneţe permanente, consacrate producției de iarbă și de alte plante furajere erbacee cultivate sau spontane care nu au făcut parte din sistemul de rotație a culturilor din exploatație, timp de cel puțin cinci ani, astfel cum sunt prevăzute la punctul 4.1.1.2.3 din PS 2023-2027.

  Acestea pot include și alte specii, precum arbuști și/sau arbori, bune pentru pășunat, cu condiția ca iarba și alte plante furajere să rămână predominante.

  Și suprafeţele de livezi tradiţionale care sunt utilizate în principal ca pajişti permanente, prin cosit și/sau pășunat, având densitatea pomilor de maximum 240 pomi/ha, indiferent de specia cultivată pot fi încadrate în această categorie. Condiția este ca intervalele dintre pomi să fie acoperite cu specii furajere erbacee perene sau din flora spontană.

  Documente obligatorii pentru subvenții, dacă pajiștile sunt închiriate de fermieri de la Primării sau ADS

  Documentele prin care fermierii fac dovada utilizării pajiştilor permanente aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sau Agenția Domeniilor Statului (ADS) sunt:

  a) copie conform cu originalul de pe contractele de concesiune /închiriere/comodat, valabile la data depunerii cererii, încheiate între, pe de o parte, primării/consiliile judeţene sau ADS şi, pe de altă parte, crescătorii de animale sau asociaţiile crescătorilor de animale. Din aceste contracte trebuie să reiasă clar suprafaţa de pajişte permanentă utilizată. Contractele trebuie încheiate în condiţiile legii înainte de intrarea în vigoare a ordinului publicat de MADR, având ca obiect utilizarea pajiştilor permanente aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale, continuă să îşi producă efectele până la data încetării prin modalităţile stabilite în contract;

  b) copia cardului exploataţiei, conform Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor și renilor aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 208/2022.

  În cazul în care fermierul nu deţine card de exploataţie, trebuie să prezinte adeverinţa eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploataţiei înscrise în Registrul Național al Exploatațiilor (RNE) valabil la data depunerii cererii de plată. Asociaţiile crescătorilor de animale care efectuează activitatea agricolă pe suprafaţa de pajişte concesionată/închiriată asigurând încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha prin păşunat cu animalele înregistrate în exploataţia asociaţiei pe perioada păşunatului în tabere de vară, trebuie să prezinte adeverinţa eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploataţiei/exploataţiilor tip tabără de vară a asociaţiei înscrise în RNE valabil la data depunerii cererii de plată.

  Codul/Codurile de exploataţie zootehnică şi animalele declarate într-o cerere de plată, pentru asigurarea încărcăturii cu animale pe pajiştile permanente şi/sau pentru solicitarea plăţilor pentru efectivele de animale, nu pot fi declarate în același scop în mai multe cereri de plată.

  Documente obligatorii pentru asociațiile de crescători care încasează subvenția APIA

  În cazul pajiştilor comunale concesionate/închiriate în condiţiile legii de către asociaţiile crescătorilor de animale, beneficiarii vor depune următoarele documente, după caz:

  a) în cazul membrilor asociaţiei care asigură încărcătura cu animale pe suprafaţa de pajişte concesionată/închiriată, fiecare membru al asociaţiei, solicitant al plăţilor directe în calitate de fermier activ, prezintă la APIA dovada utilizării acestor suprafeţe de pajişti permanente, respectiv:
  (i) copia de pe contractul de concesiune/închiriere/comodat al pajiştii de către asociaţie;
  (ii) copia tabelului centralizator pe care reprezentantul legal al asociaţiei îşi dă acordul în vederea solicitării sprijinului pe suprafaţă de către membrii asociaţiei, care cuprinde, pentru fiecare membru al asociației, datele de identificare, numărul de animale cu care asigură asigură încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, codul/codurile de identificare a exploataţiilor zootehnice din RNE, precum şi suprafeţele alocate.

  Centralizatorul se întocmeşte anual de către asociaţie, se vizează de către primărie. Calculul suprafeţelor aferente fiecărui membru se efectuează proporţional cu numărul de UVM ale fiecărui membru în parte la data depunerii cererii de plată, pentru suprafaţa concesionată/închiriată de către asociaţie.

  Fiecare membru al asociaţiei, în calitate de beneficiar al plăţilor, declară la APIA în cererea de plată suprafeţele utilizate de pajişte permanentă comunală care îi revin şi pentru care asigură încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha, folosind, în cazul suprafeţelor utilizate în comun fără delimitare fizică în teren, codul de cultură aferent pajiştilor permanente utilizate în comun. Sancţiunile se calculează proporţional cu suprafaţa declarată de către fiecare fermier, membru al asociaţiei, în blocul fizic în care a fost constatată neconformitatea;

  b) în cazul asociaţiei crescătorilor de animale care asigură încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha pe suprafaţa de pajişte concesionată/închiriată cu animalele membrilor, pe baza unui tabel centralizator, asociaţia va prezenta la APIA:
  (i) copia de pe contractul de concesiune/închiriere al pajiştii de către asociaţie;
  (ii) tabelul centralizator care cuprinde acordul tuturor membrilor privind depunerea cererii de plată de către asociaţie și, pentru fiecare membru al asociației, datele de identificare codul/codurile de identificare a exploataţiilor zootehnice din RNE, numărul de animale, precum şi suprafeţele alocate.
  (iii) copia conform cu originalul a hotărârii adunării generale a membrilor asociaţiei crescătorilor de animale privind utilizarea fondurilor. Acest document poate fi prezentat până la data-limită de depunere a cererilor cu întârziere.

  c) asociaţia crescătorilor de animale care efectuează activitatea agricolă pe suprafaţa de pajişte concesionată/ închiriată asigurând încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha prin păşunat cu animalele înregistrate în exploataţia asociaţiei pe perioada păşunatului în tabere de vară, conform prevederilor Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010, cu modificările şi completările ulterioare, va prezenta la APIA:
  (i) copia de pe contractul de concesiune/închiriere/comodat al pajiştii de către asociaţie;
  (ii) tabelul centralizator care cuprinde acordul tuturor membrilor privind depunerea cererii de plată de către asociaţie și, pentru fiecare membru al asociației, datele de identificare, codul/codurile de identificare a exploataţiilor zootehnice din RNE, numărul de animale, precum şi suprafeţele alocate. Centralizatorul prevăzut în anexa nr. 6 se întocmeşte anual și se vizează de către primărie;
  (iii) copia conform cu originalul a hotărârii adunării generale a membrilor asociaţiei crescătorilor de animale privind utilizarea fondurilor. Acest document poate fi prezentat până la data-limită de depunere a cererilor cu întârziere.

  Asociaţiile de crescători de animale nu mai pot solicita plăţi pentru suprafeţele care au fost solicitate la plată individual de către membrii acestora. Membrii asociaţiilor crescătorilor de animale pot depune în mod individual cereri de plată în cadrul schemelor de sprijin cuplat şi/sau ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic pentru animalele pe baza cărora asociaţia a asigurat încărcătura minimă pentru suprafaţa de pajişte permanentă solicitată la plată.

  În cazul cooperativelor agricole care desfăşoară activitate agricolă pe o suprafaţă de pajişte cu animalele membrilor, beneficiarii plăţilor pot fi cooperativa/grupul de producători sau membrii cooperativei/ grupului de producător, în aceleaşi condiţii ca ale asociaţiei de crescători de animale.

  Subvenția APIA pentru pajiști permanente – documente obligatorii pentru composesorate

  Formele asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră, păşunilor şi fâneţelor, obşti de moşneni în devălmăşie, obşti răzeşeşti nedivizate, composesorate, obşti de cumpărare, păduri grănicereşti, păduri urbariale, cooperative, alte comunităţi şi forme asociative cu diferite denumiri, menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de fermier activ care desfăşoară cel puţin o activitate agricolă minimă, pe pajiştile aflate în proprietatea lor, pot depune cererea de plată prin reprezentantul legal, în conformitate cu actul constitutiv şi/sau statut.

  Documentele pe care le prezintă forma asociativă de proprietate sunt:

  a) copie a titlului de proprietate asupra terenurilor aparţinând formei asociative sau a altor acte doveditoare ale dreptului de proprietate cu aceeaşi forţă juridică, cum ar fi, de exemplu, hotărâre judecătorească definitivă, contract de vânzare-cumpărare, iar, în lipsa acestor documente, adeverinţa emisă de primăria pe raza căreia se află terenurile agricole;

  b) copie a tabelului centralizator care cuprinde acordul fiecărui membru crescător de animale din speciile bovine, ovine, caprine şi ecvidee, privind depunerea cererii de plată de către forma asociativă, datele de identificare, codul de identificare a exploataţiei zootehnice din Registrul naţional al exploataţiilor, numărul total de animale pe specii şi categorii, deţinute de fiecare membru, precum şi suprafaţa utilizată de forma asociativă prin cosit sau păşunat. Centralizatorul se completează anual şi se semnează de către preşedintele formei asociative;

  c) copie conform cu originalul a hotărârii adunării generale a asociaţilor privind utilizarea fondurilor. Acest document poate fi prezentat până la data-limită de depunere a cererilor cu întârziere.

  În cazul în care aceste forme de organizare nu respectă încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha asigurată cu animalele membrilor, activitatea agricolă minimă constă inclusiv în recoltarea vegetației prin cel puțin un cosit anual pe pajiştile permanente aflate în proprietate. Activitatea agricolă minimă de recoltare prin cosit anual pe pajiştile permanente se face în perioada 15 iunie – 1 octombrie a anului de cerere.

  Formele asociative de proprietate prezintă la APIA facturile valorificării fânului şi/sau documente contabile de gestiune privind depozitarea fânului pentru consumul cu animalele deţinute şi/sau centralizatorul repartizării fânului rezultat către membrii formei asociative de proprietate, pe baza semnăturii membrilor, până la data de 15 octombrie a anului de cerere.

  Cererea de plată poate fi depusă de membrii formei asociative de proprietate care asigură încărcătura cu animale pentru suprafaţa deţinută în proprietate, crescători de animale din speciile bovine, ovine, caprine şi ecvidee, în calitate de utilizatori ai pajiştilor permanente şi în calitate de fermieri activi care desfăşoară cel puţin o activitate agricolă minimă, în cazul în care adunarea generală a membrilor sau consiliul de administraţie, cu respectarea prevederilor art. 631-645 din noul Cod civil, decide în acest sens.

  Suprafeţele utilizate de către fiecare membru sunt repartizate de către forma asociativă. În cazul suprafeţelor utilizate în comun, fără delimitare fizică în teren, reducerile de suprafaţă se fac proporţional cu suprafaţa declarată de către fiecare fermier, membru al asociaţiei, în blocul fizic în care a fost constatată neconformitatea.

  Documentele doveditoare privind utilizarea terenului pe care le prezintă fiecare dintre membrii acestor forme asociative sunt:

  a) copie a titlului de proprietate asupra terenurilor aparţinând formei asociative sau a altor acte doveditoare ale dreptului de proprietate cu aceeaşi forţă juridică, iar în lipsa acestor documente, adeverinţa emisă de primăria pe raza căreia se află terenurile agricole;

  b) copie a centralizatorului care cuprinde acordul, datele de identificare, codul de identificare a exploataţiei zootehnice din Registrul naţional al exploataţiilor, numărul total de animale pe specii şi categorii, deţinute de fiecare membru, precum şi suprafeţele repartizate membrilor de către forma asociativă. Centralizatorul se completează anual, se semnează de către preşedintele formei asociative.

  c) copie conform cu originalul a hotărârii adunării generale a asociaţilor privind utilizarea fondurilor. Acest document poate fi prezentat până la data-limită de depunere a cererilor cu întârziere.

  Membrii formelor asociative de proprietate pot depune în mod individual cereri de plată în cadrul intervențiilor sau ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic pentru animalele pe baza cărora asociaţia a asigurat încărcătura minimă pentru suprafaţa de pajişte permanentă solicitată la plată.

  Subvenția APIA pentru pajișiti – documente obligatorii pentru utilizatorii de pajişti permanente, persoane fizice sau juridice de drept privat

  Utilizatorii de pajişti permanente, persoane fizice sau juridice de drept privat care desfăşoară cel puţin o activitate agricolă pe pajiştile permanente aflate la dispoziţia lor, în calitate de fermieri activi, şi prezintă, următoarele documente:

  a) la depunerea cererii de plată la APIA, copie a cardului exploataţiei zootehnice în care sunt înregistrate animalele sau adeverinţă eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploataţiei înscrise în RNE valabil la data depunerii cererii de plată, în cazul în care fermierul deţine animale; şi/sau

  b) până la data de 15 octombrie a anului de cerere, documentele privind depozitarea/valorificarea fânului, în situaţia în care fermierul nu asigură încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha. Activitatea agricolă minimă de recoltare prin cosit anual pe pajiştile permanente se face în perioada 15 iunie – 1 octombrie a anului de cerere.

  Documentele doveditoare privind depozitarea/valorificarea fânului sunt:
  (i) declaraţia privind depozitarea fânului, în cazul persoanelor fizice, sau documentele contabile de gestiune, în cazul persoanelor juridice;
  (ii) fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice, sau factura, în cazul persoanelor juridice.

  După depunerea cererii de plată, fermierii trebuie să notifice în scris APIA, cu privire la orice modificare a datelor declarate în cererea de plată și în documentele doveditoare, în termen de 15 zile de la data modificării.

  Sunt neeligibile suprafeţele declarate în cererile de plată pentru care nu se depun documentele până la data-limită de depunere a cererilor de plată cu penalizări.

  În cadrul controalelor administrative încrucișate, în situaţia în care se constată că terenul sau efectivele de animale fac obiectul cererilor a doi sau mai mulţi solicitanţi, APIA, în termen de 30 de zile calendaristice de la constatarea situaţiei, va notifica solicitanţii care au depus cererile, care au obligaţia să clarifice situaţia constatată. Dacă situaţia constatată nu se clarifică în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii notificării, suprafaţa de teren sau efectivele de animale cuprinse în cereri nu sunt eligibile la plată în anul curent de cerere, cu excepţia cazurilor în care situaţia constatată este clarificată de către o instanţă judecătorească.


  Te-ar mai putea interesa

  Dezastrul lăsat în urmă de vijeliile cu grindină cât un ou și rafale de peste 100 de km/h! Vijelii puternice, grindină și ploi de peste 40 l/mp. Județe sub alertă până joi Noi alerte de vreme severă. Ploi, vijelii și temperaturi până la 37 de grade în mai multe județe

  Ultimele știri

  Plata ajutorului de 25 lei/familia de albine. Termenul oficial privind virarea banilor în conturi Plafonare de preț pentru fermierii care dețin tractoare și alte mașini agricole Auchan aduce în prim plan importanța agriculturii regenerative și a decarbonizării la prima ediție Climate Supplier Event