• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Programul Tomata și Legume 2022 – 4.000 euro/an. Condiții, culturi eligibile, termene cereri!

  agrointeligenta.ro -

  Programul Tomata 2022 și Legume 2022 le aduce legumicultorilor o plată de maxim 4.000 de euro pe an. Condițiile noului ajutor de minimis, culturile eligibile și producțiile minime pentru accesarea banilor se regăsesc într-un document publicat de Ministerul Agriculturii.

  Ajutorul de minimis pentru tomate și alte legume va demara în 2022, iar Ministerul Agriculturii a făcut publice, într-un proiect de HG, atât culturile eligibile, cât și condițiile de cultură pentru ca fermierii să își poată face un plan al culturilor încă de la începutul anului.

  Programul Tomata 2022, care include și programul Legume 2022, vine cu o serie de noutăți pentru legumicultorii care pot, prin cumularea sumelor pe ambele cicluri de producție, să ajungă la o plată de 4.000 de euro pe an, per exploatație. Fiind un ajutor de minimis, suma totală pe ultimii trei ani, încasată din ajutoare de minimis, nu poate depăși, însă pragul de 20.000 de euro.

  DOCUMENT UTIL: Proiect HG ajutor de minimis Tomata și Legume 2022 – PDJ

  Programul Tomata 2022 și Legume 2022: Culturi eligibile

  În 2022, ajutorul de minimis pentru tomate și legume se acordă de la bugetul se stat ca o subvenție pentru ambele cicluri de cultură. Conform proiectului de HG publicat de Ministerul Agriculturii, schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2022, pentru susținerea producției de legume în spații protejate.

  Culturile eligibile pentru plată în Programul Tomata și Legume 2022 sunt:
  a) tomate – Solanum lycopersicum L- cultivate în Ciclul I sau Ciclul II de producție;
  b) ardei gras și/sau lung – kapia – Capsicum annuum L – cultivați în Ciclul II de producție;
  c) castraveți – Cucumis sativus L- cultivați în Ciclul II de producție;
  d) fasole păstăi – Phaseolus vulgaris L – cultivată în Ciclul II de producție;
  e) salata – Lactuca sativa L – cultivată în Ciclul II de producție;
  f) spanac – Spinacea oleracea L- cultivată în Ciclul II de producție;
  g) ceapă verde – Allium cepa- cultivată în Ciclul II de producție.

  Programul Tomata și Legume 2022: Beneficiari eligibili

  Programul Tomata2022 și Legume 2022: Beneficiari eligibili

  Ajutorul de minimis pentru cultura de tomate și alte legume se acordă pentru culturile cultivate în spații protejate. Beneficiarii acestei subvenții achitate de la bugetul de stat pot fi:
  a) producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr.145/2014, valabil până la 31 decembrie 2022.
  b)producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;
  c) producătorilor agricoli persoane juridice.

  Programul Tomata și Legume 2022: Condiții

  Programul Tomata 2022 și Legume 2022: Condiții

  Condițiile pentru Programul Tomata și Legume 2022 sunt stipulate în actul normativ elaborat de Ministerul Agriculturii.

  Astfel, pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producția de legume în spații protejate, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
  a) să solicite ajutorul de minimis prin depunerea cererii;
  b) să utilizeze o suprafață cumulată de minimum 1.000 mp/ciclu de producție, cultivată exclusiv cu una dintre culturile eligibile;
  c) să marcheze suprafața cultivată, la loc vizibil, cu o placă indicator, pe care să se găsească inscripţia „Program susţinere legume, anul 2022, beneficiar numărul ………….., Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ………/ Municipiului Bucureşti”;
  d) să obțină producțiile minime corespunzătoare culturii înființate;
  e) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ teritorială se află suprafeţele cultivate cu legume în spaţiile protejate, în anul 2022;
  f) să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, completat începând cu data înfiinţării culturii și avizat de oficiul fitosanitar județean;
  g) să facă dovada obținerii producţiei minime realizate, prin documente justificative în funcție de forma de organizare.

  Programul Tomata și Legume 2022: Producții minime

  Programul Tomata 2022 și Legume 2022: Producții minime

  Pentru a accesa ajutorul de minimis pentru legume în spații protejate, fermierii trebuie să facă dovada valorificării cu acte a unei cantități minime din producția obținută.

  În funcție de culturile din solar sau seră, producțiile minime sunt următoarele:
  a) 5.600 kg/1.000 mp pentru cultura de tomate;
  b) 2.000 kg/1.000 mp pentru cultura de ardei gras și/sau lung-kapia;
  c) 5.600 kg/1.000 mp pentru cultura de castraveți;
  d) 1.500 kg/1.000 mp pentru cultura de fasole păstăi;
  e) 1.440 kg/1.000 mp pentru cultura de salata;
  f) 1.000 kg/1.000 mp pentru cultura de spanac;
  g) 1.000 kg/1.000 mp pentru cultura de ceapă verde.

  Programul Tomata și Legume 2022: Perioade de valorificare a producțiilor

  Programul Tomata 2022 și Legume 2022: Perioade de valorificare a producțiilor

  Valorificarea producțiilor pentru legumele la care s-a cerut ajutor de minimis se face în perioada 1 martie – 10 iunie inclusiv pentru ciclul I de producție și respectiv 20 octombrie -9 decembrie, inclusiv pentru ciclul II de producție.

  Dovada obținerii producției de legume obținute în spații protejate o constituie bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare.

  Sprijinul financiar se acordă beneficiarilor care îndeplinesc condițiile pentru maximum 2 culturi, respectiv o singură cultură în ciclul I de producție/1000 mp și/sau o singură cultură în ciclul II de producție/1000mp, în anul 2022.

  Pentru obţinerea sprijinului, legumicultorii trebuie să depună la DAJ dovada valorificării și copia Registrului de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, completat la zi şi avizat de oficiul fitosanitar judeţean, până la 30 iunie 2022, inclusiv pentru ciclul I de producție și respectiv 15 decembrie 2022 inclusiv pentru ciclul II de producție.

  Programul Tomata 2022 și Legume 2022: Plata maximă pe fermă

  Ajutorul de minimis poate ajunge la 4.000 de euro dacă fermierul optează să intre în program cu ambele cicluri de producție. Astfel, conform proiectului de HG, ”valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis/beneficiar poate fi de 4000
  euro respectiv:
  a) 3000 euro/cultură în Ciclul I/1000mp/beneficiar;
  b) 1000 euro/cultură în Ciclul II/1000 mp/beneficiar.

  Valoarea maximă a sprijinului financiar se acordă în lei, la cursul de schimb de 4,9475 lei, stabilit de către Banca Centrală Europeană, la data de 30 septembrie 2021, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria C nr.323 din 1 octombrie 2021.

  Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de înscriere în program şi în cele două exerciţii financiare precedente.

  Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranșă, pe fiecare ciclu de producție, în anul 2022.

  Programul Tomata 2022 și Legume 2022: Cererile se depun la DAJ, termene

  Cererile pentru ajutorul de minimis la tomate și alte legume se depune în 2022 la Direcțiile Agricole Județene. După adoptarea și publicarea HG în Monitorul Oficial, fermierii au termen de 30 de zile pentru a depune cererea la DAJ pentru ciclul I de producție.

  Pentru Ciclul II de producție, cererea și documentele se depun în perioada 25 iulie-31 august, tot la DAJ.

  ”La depunerea cererii, responsabilii desemnați cu primirea cererilor din cadrul DAJ, în prezenţa potenţialilor beneficiari, verifică sumele rămase şi potenţial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis, rezultate după însumarea ajutoarelor de minimis primite pe durata a trei exerciţii financiare, respectiv ajutoarele acordate în cele două exerciţii financiare precedente şi în exerciţiul
  financiar în cauză, şi până la concurenţa sumei de 20.000 euro”, se arată în proiectul de HG.

  DOCUMENT UTIL: Cerere tip pentru ajutorul de minimis Tomate și Legume 2022 – PDF

  Programul Tomata și Legume 2022: Acte necesare

  Programul Tomata 2022 și Legume 2022: Acte necesare

  Alături de cererea pe care o depun la DAJ, legumicultorii care vor ajutor de minimis trebuie să depună și o serie de documente.

  Lista documentelor necesare pentru ajutorul de minimis pentru legume în spații protejate în 2022 este:

  a) copie a B.I./C.I. solicitant sau al/a reprezentantului legal daca cererea este depusă prin reprezentant legal/imputernicit ;
  b) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2022;
  c) împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I a unui reprezentant, după caz;
  d)copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;
  e)dovadă cont activ bancă/trezorerie;
  f)adeverinţa în original, din Registrul agricol conform înscrisurilor aferente anului 2022, care atestă suprafaţa de teren cu spatii protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză.

  Cererea, însoţită de documente, poate fi transmisă la DAJ şi prin mijloace electronice și/sau poștă/curierat.

  Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate și datate, iar copiile trebuie să fie certificate ,,conform cu originalul” de către solicitant.

  În situaţia în care soliciantul utilizează suprafeţe de teren cu culturi de legume în spații protejate situate în judeţe/UAT diferite, acesta va formula și depune o singură cerere de înscriere în program, la DAJ unde are suprafața cultivată cea mai mare.

  Programul Tomata 2022 și Legume 2022: Procedură control

  Primul control – la înființarea culturii

  După înregistrarea cererii potrivit, DAJ solicită APIA desemnarea unui reprezentant în vederea constituirii unei echipe mixte pentru efectuarea verificărilor în teren a suprafeței înființată cu culturile de legume. Directorul executiv al DAJ desemnează prin decizie echipele mixte formate din 1 reprezentant DAJ și 1 reprezentant APIA pentru efectuarea verificărilor.

  Beneficiarii sunt obligați să transmită în scris o notificare privind înființarea culturii către DAJ, prin e-mail, fax sau poştă.

  Echipele mixte efectuează verificările în baza notificării scrise transmise la DAJ de către beneficiari și întocmesc fişa de verificare, fiind direct răspunzători de veridicitatea verificărilor.

  Al doilea control – la recoltare

  Directorul executiv al DAJ desemnează prin decizie echipe formate din 2 reprezentanți ai DAJ pentru evaluarea producției de legume înainte de recoltare în baza notificării scrise transmise la DAJ de către beneficiari.

  Beneficiarii sunt obligați să transmită în scris notificarea cu cel puțin 7 zile înainte de recoltarea legumelor, prin e-mail, fax sau poştă.

  Echipele prevăzute evaluează producția de legume înainte de recoltare în baza notificării scrise transmise la DAJ de către beneficiari, întocmesc fişa de evaluare a producției de legume, fiind direct răspunzători de veridicitatea verificărilor.

  Al treilea control – al produselor de protecție utilizate

  Controlul respectării normelor privind utilizarea durabilă a produselor de protecţie a plantelor se face de către inspectorii fitosanitari oficiali.

  Pentru obţinerea sprijinului, după efectuarea verificărilor în teren, potenţialii beneficiari înregistrați în Registrul unic pentru accesarea programului, au obligaţia să depună la DAJ unde au depus cererea, documentele justificative privind valorificarea, precum și copia Registrului de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, completat la zi şi avizat de oficiul fitosanitar judeţean, până la 30 iunie 2022, inclusiv pentru ciclul I de producție și respectiv 15 decembrie 2022 inclusiv pentru ciclul II de producție.

  În vederea monitorizării calității legumelor, inspectorii din cadrul oficiilor fitosanitare județene prelevează probe în vederea efectuării analizelor de laborator pentru determinarea reziduurilor din pesticide la recoltare.

  Programul Tomata și Legume 2022: Termene plăți

  Programul Tomata 2022 și Legume 2022: Termene plăți

  Responsabilii desemnați din cadrul DAJ după finalizarea tuturor verificarilor conditiilor de eligibilitate, stabilesc sumele aferente reprezentând ajutor de minimis, pentru fiecare beneficiar eligibil, întocmesc situația centralizatoare a sumelor aprobate reprezentând ajutor de minimis, până la data de 15 iulie 2022 inclusiv pentru ciclul I de producție și respectiv 20 decembrie 2022 inclusiv pentru ciclul II de producție.

  După primirea situaţiei centralizatoare, Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale întocmeşte situaţia centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare.

  După aprobarea de către Ministerul Finanţelor a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează conturile DAJ. DAJ virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislaţiei în vigoare.

  Registrul unic pentru accesarea programului, precum şi documentaţia depusă pentru accesarea acestuia se păstrează la DAJ, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost plătit ajutorul de minimis.

  DAJ publică pe site-ul instituției Lista beneficiarilor ajutoarelor de minimis şi sumele acordate potrivit prezentei hotărâri.


  Te-ar mai putea interesa

  Pregătirea solului pentru plantarea răsadurilor – ghid complet Perechi de legume care se pot cultiva împreună – tabel de compatibilitate Când se plantează răsadurile de legume – calendar

  Ultimele știri

  Activitate neîntreruptă la construcția Autostrăzii Moldova, în minivacanța de Rusalii! Vești bune pentru fermieri! Prețul grâului și porumbului au crescut după escaladarea luptelor din Ucraina! Un nou produs va ajuta fermierii să își protejeze culturile de ciori, porumbei și mistreți