• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Rural Invest – program de finanțare pentru fermieri. Sume, condiții, cheltuieli eligibile

  agrointeligenta.ro -

  Rural Invest este funcțional, programul oferind fermierilor acces la finanțare pentru o serie de investiții pornind cu achiziția de teren agricol și terminând cu cea de utilaje agricole. Programul pentru fermieri se derulează prin Fondul de Garantare a Creditului Rural – FGCR, care asigură accesul fermierilor la creditele garantate de stat.

  Vineri, 8 aprilie, a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 933/79/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat asociate Programului RURAL INVEST.

  Citiți și: RURAL INVEST 2022: Prin FGCR, fermierii primesc finanțare pentru achiziția de terenuri, capital de lucru sau dotarea exploatațiilor

  Obiectivul prezentei scheme de ajutor de stat îl reprezintă susţinerea întreprinderilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi industriei alimentare, precum şi a întreprinderilor din alte domenii decât cele de mai sus, care îşi localizează producţia în mediul rural și urban mic,în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 în cadrul Programului RURAL INVEST.

  Fermieri eligibili în programul Rural Invest

  Programul Rural Invest. Fermieri eligibili

  Programul Rural Invest este destinat în primul rând fermierilor. Astfel, beneficiarii eligibili în cadrul acestui program de sprijin sunt:

  Condiţii în programul Rural Invest

  Programul Rural Invest. Condiții

  Beneficiarii programului Rural Invest trebuie să respecte o serie de condiții pentru a fi eligibuli. Astfel, acești beneficiari:
  a) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor și/sau instituția de credit care acordă finanțarea;
  b) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, la data solicitării garanției de stat sau, dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.;
  c) nu se află în interdicție de a emite cecuri la data aprobării creditului și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, denumită în continuare C.I.P., cu excepția incidentelor bancare majore cu privire la bilete la ordin și/sau cecuri executate, începând cu data de 16 martie 2020, pe perioada stării de urgență, stării de alertă și o lună după încetarea acestora;
  d) împotriva acestora nu s-a deschis procedura insolvenței, în temeiul legilor aplicabile;
  e) prezintă instituției de credit garanții colaterale care, în cazul creditelor de investiții, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. Pentru creditele de investiții acordate pentru achiziția de părți sociale, în completarea ipotecii mobiliare asupra părților sociale se vor prezenta și alte garanții colaterale care, împreună cu garanța de stat, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru vor fi incluse în structura de garanții aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituția de credit;
  f) sunt eligibili conform reglementărilor interne ale instituției de credit;
  g) nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care beneficiarul solicită un credit/o linie de credit pentru capital de lucru, acesta poate să înregistreze restanțe pe care se obligă să le achite integral din facilitatea de credit aprobată.

  Programul Rural Invest. Cheltuieli eligibile

  Pentru ajutorul de stat accesat cu sprijin Fondului de Garantare a Creditului Rural, fermierii pot accesa credite garantate de stat pentru o serie de cheltuielile eligibile. Aceste cheltuieli posibile la finanțare în cadrul Programului sunt:

  a) achiziția de terenuri cu destinație agricolă, astfel cum sunt definite potrivit prevederilor art. 2 lit. a) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la atingerea de către beneficiar a unei suprafețe în limita a maximum 1.000 de hectare în proprietate;
  b) achiziția de părți sociale la întreprinderile din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și industriei alimentare;
  c) investițiile pentru dotare/retehnologizare și automatizare pentru beneficiarii Programului din industria alimentară și cei de procesare primară a materiilor agricole pentru obținerea de produse agricole și nonagricole;
  d) achiziția de utilaje și echipamente pentru beneficiarii Programului;
  e) investițiile pentru asigurarea independenței energetice a activității/producției beneficiarilor;
  f) activitățile curente de producție pentru beneficiarii Programului; g) activitățile curente ale producătorilor și procesatorilor de cereale care sunt beneficiari ai Programului, pe baza adeverinței de depozitare;
  h) refinanțarea creditelor de investiții și/sau a creditelor de capital de lucru ale beneficiarilor Programului, cu excepția celor garantate în cadrul Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie — IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, aprobate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie — IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare.
  Perioada de valabilitate a schemei, respectiv perioada în care se emit contracte este de la data autorizării de către Comisia Europeană a prezentei scheme și până la 30 iunie 2022, iar perioada în care se poate efectua plata grantului este de la data autorizării de către Comisia Europeană a prezentei scheme și până la 31 iulie 2024 inclusiv.

  Modalitatea de acordare a ajutorului de stat prin Rural Invest

  Există două modalități de acordare a ajutorului de stat prin Rural Invest:

  Pentru anul 2022, plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul programului este de 2.500.000.000 lei, echivalentul în lei a aproximativ 500 milioane euro, pentru măsurile prevăzute la cap. II secțiunea 1. (6) (” În cazul creditelor de investiții acordate beneficiarilor Programului, instituțiile de credit acordă, la solicitarea beneficiarului, o perioadă de grație de maximum 24 de luni
  pentru rambursarea principalului, după care rambursarea creditelor se efectuează în cel puțin 2 rate pe an”)

  Bugetul schemei de ajutor de stat este de 530.583.333 lei, echivalentul în lei a aproximativ 106,1 milioane euro, pentru măsurile de finanțare prevăzute la cap. II secțiunea 2 – Ajutoare de stat sub formă de grant, și se implementează în limita creditelor aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Finanțelor .

  Prin implementarea schemei se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de 4.286 de beneficiari.

  Credite prin programul Rural Invest

  Rural Invest: Ajutor de stat sub formă de garanții pentru împrumuturi

  În baza prezentei scheme de ajutor de stat se acordă garanții de maximum 90% din valoarea finanțării.

  Pentru creditele prevăzute la art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2022, valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiții în limita uneia dintre următoarele condiții valabile pentru ambele finanțări, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre:
  a) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înființate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru primii doi ani de activitate; sau
  b) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019; sau
  c) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni în cazul IMM-urilor sau pentru următoarele 12 luni în cazul întreprinderilor mari

  Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat prevăzute la art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2022 nu poate depăși 15.000.000 lei, în limita uneia dintre următoarele condiții, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre:
  a) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înființate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru primii doi ani de activitate; sau
  b) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019; sau
  c) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni în cazul IMM-urilor sau pentru următoarele 12 luni în cazul întreprinderilor mari.

  Durata maximă a finanțărilor în cazul creditelor de investiții este de 72 de luni fără posibilitate de prelungire peste această perioadă.
  Durata maximă a finanțărilor în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru este de 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire cu maximum 36 de luni, urmând ca în ultimele 12 luni de prelungire să se efectueze rambursarelunară/trimestrială/semestrială pe baza graficului de rambursare.

  În cazul creditelor de investiții acordate beneficiarilor Programului, instituțiile de credit acordă, la solicitarea beneficiarului, o perioadă de grație de maximum 24 de luni pentru rambursarea principalului, după care rambursarea creditelor se efectuează în cel puțin 2 rate pe an.

  Pentru garanțiile se percepe comision de risc, cu respectarea paragrafului 25 lit. a) din Comunicarea CE — Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin al economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01).

  Garanțiile de stat acordate în favoarea fiecărui beneficiar participant în Program sunt pentru unul sau mai multe credite de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul Finanțelor, în procent de maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat.

  Durata garanțiilor acordate nu poate depăși 6 ani pentru beneficiarii Programului.

  Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de 15.000.000 lei.

  Rural Invest: Ajutor de stat sub formă de grant

  Beneficiarii Programului care au contractat credite/linii de credit garantate conform art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2022 beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare aferente garanției acordate, în procent de 100% datorate pe întreaga durată de derulare a creditului garantat, a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credite datorate de beneficiarii Programului pe o perioadă de maximum 24 de luni de la data acordării creditului, precum și o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanțării garantate, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 2.300.000 euro per întreprindere în cazul în care întreprinderea nu își desfășoară activitatea în sectorul agriculturii, pescuitului și acvaculturii, 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii sau 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției agricole primare. Toate cifrele utilizate trebuie să fie brute, și anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.

  Se poate acorda ajutor de stat beneficiarilor Programului care își desfășoară activitatea în domeniul prelucrării și comercializării produselor agricole cu condiția ca ajutorul de stat să nu fie transferat parțial sau total către producători primari, iar cuantumul ajutorului să nu se stabilească pe baza prețului sau a cantității produselor achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile în cauză.

  Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei scheme de ajutor de stat pot fi cumulate pentru aceleași cheltuieli eligibile:

  a) cu unul sau mai multe ajutoare de stat prevăzute de Comunicarea CE — Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin al economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), în condițiile stipulate de acest regulament;

  b) cu ajutoarele de stat prevăzute de regulamentele privind ajutoarele de minimis sau cu ajutoare acordate în baza regulamentelor de exceptare în bloc, cu condiția respectării prevederilor și regulilor de cumul prevăzute de acestea.

  Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii și acvaculturii se aplică următoarele condiții:

  a) ajutorul nu depășește 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii sau 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole; toate sumele utilizate trebuie să fie brute, și anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;
  b) cuantumul ajutorului acordat întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole nu trebuie stabilit pe baza prețului sau a cantității produselor introduse pe piață;
  c) ajutorul acordat întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de ajutoare menționate la art. 1 alin. (1) lit. (a)—(k) din Regulamentul (UE) nr. 717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul pescuitului și acvaculturii;
  d) în cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite, întreprinderea în cauză asigură, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că pentru fiecare dintre aceste activități se respectă plafonul aferent și că, în total, nu se depășește cel mai mare cuantum posibil.

  În cazul creditelor acordate pentru destinația prevăzută la art. 4 lit. h), ajutorul de stat sub forma de garanție de maximum 90% din valoarea finanțării se cumulează cu grantul prevăzut la art. 6 alin. (1), cu respectarea procedurilor de implementare, dar nu mai mult de echivalentul în lei al plafoanelor prevăzute la art. 6 alin. (5) lit. a), respectiv 2.300.000 euro per întreprindere, în cazul în care aceasta nu își desfășoară activitatea în sectorul agriculturii, pescuitului și acvaculturii.

  Durata maximă a finanțărilor în cazul refinanțărilor unor credite de investiții este de 72 de luni, fără posibilitate de prelungire peste această perioadă.

  Durata maximă a finanțărilor în cazul refinanțărilor creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru este de 36 de luni, cu posibilitate de prelungire cu maximum 36 de luni, urmând ca în ultimele 12 luni de prelungire să se efectueze rambursare lunară/trimestrială/semestrială pe baza graficului de rambursare.

  Creditele prevăzute la art. 5 alin. (8) se acordă în funcție de criteriile specifice prevăzute în normele și procedurile interne de creditare ale instituțiilor de credit, cu încadrarea în normele de garantare ale F.G.C.R. și cu respectarea condițiilor de acordare a garanțiilor de stat.

  Costul total al creditelor acordate în cadrul Programului se compune din rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă de maximum 1,9% pe an, comisionul de risc și comisionul de administrare.

  Obligația de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanției.

  După încetarea aplicabilității schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/ prelungește creditul contractat inițial, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către F.G.C.R. și se virează de către beneficiarii Programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligațiilor fiscale datorate de aceștia.

  Formula de calcul al comisionului de risc este următoarea: Comision de risc = (valoarea1)/soldul2)) garanției la 31 decembrie a anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv3))/12

  Prin ordin al ministrului finanțelor procentul comisionului de risc va fi stabilit diferențiat în funcție de durata garanției de stat și tipul beneficiarului.

  Comisionul de administrare cuvenit F.G.C.R. pentru perioada de derulare a schemelor de ajutor de stat se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor — Acțiuni generale, în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program.

  Comisionul de administrare se regularizează la scadența finală a creditului sau, după caz, la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată, în funcție de soldul efectiv al creditului, pentru întreaga perioadă de derulare a creditului sau, după caz, până la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată, prin plata diferenței de către beneficiar sau F.G.C.R. În cazul renunțării la garanție, comisionul de administrare se restituie Ministerului Finanțelor, dacă creditul nu a fost utilizat.

  După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungește creditul contractat inițial, comisionul de administrare se datorează F.G.C.R. de către beneficiarul Programului și este virat de beneficiar sau prin intermediul instituției de credit pe toată perioada de valabilitate a garanției, după caz, până la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată. Acesta este calculat la valoarea/soldul garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Nivelul comisionului de administrare se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor


  Te-ar mai putea interesa

  Guvernul a aprobat ajutoarele de 500.000 de euro pentru firmele de morărit, ulei, lapte și furaje Începe Agro IMM Invest 2022! Finanțare de 2,5 miliarde lei pentru fermieri! Programul Rural Invest, la start! Finanțări prin FGCR pentru achiziția de utilaje și teren agricol

  Ultimele știri

  Tăieri la liliac. Metode și reguli Aplicarea tratamentelor în câmp se va schimba fundamental: O nouă soluție inventată de germani Crescătorii de animale care au subvențiile blocate la plată