• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Garduri electrice gratuit – subvenție nouă prin AFM. Termene, condiții, plăți

  agrointeligenta.ro -

  Ajutor de stat sub formă de subvenție pentru achiziția de garduri electrice. Actul normativ este în vigoare și stabilește condițiile de eligibilitate, modul de depunere a cererilor și cum se fac plăți pentru noua subvenție acordată fermierilor și apicultorilor prin AFM – Administrația Fondului de Mediu din cadrul Ministerului Mediului.

  În Monitorul Oficial Nr. 275, de luni, 3 aprilie, a fost publicat Ordinul nr.827/2023 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind protecția speciilor de faună sălbatică, prin instalarea de echipamente și/sau dispozitive de tipul gardurilor electrice ori a altor mijloace asemănătoare permise de lege, în vederea diminuării conflictelor și reducerii pagubelor cauzate de animale sălbatice.

  Programul se adresează și fermierilor sau apicultorilor care vor să își protejeze animalele, culturile sau stupinele  în fața atacurilor fiarelor sălbatice. Instalarea echipamentelor se poate face cu finanțare nerambursabilă care se va acorda prin Administrația Fondului de Mediu din subordinea Ministerului Mediului. Programul are caracter multianual și se aplică la nivel național.

  Subvenție pentru garduri electrice. Sesiune de înscrieri: 10-21 aprilie 2023

  Administrația Fondului pentru Mediu anunță deschiderea sesiunii de finanțare a Programului privind protecția speciilor de faună sălbatică, prin instalarea de echipamente și/sau dispozitive de tipul gardurilor electrice ori a altor mijloace asemănătoare permise de lege, în vederea diminuării conflictelor și reducerii pagubelor cauzate de animale sălbatice.

  Începând cu data de 05 aprilie 2023, solicitanții persoane fizice și juridice pot accesa aplicația informatică pusă la dispoziție de AFM, doar pentru crearea conturile de utilizator.

  ”Conturile create și utilizate pentru înscrierea în cadrul programelor derulate de AFM, rămân valabile și pot fi accesate pentru depunerea cererilor de finanțare în cadrul Programului privind protecția speciilor de faună salbatică, prin instalarea de echipamente și/sau dispozitive de tipul gardurilor electrice ori a altor mijloace asemănătoare permise de lege, în vederea diminuării conflictelor și reducerii pagubelor produse de animale sălbatice”, se arată într-o cumunicare AFM.

  Depunerea cererilor de finanțare și a documentației aferente se realizează prin intermediul aplicației informatice – https://www.afm.ro/garduri_electrice.php, în perioada 10 aprilie 2023, ora 10:00 – 25 aprilie 2023, ora 23:59.

  AFM garduri electrice. Pentru ce se acordă finanțare

  Scopul programului îl reprezintă protecția speciilor de faună sălbatică, prin instalarea de echipamente și/sau montajul de dispozitive de tipul gardurilor electrice ori a altor mijloace asemănătoare permise de lege ori prin efectuarea de lucrări specifice în vederea montării de echipamente și/sau dispozitive de tipul gardurilor electrice sau al altor dispozitive destinate reducerii conflictelor om—animal, implementării măsurilor de intervenție, precum și în vederea alungării sau împiedicării pătrunderii animalelor sălbatice în interiorul culturilor sau așezărilor.

  Obiectul programului derulat de AFM îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile din Fondul pentru mediu pentru:
  – achiziția, instalarea de echipamente și/sau montajul de dispozitive de tipul gardurilor electrice (generator de impulsuri, fir gard electric, izolator inel gard electric, conectori fir gard electric, tijă împământare etc.), panou solar, regulator tensiune, cablu împământare ori a altor mijloace asemănătoare permise de lege (instalații cu fascicule luminoase, sunete/ultrasunete etc. și care nu contravin prevederilor art. 3, 10 și 12 din Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică), destinate reducerii conflictelor om-animal și implementării măsurilor de intervenție în zone populate cu animale din specii de faună sălbatică ori amplasate pe traseele acestora, respectiv pe raza exploatațiilor agricole/pomicole/stupine/arii naturale protejate;
  – efectuarea de lucrări specifice în vederea montării de echipamente și/sau dispozitive de tipul gardurilor electrice la limita culturilor sau așezărilor aflate în zone populate cu animale din specii de faună sălbatică ori amplasate pe traseele acestora, respectiv pe raza exploatațiilor agricole/pomicole/stupine/arii naturale protejate.

  Bani pentru achiziția de garduri electrice

  Subvenție garduri electrice. Ce ajutoare se pot primi

  În cadrul programului se acordă o finanțare nerambursabilă, reprezentând 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, după cum urmează:
  pentru persoanele juridice:
  -maximum 5.000.000 lei pentru autoritățile administrației publice centrale sau instituția publică din subordinea autorității administrației publice centrale și titularii dreptului de administrare a imobilului proprietate publică, având regim de arie naturală protejată;
  -maximum 1.000.000 lei pentru unitățile administrativ- teritoriale;
  -maximum 500.000 lei pentru celelalte tipuri de persoane juridice;
  pentru persoanele fizice:
  – maximum 15.000 lei.

  Valoarea aprobată spre finanțare nu poate fi suplimentată față de cea aprobată inițial, beneficiarul având obligația să asigure din surse proprii finalizarea investiției.

  Bugetul alocat sesiunii de finanțare este de 70.000.000 lei.

  Subvenție gard electric – criterii de eligibilitate

  Subvenția pentru gard electric poate fi accesată în anumite condiții de eligibilitate ale beneficiarului. Ajutorul de stat poate fi cerut de persoane fizice, persoane juridice și primării.

  Este considerat eligibil solicitantul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

  a) este persoană fizică cu domiciliul în România;
  b) este persoană juridică română cu sediul în România;
  c) este proprietar/administrator al imobilului-teren pe care se implementează proiectul, după caz;
  d) nu se află în procedură de dizolvare/lichidare/radiere/ faliment, criză financiară, executare silită ori alte situații similare, pentru persoanele juridice;
  e) nu este înregistrat cu fapte sancționate de legislația fiscală, potrivit certificatului de cazier fiscal;
  f) nu este înregistrat cu obligații de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetele locale;
  g) nu este înregistrat cu obligații de plată către bugetul Fondului pentru mediu, pentru persoanele juridice;
  h) nu este condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
  i) nu a beneficiat de finanțare nerambursabilă din altă sursă pentru același proiect.

  Condiții pentru subvenția pentru achiziția de garduri electrice

  AFM – bani pentru garduri electrice. Condiții pentru finanțare

  Banii se acordă în baza unui proiect care poate deveni eligibil dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

  a) imobilul-teren pe care se implementează proiectul este în proprietatea/administrarea solicitantului;
  b) este implementat pe teritoriul României;
  c) imobilul-teren pe care se implementează proiectul se află în zone populate cu animale din specii de faună sălbatică ori este amplasat pe traseele acestora, astfel încât pot apărea conflicte om/animal ori pot produce pagube în proprietăți, inclusiv la animale domestice;
  d) proiectul nu a mai beneficiat de finanțare publică pentru același tip de activități realizate asupra acelorași imobile și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare;
  e) finanțarea proiectului propus nu intră sub incidența regulilor de ajutor de stat, în sensul art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și prevederilor legale aplicabile la imobilul ce face obiectul proiectului de investiții prin, având în vedere că sunt îndeplinite cumulativ următoarele criterii:
  1. nu este acordată de stat sau prin intermediul resurselor de stat;
  2. nu favorizează una sau mai multe întreprinderi;
  3. nu denaturează sau are potențialul de a denatura concurența;
  4. nu afectează schimburile comerciale dintre țările Uniunii Europene;
  5. măsurile ce vor fi finanțate sunt circumscrise îndeplinirii unor prerogative ale statului/autorităților publice.

  AFM subvenție garduri electrice. Unde se depune dosarul de finanțare

  Dosarul de finanțare se poate încărca prin intermediul unei platforme informatice puse la dispoziție de AFM. Depunerea dosarelor de finanțare se realizează în limita a 150% din bugetul alocat programului.

  Acesta trebuie să conțină următoarele documente:

  a) cererea de finanțare completată integral prin tehnoredactare și semnată olograf sau cu semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere conform Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
  b) actul de identitate al solicitantului/al reprezentantului legal al solicitantului/persoanei împuternicite, după caz, valabil la data depunerii cererii de finanțare;
  c) împuternicirea notarială/actul administrativ, în situația în care cererea de finanțare este semnată de un împuternicit;
  d) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanțare;
  e) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanțare;
  f) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul/domiciliul solicitantul, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanțare;
  g) document care să ateste dreptul de proprietate/administrare asupra terenului-imobil pentru care se solicită finanțare;
  h) document emis de agenția județeană pentru protecția mediului/primărie care să ateste faptul că imobilul-teren pe care se implementează proiectul se află în zonele populate cu animale din specii de faună sălbatică ori este amplasat pe traseele acestora;
  i) documentul doveditor al deschiderii contului bancar, doar pentru persoanele fizice;
  j) nota conceptuală, doar pentru persoanele juridice, asumată prin semnătură de solicitant, cuprinzând:
  – oferta de achiziție a instalațiilor/dispozitivelor/gardurilor/ împrejmuirilor/altor măsuri;
  – planul de amplasare a instalațiilor/dispozitivelor/gardurilor/ împrejmuirilor/altor măsuri, extras din Google maps;
  k) deviz estimativ, doar pentru persoanele juridice, care să evidențieze categoriile de cheltuieli eligibile;
  l) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, doar pentru persoanele juridice, eliberat de către AFM, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanțare;
  m) documentul doveditor al deschiderii la Trezoreria Statului a contului de venituri încasate de la Fondul pentru mediu, care va avea codul/indicatorul bugetar 21.43.02.20 — „alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități”, doar pentru persoanele juridice;
  n) hotărârea autorităților deliberative a solicitantului sau orice act administrativ privind participarea la program, după caz, doar pentru persoanele juridice, care va conține:
  – acordul de participare în cadrul programului;
  – acordul privind asigurarea și susținerea, din surse proprii, a cheltuielilor neeligibile.

  În cadrul aceleiași sesiuni de depunere, un solicitant poate depune mai multe dosare de finanțare pentru imobile-terenuri diferite, până la atingerea valorii maxime prevăzute în program, pentru fiecare categorie de beneficiari.

  Bani AFM pentru garduri electrice. Semnarea contractelor și implementarea proiectului

  Contractele de finanțare se vor semna doar cu beneficiarii care au fost declarați admiși, prin intermediul platformei informatice puse
  la dispoziție la adresa www.afm.ro. În termen de 15 zile de la primirea contractului de finanțare, solicitanții îl vor semna și îl vor transmite către AFM prin poștă electronică.

  Netransmiterea contractului semnat în termenul mai sus se consideră renunțare la finanțare. Contractul se întocmește în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte și intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți și își încetează valabilitatea la data finalizării perioadei de monitorizare a proiectului.

  Mai departe, implementarea proiectului se realizează în termen de cel mult 24 de luni de la semnarea contractului de finanțare. La solicitarea justificată a oricăreia dintre părțile contractului de finanțare, durata de implementare a proiectului poate fi prelungită pe o perioadă determinată, cu acordul părților, prin act adițional, dar nu mai mult de 36 de luni.

  În durata de implementare a proiectului se pot depune o singură cerere de acordare avans și două cereri de decontare.

  Costul pentru garduri electrice, decontat de stat

  Banii se acordă sub formă de decontare, adică fermierii fac achiziția și ulterior cer sumele înapoi de la stat. Dosarul de decontare va cuprinde următoarele documente obligatorii:

  a) cererea de decontare, completată integral prin tehnoredactare și semnată de către reprezentantul legal al beneficiarului;
  b) actul de identitate al beneficiarului/reprezentantului legal al beneficiarului, în copie, în cazul în care acesta a fost schimbat de la data depunerii cererii de finanțare;
  c) extras de cont bancar, în cazul în care contul este altul față de cel evidențiat în contractul de finanțare;
  d) contractul de achiziție bunuri și/sau contractul de servicii, în original sau în copie certificată „conform cu originalul”;
  e) factura de achiziție și/sau montaj, în original sau copie certificată „conform cu originalul”, care trebuie să conțină numărul contractului de montaj/achiziție + montaj/achiziție în baza căruia se emite, în original sau copie certificată „conform cu originalul”;
  f) dovada plății sumelor acordate de AFM la cererea de decontare anterioară, în copie certificată „conform cu originalul”;
  g) situații de lucrări, liste ale echipamentelor și bunurilor achiziționate, proces-verbal privind stadiul fizic al lucrărilor solicitate la plată din care să reiasă inclusiv faptul că echipamentele/dispozitivele/materialele achiziționate sunt noi și respectă standardele de calitate în vigoare — în copii certificate „conform cu originalul”;
  h) proces-verbal de recepție și punere în funcțiune, în copie certificată „conform cu originalul”;
  i) proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, după caz, în copie certificată „conform cu originalul”.

  AFM poate solicita completarea documentației cu documente sau informații suplimentare, necesare pentru derularea procesului de decontare. Monitorizarea finanțării acordate în cadrul programului se face de AFM pe o perioadă de 1 an de la data depunerii raportului de finalizare. Acesta va cuprinde, cel puțin, indicatorii de performanță ai programului.


  Te-ar mai putea interesa

  Noi alerte meteo. ANM avertizează cu privire la un fenomen periculos în următoarele două zile Județul unde se câștigă la cules de cireșe mai bine ca în Spania. Zilierii primesc 100 euro/zi Furtuni puternice anunțate în aproape toate județele. Alertă de vreme severă de la ANM

  Ultimele știri

  Plata ajutorului de 25 lei/familia de albine. Termenul oficial privind virarea banilor în conturi Plafonare de preț pentru fermierii care dețin tractoare și alte mașini agricole Auchan aduce în prim plan importanța agriculturii regenerative și a decarbonizării la prima ediție Climate Supplier Event