• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Ce este rețeta consacrată și care sunt pașii pentru ca producătorii români să obțină atestarea

  agrointeligenta.ro -

  Până în prezent, patru operatori economici au solicitat atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate: SC Rompan Service SA, SC Angst, SC Rador A & E SRL și SC AGROSUIND COM SRL. S-au acordat 23 de atestate, șase pentru produse din domeniul panificației și 17 pentru produse din domeniul cărnii.

  Despre importanța și beneficiile acestei atestări a vorbit dr. ing. Viorel Morărescu, director general în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în cadrul unui amplu interviu acordat publicației de informare ”România Rurală”.

  Domnule director general, ce înseamnă rețetă consacrată?

  Viorel Morărescu: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ca autoritate publică responsabilă cu aplicarea politicilor publice în domeniul industriei alimentare, a elaborat Ordinul privind atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate românești. Ordinul comun MADR/MS/ANPC nr. 394/290/89/2014 privind atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate românești reglementează condițiile pe care trebuie să le îndeplinească operatorii din sectorul alimentar ce produc și comercializează produse alimentare, obținute conform rețetelor consacrate românești, în vederea înregistrării în Registrul Național al Rețetelor Consacrate.

  Rețeta consacrată românească reprezintă produsul alimentar românesc fabricat cu respectarea compoziției utilizate cu mai mult de 30 de ani înainte de data intrării în vigoare a Ordinului privind atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate românești (2 aprilie 2014), la care operatorii din sectorul alimentar aderă voluntar în vederea înregistrării în Registrul Național al Rețetelor Consacrate (RNRC).

  Cine gestionează Registrul rețetelor consacrate și ce conține el?

  Viorel Morărescu: Registrul Național al Rețetelor Consacrate (RNRC) este un registru gestionat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care conține denumirea operatorului din sectorul alimentar, datele de identificare și de contact ale acestuia, denumirea produsului alimentar atestat, numărul atestatului.

  Atestatul produsului alimentar obținut conform unei rețete consacrate românești este un document eliberat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care certifică faptul că produsul alimentar respectă rețeta consacrată românească.

  Logo-ul pentru rețetă consacrată reprezintă simbolul utilizat în etichetarea produselor alimentare obținute conform unei rețete consacrate românești care se comercializează sub o denumire înregistrată în RNRC.

  În baza Ordinului comun MADR/ MS/ANPC nr. 394/290/89/2014, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția Generală Industrie Alimentară răspunde de acordarea atestatului de produs alimentar obținut conform unei rețete consacrate românești; înscrierea produselor obținute după rețete consacrate românești în Registrul Național al Rețetelor Consacrate (RNRC); gestionarea logoului specific, cu care produsele alimentare obținute conform rețetelor consacrate românești sunt marcate și prin care MADR garantează calitatea superioară a acestor produse.

  Anul trecut, pe 2 aprilie 2014 a intrat în vigoare Ordinul privind atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate românești. Ce s-a întâmplat de atunci și până acum?

  Viorel Morărescu: De la intrarea în vigoare a Ordinului s-au întreprins următoarele acțiuni:
  S-a constituit Comisia tehnică de specialitate, alcătuită din doi reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Ministerului Sănătății, un reprezentant al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și trei reprezentanți ai organizațiilor profesionale (Federația Patronală din Industria Alimentară – ROMALIMENTA);
  • Organizațiile profesionale din domeniu (carne și produse din carne, panificație și produse lactate) au înaintat către MADR propuneri de produse pe categorii, însoțite de documentațiile tehnice;
  • Comisia tehnică de specialitate, numită în acest scop, a analizat și validat propunerile de produse alimentare fabricate cu respectarea unor rețete consacrate, precum și documentațiile tehnice aferente, venite din partea organizațiilor;
  • Documentațiile tehnice și lista rețetelor consacrate au fost publicate pe site-ul MADR la secțiunea Industrie alimentară – Rețete Consacrate Românești, pentru următoarele domenii și produse:
  – domeniu panificație: pâine albă cu cartofi, pâine semialbă cu cartofi, pâine neagră cu cartofi, pâine secară, împletiți suprapuși, franzela București – 6 produse ;
  – domeniu carne și produse din carne: cabanos, mușchi file afumat, jambon afumat fără os, parizer, crenvurști cu carne de vită, salam Torpedo, ciolan presat – 7 produse;
  – domeniu lactate: cașcaval afumat Brădet, cașcaval Dalia din lapte crud și pasteuri at, cașcaval Fetești, cașcaval Râmnic, cașcaval Rucăr din lapte crud și pasteurizat, chefir 3,3% grăsime, lapte bătut 2% grăsime, sana 3,6% grăsime, unt superior 80% – 11 produse.

  Operatorii din domeniul industriei alimentare pot aplica la rețetele afișate pe site, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute în documentațiile tehnice.

  Ce reprezintă aceste documentații tehnice și ce cuprind ele?

  Viorel Morărescu: Documentațiile tehnice reprezintă date și documente ce stau la baza atestării unui produs alimentar obținut conform unei rețete consacrate și cuprind:
  -numele produsului;
  -descrierea materiilor prime și a ingredientelor folosite;
  -rețeta consacrată;
  -schema tehnologică;
  -descrierea procesului tehnologic;
  -descrierea indicatorilor de calitate (senzoriali, fizico-chimici, microbiologici);
  -elemente specifice privind ambalarea și etichetarea produsului alimentar;
  -condiții de depozitare și transport; proceduri și metode de control.

  Toți operatorii din sectorul alimentar pot înainta Comisiei tehnice, prin organizațiile profesionale, propuneri de produse noi însoțite de documentații tehnice, în vederea validării acestora.

  Lista rețetelor consacrate românești se actualizează periodic, la interval de 6 luni, pe baza propunerilor organizațiilor profesionale din domeniu, însoțite de documentațiile tehnice, care se aprobă de Direcția Generală Industrie Alimentară.

  Ce trebuie să facă producătorii pentru a-și atesta preparatele obținute după rețete consacrate?

  Viorel Morărescu: Pentru operatorii economici interesați, actul normativ precizează următoarele etape în vederea acordării atestatului și a logo-ului pentru produsul alimentar obținut conform unei rețete consacrate:

  1.Operatorul economic întocmește dosarul pentru produs și îl depune la Direcția agricolă județeană sau a municipiului București, în raza căreia se realizează produsul alimentar.

  2.Reprezentanții împuterniciți ai DAJ/DAM București verifică dacă documentația este conformă și verifică, la operatorul economic, realitatea datelor înscrise în dosarul depus, care se menționează distinct în procesul-verbal de constatare, prevăzut în anexa nr. 2.

  3.Dacă sunt respectate condițiile, reprezentantul direcției agricole județene, cu atribuții de control, prelevă o probă din produsul alimentar, pentru verificarea conformității la un laborator autorizat, conform rețetei consacrate românești afișate pe site-ul MADR. Proba din produsul alimentar se sigilează și se predă operatorului economic care are obligația de a o trimite la un laborator autorizat care trebuie să verifice autenticitatea rețetei consacrate după care a fost obținut produsul. Costurile verificării sunt suportate de operator.

  4.Dacă documentația este conformă, reprezentanții Direcției agricole județene transmit la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Direcția Generală Industrie Alimentară, procesul verbal de constatare, raportul de încercare al probei analizate, în original și „Propunerea de atestare pentru înscrierea în RNRC”, conform for – mularului prevăzut în anexa nr. 3.
  Neconformitatea reprezintă neîndeplinirea unei cerințe de compoziție și a parametrilor de calitate ai produsului alimentar obținut conform unei rețete consacrate românești. Încercarea reprezintă determinarea prin analize de laborator a uneia sau a mai multor caracteristici ale unui produs alimentar, în conformitate cu o procedură.
  Raportul de încercare reprezintă documentul care cuprinde date privind: numărul raportului, denumirea comercială a produsului, codul produsului alimentar analizat, datele de identificare ale operatorului din sectorul alimentar, metoda de încercare folosită, data primirii produsului alimentar, rezultatele încercării, numele, funcția și semnăturile persoanelor care validează raportul de încercare.

  5. MADR verifică, prin personalul Direcției Generale Industrie Alimentară, documentele transmise de DAJ/DAM București, iar dacă acestea corespund eliberează documentul „Atestat produs alimentar obținut conform unei rețete consacrate românești”, prevăzut în anexa nr. 4. În atestat sunt specificate date cu privire la unitatea de producție, poziția produsului în RNRC, precum și codul produsului alimentar.
  Codul produsului alimentar reprezintă numărul de identificare al operatorului din sectorul alimentar, al codului categoriei produsului și al codului produsului forma lui fiind: 00 – 00 – 00. Produsele alimentare obținute conform rețetelor consacrate românești se marchează cu logo-ul rețetei consacrate prevăzut în anexa nr. 5 din Ordin. Logo-ul rețetei consacrate este proprietatea exclusivă a MADR și nu poate face obiectul unei cesiuni sau al unui gaj ori al unei garanții reale și nici al unei executări silite.

  6. În cazul în care documentele nu corespund prevederilor prezentului ordin, documentația se respinge, iar procedura de înregistrare în RNRC a produsului se poate relua după remedierea cauzelor care au determinat respingerea, în baza unei noi cereri de înregistrare.

  Reprezentanții împuterniciți ai MADR, MS și ANPC verifică la unitatea de producție, în secția de fabricare a produsului și la locul de comercializare, respectarea condițiilor și criteriilor care au stat la baza acordării atestatului și a logo-ului pentru produsul alimentar obținut conform rețetei consacrate românești.

  Inspecțiile efectuate de consilierii cu atribuții de inspecție în domeniul industriei alimentare, din cadrul direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, la unitatea de producție, verifică legalitatea atestatului și a logo-ului rețetă consacrată. În urma verificărilor efectuate, aceștia vor întocmi un proces-verbal de control, prevăzut în anexa nr. 6. Inspecțiile se vor efectua conform tematicilor și procedurilor de inspecții, aprobate de conducerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

  La locul de comercializare a produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate pot fi afișate și fotocopii ale atestatelor de înregistrare în RNRC.

  Produsele alimentare obținute conform rețetelor consacrate românești se etichetează cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind etichetarea alimentelor. Etichetarea produsului se completează cu logo-ul rețetă consacrată și codul produsului.

  Dosarul tehnic, depus în 3 exemplare la DAJ/DAM București, cuprinde următoarele documente:
  a) opis cu documentele depuse;
  b) cererea tip pentru înregistrare în RNRC pe cod categorie și cod produs, prevăzută în anexa nr. 1;
  c) dovada că operatorul din sectorul alimentar care dorește ates – tarea unui produs alimentar după o rețetă consacrată românească este autorizat/înregistrat conform cerințelor Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor;
  d) contractul de prestări servicii cu un laborator autorizat;
  e) rețeta consacrată, fluxul tehnologic și utilajele necesare fabri – cării rețetei;
  f) schița spațiului cu amplasarea echipamentelor folosite la fabricarea rețetei;
  g) capacitatea de producție a produsului rețetă consacrată, exprimată în kg/litri/zi;
  h) certificatul de înmatriculare la Registrul Comerțului;
  i) actul de identitate al solicitantului sau persoanei împuternicite, în copie.

  Atestatul se poate retrage, și în ce condiții?

  Viorel Morărescu: Anularea atestatului – retragerea dreptului de utilizare a logoului – radierea din RNRC se realizează în următoarele situații:
  • nu sunt menținute condițiile și criteriile de acordare a atestatului și a logoului REȚETĂ CONSACRATĂ;
  • operatorul economic nu permite accesul în secția de fabricare a persoanelor împuternicite cu atribuții de control;
  • refuză să pună la dispoziția autorităților informațiile și documentele aferente produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate.

  Definiția rețetei consacrate în România
  Rețeta consacrată românească reprezintă produsul alimentar românesc fabricat cu respecta rea compoziției utilizate cu mai mult de 30 de ani înainte de data intrării în vigoare a Ordinului privind atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate românești (2 aprilie 2014), la care operatorii din sectorul alimentar aderă voluntar în vederea înregistrării în Registrul Național al Rețetelor Consacrate.
  Te-ar mai putea interesa

  MADR: Sumă majorată pentru plata subvenției APIA către fermieri! Plăți finale APIA: 235 lei/ha – subvenția minimă pe care o primesc acum fermierii în conturi! Iarnă în toată regula în mai multe județe! Drumuri acoperite cu zăpadă și trafic îngreunat!

  Ultimele știri

  Premierul Ungariei, Viktor Orban, vine în România la tăiatul porcului AMRCR solicită noii coaliții majoritare să renunțe la “taxa de solidaritate“ și să sprijine mediul de afaceri Subvenții bovine 2021: Plățile rămân blocate pentru crescătorii care așteaptă banii de la APIA!