Locuri de muncă

ADS face angajări! Ce posturi scoate la concurs și care sunt condițiile de încadrare

Agenţia Domeniilor Statului, aflată în subordinea Secretariatului General al Guvernului, organizează în data de 19 ianuarie, ora. 10, proba scrisă a concursului pentru ocupare a 5 posturi vacante de conducere/execuţie cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

Astfel, pentru sediul central sunt disponibile:

 • 1 post vacant de conducere director în cadrul Direcţiei Administrare Patrimoniu ;
 • 1 post vacant de execuţie expert gradul IA în cadrul Serviciului Resurse Umane;
 • 1 post vacant de execuţie expert gradul IA în cadrul Compartimentului Contracte, Achiziţii Publice ;

La nivelul reprezentanțelor teritoriale, ADS organizează concurs pentru:

 • 1 post vacant de executie expert gradul I în cadrul Reprezentanţei Teritoriale Buzău;
 • 1 post vacant de executie expert gradul IA în cadrul Reprezentanţei Teritoriale Sibiu.

Pentru ocuparea posturilor vacante, candidaţii trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii generale potrivit Regulamentului Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi criteriilor depromovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

 • Are cetaţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • Are capacitate deplină de exerciţiu;
 • Are o stare de sanatate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • Nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţioni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 19 ianuarie 2016 ora 10, la sediul Agenţiei Domeniilor Statului din Str. Ştirbei Vodă nr. 43, Sector 1, Bucureşti.

Informaţii privind concursul se pot obţine la sediul Agenţiei Domeniilor Statului, Serviciul Resurse Umane din Str. Ştirbei Vodă nr. 43, Sector 1, Bucureşti şi la numărul de telefon  021/405.35.22, în zilele de luni-joi orele 09-16 şi vineri orele 09-14.

Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru telefoane Android și iPhone!


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!