• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Fonduri europene pentru creșterea albinelor. Cum poți să accesezi 15.000 de euro, finanțare nerambursabilă prin PNDR

  agrointeligenta.ro -

  Creșterea albinelor este una dintre activitățile agricole pentru care se pot obține fonduri europene nerambursabile prin submăsura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici. Pentru a putea accesa finanțările nerambursabile de cel mult 15.000 de euro, stuparii trebuie să îndeplinească anumite condiții și, bineînțeles, să depună proiect la AFIR în cadrul sesiunii continue ce s-a deschis pe 28 aprilie și se va încheia pe 31 octombrie.

  Sprijinul nerambursabil maxim ce poate fi accesat este de 15.000 de euro, bani ce se achită pe o perioadă de trei ani în două tranșe: 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare și 25% din cuantumul sprijinului în maximum 3 ani de la primirea deciziei de finanțare.

  Iată care sunt condițiile pentru a accesa fondurile europene pentru creșterea albinelor prin Submăsura 6.3:

  Dimensiunea exploatației trebuie să fie între 8.000 și 11.999 SO (Valoarea producției standard). Pentru a vă calcula dimensiunea stupinei în aceste unități de măsură reglementate de UE, trebuie să știți că fiecare familie de albine valorează 52,26 SO. Astfel, sunt eligibili pentru a primi acesti sprijin doar apicultorii care dețin între 153 și 229 de familii de albine!

  Stupina trebuie să fie înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică, să fie înregistrată de solicitant, în nume propriu sau sub forma de organizare eligibilă pentru accesarea sprijinului cu cel puțin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului prin intermediul submăsurii 6.3, în Registrul Unic de Identificare – APIA și/ sau în Registrul Național al Exploatațiilor – ANSVSA, precum şi la Primărie în Registrul Agricol.

  Nu se pot ”sparge” stupine pentru accesarea fondurilor europene, această acțiune fiind considerată ca o creare de condiții artificiale și fie nu veți primi bani fie, la verificări, îi veți returna.

  Apicultorii care pot accesa banii europeni trebuie:

   să fie persoane juridice române;
   să acţioneze în nume propriu;
   să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de Finanţare;
   să aibă învăţământul minim de 8 ani (clase).

  Forme de organizare eligibile:

  persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare:
  o ca persoană fizică autorizată;
  o ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;
  o ca întreprindere familială;
  societate cu răspundere limitată cu asociat unic/majoritar (majoritate absolută 50%+1) înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare reprezentată prin:
  o asociat unic care are şi calitatea de administrator al societăţii;
  o asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) care are și calitatea de administrator al societăţii. În cazul persoanei juridice cu acţionariat multiplu, asociatul majoritar trebuie să exercite controlul efectiv pe întreaga durată de valabilitate a Deciziei de Finanțare.

  În categoria SRL-uri este inclusă și microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant („societate cu răspundere limitată – debutant” sau „S.R.L. – D.”) în baza prevederilor OUG nr. 6/ 2011, cu modificările și completările ulterioare, cu condiția respectării criteriilor prevăzute de legislația europeană și națională în vigoare pentru schema de minimis, pe durata de valabilitate a Deciziei de Finanțare;

  Apicultorul trebuie să aibă stabilit domiciliul/sediul social în Unitatea Administrativ Teritorială în care este înregistrată exploataţia. În cazul în care solicitantul este încadrat într-o activitate salarizată, locul de muncă trebuie să fie în aceeaşi UAT sau zona limitrofă a UAT-ului în care este înregistrată exploataţia vizată pentru sprijin. Aceste condiții trebuie îndeplinite în maxim 9 luni de la data semnării Deciziei de Finanțare.

  Apicultorul trebuie să prezinte un plan de afaceri

  Planul de Afaceri va fi întocmit conform modelului din Anexa nr. 3 la Ghidul solicitantului (vezi site-ul www.afir.info) şi trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:

  -Prezentarea situației inițiale a exploatației agricole (de ex: datele solicitantului, aria de cuprindere a activității, forma juridică a solicitantului, abilități profesionale, istoricul întreprinderii agricole, facilități de producție, dotarea exploatației);
  -Prezentarea ţintelor şi obiectivelor de etapă propuse pentru dezvoltarea exploatației agricole (de ex: obiectivul general, obiectivele operaționale – planificarea îndeplinirii acestora, riscurile de implementare, standarde și norme europene legate de protecția muncii și de mediu și normele sanitar-veterinare, în cazul exploatațiilor agricole care vizează creşterea de animale, planul de amenajări pentru gestionarea gunoiului de grajd, conform normelor de mediu precum și previziunea bugetului de venituri – cheltuieli);
  -Prezentarea detaliată a acțiunilor, inclusiv cele legate de sustenabilitatea mediului și de utilizarea eficientă a resurselor, necesare pentru dezvoltarea exploatației agricole, formarea sau consilierea (îmbunătățirea economică propusă a exploatației, planul propus pentru formare şi consiliere – pentru a îmbunătăți aptitudinile beneficiarilor și eficacitatea exploatației, restructurarea și diversificarea activităţilor agricole (evaluarea riscurilor de mediu și planificarea implementării).

  O exploataţie agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, din PNDR 2014-2020, în sensul că exploataţia nu poate fi transferată între 2 sau mai mulţi fermieri, beneficiari ai sprijinului prin această submăsură.

  În cadrul unei familii doar unul dintre membri poate beneficia de sprijin, indiferent de forma de organizare a membrilor familiei, aferentă accesării submăsurii 6.3 (PFA, II, IF, SRL).

  În cazul exploataţiilor care deţin animale sau albine, acestea vor fi în proprietatea persoanei autorizate/ societăţii.

  Pe perioada de implementare şi monitorizare a proiectului, solicitantul trebuie să menţină cel puţin încadrarea în dimensiunea SO a exploataţiei agricole, fără a reduce dimensiunea SO sub limita care defineşte mărimea exploataţiei pentru care proiectul este selectat şi aprobat.

  Nu pot accesa banii de la UE apicultorii care:
  – Sunt acționari într-o altă microîntreprindere/ întreprindere mică agricolă care accesează/ a accesat subăsura 6.3.
  – Au debite față de AFIR sau prin programul SAPARD. Aceștia vor putea depune proiecte doar după stingerea acestor datorii
  – Au au obţinut sprijin nerambursabil prin intermediul următoarelor măsuri/submăsuri sunt restricționați de la finanțare:

   Măsurilor 112 – „Instalarea tinerilor fermieri” și/sau 411-112 din PNDR 2007-2013;
   Măsurilor 141 – „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” și/sau 411-141 care nu și-au finalizat Deciziile de Finanţare din PNDR 2007-2013 (Decizia de Finanțare se consideră finalizată după acordarea ultimei tranșe de plată);
   Submăsurilor 6.1 – „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri ” și/sau 19.2 din PNDR 2014-2020;
   Submăsurilor 6.3 – „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, și/sau 19.2 din PNDR 2014-2020.

  Ce trebuie să conțină dosarul proiectului

  Pentru a accesa fondurile europene, apicultorii trebuie să depună:
  -Cererea de Finanţare (Anexa nr. 2 la Ghidul solicitantului)
  – Planul de Afaceri (Anexa nr. 3 la Ghidul solicitantului)
  – Alte documente justificative.

  Dosarul Cererii de Finanțare se completează într-un exemplar – original – şi se depune pe suport de hârtie personal de către solicitant la Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (OJFIR) aferent județului unde este înregistrată exploataţia, împreună cu formatul electronic (CD) al Anexelor 2 – Cererea de Finanțare şi 3 – Planul de Afaceri. În cazul în care proiectul este amplasat pe teritoriul mai multor județe, acesta va fi depus la OJFIR-ul pe raza căruia exploatația agricolă are ponderea cea mai mare (suprafața agricolă/ animale).

  Pentru acele documente justificative originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de proprietate, act de identitate, etc.), copiile depuse în Dosarul Cererii de Finanțare trebuie să conțina mențiunea solicitantului „Conform cu originalul”.

  Cererea de Finanţare trebuie completată în format electronic, în limba română. Aceasta trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare al acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programului.

  Documentele justificative aferente Cererii de Finanțare depuse vor fi bifate în căsuţele corespunzătoare din cadrul Secţiunii E – ”Lista documentelor anexate proiectelor aferente submăsurii 6.3” a Cererii de Finanţare.

  Cererea de Finanţare trebuie însoţită de anexele tehnice şi administrative conform listei documentelor prevăzute în modelul standard. Anexele Cererii de Finanţare fac parte integrantă din aceasta şi vor fi depuse în format letric (pe hârtie).

  Numai Cererea de Finanțare şi anexele la aceasta după modelul standard prezentat în anexa 2, pot fi accepate în sistem în cadrul sub-măsurii 6.3.

  Solicitantul trebuie să se asigure ca rămâne în posesia unui exemplar complet al dosarului Cererii de Finanțare, în afara celui pe care îl depune.

  Toate documentele necesare și Ghidul Solicitantului pentru Submăsura 6.3 le găsiți pe www.afir.info

  Vă recomandăm să citiți și:

  Proiecte tip pentru accesarea fondurilor europene – descarcă cele 20 de modele gratuite puse la dispoziția fermierilor de către MADR

  Lista AFIR cu firme de consultanță în fonduri europene pentru fiecare județ


  Te-ar mai putea interesa

  Furtuni puternice anunțate în aproape toate județele. Alertă de vreme severă de la ANM Județul unde se câștigă la cules de cireșe mai bine ca în Spania. Zilierii primesc 100 euro/zi Roșii mari de grădină – cinci secrete ale cultivatorilor cu experiență

  Ultimele știri

  Plata ajutorului de 25 lei/familia de albine. Termenul oficial privind virarea banilor în conturi Plafonare de preț pentru fermierii care dețin tractoare și alte mașini agricole Auchan aduce în prim plan importanța agriculturii regenerative și a decarbonizării la prima ediție Climate Supplier Event