Creșterea albinelorŞtiri agricole

BANI pentru APICULTORI prin PNA: Ce trebuie să faceți dacă DEPUNEȚI PENTRU PRIMA DATĂ CERERE LA APIA!

În Monitorul Oficial Partea I nr. 516 din 4 iulie 2017 a fost publicata Hotărârea nr. 443/2017 privind aprobarea Programului național apicol pentru perioada 2017-2019, a normelor de aplicare, precum și a valorii sprijinului financiar. Cererile de plată se depun la la APIA Centrul judeţean/Centrul Municipiului București, (la oricare centru județean mai apropiat de sediul social sau de vatra stupinei sau de locul de deplasare în pastoral al stupinei) până la data de 15 august 2017. Agrointeligența -www.agrointel.ro vă spune ce trebuie să faceți dacă depuneți în acest an pentru prima dată cererea de finanțare! 

În cazul în care un solicitant depune pentru prima dată o cerere de plată la APIA acesta trebuie să solicite la APIA Centrul judeţean/Centrul Municipiului București,(la oricare centru județean mai apropiat de sediul social sau de vatra stupinei sau de locul de deplasare în pastoral al stupinei) acordarea codului unic de identificare care este generat de Registrul Unic de Identificare APIA. Acesta se acordă în urma completării formularului de atribuire a codului unic de identificare(care va fi pus la dispoziția solicitanților de către personalul APIA). În momentul depunerii formularului de atribuire a codului unic de identificare solicitantul trebuie să prezinte documentul de identificare financiară care trebuie să conţină următoarele date: denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului bancar activ pe teritoriul României, împreună cu copia actului de identitate – B.I./C.I..

Important! Etape premergătoare depunerii cererii de plată de către solicitanții de sprijin

Înainte de efectuarea achizițiilor apicultorii trebuie să solicite către ANZ – Oficiul Județean de Zootehnie eliberarea unei adeverințe din care să reiasă numărul familiilor de albine deţinute și să obțină o adeverință de la ANZ care trebuie să fie eliberată înainte de data oricăror achiziții. Apicultorul trebuie să dețină stupii identificați de
către Agenția Națională pentru Zootehnie,,Prof. dr. G.K. Constantinescu.

Atenție! Pentru acțiunea Achiziţionarea de cutii în vederea înlocuirii cutiilor uzate în urma deplasării în pastoral,
apicultorul trebuie să solicite consiliului local avizarea și datarea ordinului de deplasare în pastoral și achiziţia să
se facă după data apariției în Monitorul Oficial a Hotărârii de Guvern pentru aprobarea PNA 2017-2019.

Facturile de achiziție pentru acțiunile decontate prin PNA 2017 trebuie să fie emise doar începând cu
data de 04.07.2017, data publicării în Monitorul Oficial a Hotărârii deGuvern nr. 443/2017 pentru aprobarea
PNA 2017-2019, cu condiția ca la data respectivă apicultorii să dețină adeverința eliberată de ANZ cu cu efectivul de albine deținute.

Condiții obligatorii pentru solicitanții de sprijin PNA

Pentru evitarea dublei finanțări, acţiunile sprijinite şi/sau planificate si propuse spre finanţare de apicultori
prin PNDR 2014-2020 trebuie să nu fie solicitate prin Programul Naţional Apicol aprobat şi viceversa. Această condiţia se aplică de la momentul solicitării sprijinului prin PNDR 2014-2020, iar lista cheltuielilor stabilită de apicultor prin planul de afaceri depus la PNDR 2014-2020, devine neeligibilă prin Program pentru respectivul solicitant.

Ca să cereți banii trebuie neapărat să aveți pregătire în domeniul apiculturii. Furnizorii de medicamente, mătci, familii de albine sau de stupi nu pot fi şi beneficiari ai produsului pentru care sunt furnizori în Programul naţional apicol pentru perioada 2017-2019. Mai mult, familiile de albine achiziţionate prin Program nu se unifică cu familiile de albine deţinute de apicultor.

Pentru a fi eligibilă achiziţia de material biologic, apicultorul trebuie să achiziţioneze şi tratamentul antivarooa
necesar întregului efectiv de familii de albine deţinut. Medicamentele pentru tratarea varoozei se achiziţionează
obligatoriu pentru întreg efectivul de albine deţinut de apicultor. Medicamentele achiziţionate trebuie să fie autorizate prin procedură naţională sau proceduri comunitare de către ICPBMV sau prin procedura centralizată de către Agenţia Europeană a Medicamentelor „EMA”,  conform listei publicate pe pagina de website a APIA.

Alte reguli: 

 • achiziţionarea mătcilor şi/sau a familiilor de albine trebuie să se facă începând din data de 15 martie a fiecărui an( condiție valabilă pentru anul apicol 2018 si 2019) din stupine de multiplicare şi de elită şi este condiţionată de achiziţia de medicamente pentru tratarea acestora de varooză;
 • în cazul apiculturii ecologice achiziţionarea mătcilor şi/sau a familiilor de albine să se facă începând din data de 15 martie a fiecărui an (condiție valabilă pentru anul apicol 2018 si 2019) din stupine de multiplicare şi de elită înregistrate la direcţia pentru agricultură judeţeană privind producţia ecologică;
 • achiziţionarea mătcilor şi/sau a familiilor de albine pentru anul apicol 2017 se face începând cu data de 04.07.2017, data apariției în Monitorul Oficial a Hotărârii de Guvern nr. 443/2017, pentru aprobarea PNA 2017- 2019; 
 • stupinele de elită și de multiplicare autorizate de ANZ până la acest moment(denumire, nr. și data autorizării) se pot găsi la adresa de website a ANZ http://www.anarz.eu, la secțiunea Informații Utile-Apicultură;
 • cutiile trebuie să fie achiziţionate de la persoane juridice sau persoane fizice autorizate,
 • întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare, care produc și/sau comercializează cutii;
 • apicultorii trebuie să păstreze cutiile uzate înlocuite până la data efectuării controlului pe teren, iar în cazul în care până la data controlului nu le-au înlocuit pe cele uzate, trebuie să păstreze cutiile noi într-un loc vizibil pentru inspecție;
 • Apicultorul persoană fizică autorizată (P.F.A), întreprindere individuală (Î.I),întreprindere familială (Î.F.) au obligaţia să solicite înregistrarea în Registrul Comerţului şi autorizarea funcţionării înainte de începerea activităţii;
 • Solicitantul sprijinului va anunţa orice modificare privind identificarea lui la Centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, în termen de 5 de zile lucrătoare de la respectiva modificare;
 • Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul, în vederea solicitării sprijinului financiar, trebuie să fie emise pe o singură formă de organizare(persoană fizică, PFA, ÎI, ÎF), existentă la data depunerii cererii de plată a sprijinului la APIA Centrul județean/Centrul municipiului București. Excepţie face documentul care atestă pregătirea apicultorului în domeniul apiculturii;
 • În momentul depunerii cererii de plată, pentru conformitate, solicitantul se va prezenta la APIA și cu originalul
  documentelor care se depun în copie la dosar;
 • toate facturile și documentele de plată trebuie să fie emise conform Codului fiscal în vigoare;
 • cererea de plată pentru a fi valabilă trebuie să fie completată corect, să fie completă, și să fie însoţită de toate
  documentele justificative;
 • Documentele justificative care au legatura cu Programul Național Apicol se vor păstra de către solicitant pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la întocmirea acestora. Nerespectarea acestei obligații constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 60.000 lei, conform art. 12(1) din .O.G. nr. 24/2010 privind controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă;
 • Solicitantul trebuie să pună la dispoziția echipei/echipelor de control orice document solicitat care are legătura cu Programul;
 • În cazul în care apicultorii depun prin intermediul unei persoanei împuternicite notarial cererea de solicitare a sprijinului aceasta va fi însoţită de documentele justificative aferente fiecărei acţiuni, precum şi de copia actului de identitate – B.I./C.I., a persoanei împuternicite prin notariat, precum și de procura notarială. Procura trebuie să conțină clar limitele de reprezentare ale persoanei împuternicite.
 • În orice caz răspunderea cu privire la respectarea condițiilor de eligibilitate și păstrarea documentelor justificative privind sprijinul solicitat și plătit îi revine în întregime solicitantului(apicultorului).

Citiți mai multe informații despre programul Național Apicol PNA aici:

 SPRIJINUL pentru APICULTORI – APROBAT DE GUVERN! Când se depun CERERILE PENTRU STUPINE!


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!