• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Statul angajează ciobani: Se cere probă practică pentru admitere, iar vechimea nu este necesară!

  agrointeligenta.ro -

  Se fac angajări la stat pentru postul de cioban. Trei posturi sunt scoase la concurs de Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi, din Răchiți, judeţul Botoşani. Contractele de muncă se încheie pe perioadă nedeterminată, iar cei interesați au termen limită pentru depunerea dosarelor ziua de 21 august!

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

  a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  d) are capacitate deplină de exercițiu;
  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  -studii generale;
  -fără vechime în domeniul studiilor.

  Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  21 august 2019, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  28 august 2019, ora 09:00: proba unică (practică);

  Ce trebuie să conțină dosarul de înscriere

  Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  -cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  -copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  -copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  -carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  -cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  -adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  curriculum vitae;
  -Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

  În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

  Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

  Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi, din Răchiți, Judeţul Botoşani, telefon 0231/512.968, e-mail secretariatpopauti@yahoo.com.

  Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Te-ar mai putea interesa

  Ministerul Agriculturii pregătește un val de angajări la APIA și AFIR! Mihai Răzvan Moraru, Agro-Est Muntenia: ”Dragi antreprenori, nu vă lăsați angajații pe drumuri! Nu luați măsuri din panică!” Der Spiegel: Primul român plecat la cules de sparanghel mort de coronavirus

  Ultimele știri

  Șeful ANZ, în centrul unui nou scandal. Un angajat al Agenției se revoltă: ”Nu am cerut să lucrez pe moșia Bela Vaida!” Vladimir Putin a anunțat un sprijin de jumătate de miliard de ruble pentru agricultorii din Republica Moldova SUBVENȚII APIA BOVINE 2020. Crescătorii de vaci sunt blocați la plată până pe 15 decembrie!

  Căutare în articole