• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • MICII FERMIERI, EXCLUȘI de la plata UNEI NOI SUBVENȚII PENTRU ANIMALE!

  Roxana Dobre -

  Fermierii, tăiați de pe lista cu o nouă subvenție pregătită de Ministerul Agriculturii și care se află momentan în discuții în Comisia de Agricultură din Camera Deputaților. Vizați de noile sume de bani alocate sunt crescătorii din rasele de vaci autohtone Bălțată Românească, Brună și Sură de stepă. Un articol al legii însă îi lasă pe dinafară pe micii crescători și se adresează doar asociațiilor sau institutelor de cercetare.

  Emil Dumitru, președinte al Federației PRO AGRO a atras atenția în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc astăzi – marți 20 martie că noua subvenție nu îi ia în calcul și pe fermierii mici care cresc 2-3 animale din rasele eligibile.

  ”Este un proiect de lege PLX 78/2018. De altfel, de salutat ca și idee pentru rasele Bălțată Românească, Brună și Sură de stepă. Acum, sigur, o să vedem dacă Sura de stepă, Bruna sunt și din punct de vedere economic rase care să-i asigure o competitivitate crescătorului de bovine, dar citind articolul 4, alineatul 1, care spune că ajutorul de stat se acordă pentru investiții în ferme și adăposturi pentru animalele de reproducție, institutelor națiunilor și asociațiilor care dețin registru genealogic, așa cum îl interpretez eu din punct de vedere al elaborării normelor de tehnică legislativă, înțeleg că eligibile sunt 3 entități: institute, stațiuni și asociații care gestionează Registrul genealogic. Dacă lucrul ăsta este adevărat, este clar o discriminare față de crescătorul simplu de vaci din cele 3 rase, care bineînțeles că îndeplinește condițiile de a fi în Registrul genealogic, de a face Controlul oficial al producțiilor”, a arătat Emil Dumitru.

  Acesta a subliniat că mâine va participa la Comisia de agricultură din Camera Deputaților unde o să ceară lămuriri privind această subvenție astfel încât toți fermierii să știe cui se adresează ajutorul.

  ”Eu sper ca articolul respectiv să fie amendat în Comisia de specialitate și chiar am luat legătura cu domnul președinte al Comisiei de la Camera Deputaților, Alexandru Stănescu, comisie decizională, să-l explicăm de o manieră prin care toți să fie eligibili, pentru că dacă aș vrea să fiu subiectiv și să interpretez textul articolului 4, alineatul 1, înțeleg că este unic direcționat proiectul de act normativ, or lucrul ăsta în 2018 în România nu poate să se întâmple. Motiv pentru care mâine o să fiu prezent la Comisia de Agricultură, să le explic că eu cred că toți fermierii să intre într-o competiție onestă pentru a depune astfel de proiecte pe schema de ajutor de stat, că știți foarte clar poziția mea publică față de registrul genealogic, nu este cazul să v-o mai repet. intre într-o competiție corectă, că ați văzut cum se întâmplă cu ștampila, cu certificat de origine, cu tatuaj acum”, a mai punctat liderul Federației Naționale PRO AGRO.

  Remintim că  în acest an Ministerul Agriculturii vrea să instituie o schemă de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor pentru care alocă 10 milioane de euro, potrivit unui proiect de Hotărâre publicat în dezbatere publică. 

  Banii vor ajunge la crescătorii taurinelor din rasele Bălțata Româneasca, Sură de stepă și Brună prin investiţii pentru realizarea de ferme noi/adăposturi noi pentru animale de reproducție, inclusiv pentru prima populare, precum și de stimulare a asocierii în Cooperative.  

  Scopul programului îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat, având ca obiectiv implementarea Programului de susţinere a crescătorilor de taurine din rasele Bălțata Românească, Sură de Stepă și Brună, în vederea îmbunătăţirii nivelului de performanță și sustenabilitate al fermelor.

  Potrivit proiectului de lege, schema de ajutor de stat se aplică pe întreg teritoriul României pentru perioada 2018 – 2020 iar valoarea totală a ajutorului de stat este de 10 milioane euro și se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

  Cine poate beneficia de program

  Ajutorul de stat se acordă pentru investiţii în ferme și adăposturi pentru animale de reproducţie, institutelor și staţiunilor de Cercetare dezvoltare pentru creșterea taurinelor. Banii sunt alocați pentru înfiinţarea si/sau modernizarea de ferme si adăposturi pentru animale de reproducție cu capacități cuprinse intre minim 50 de locuri de cazare si de maxim 300 de locuri de cazare/beneficiar, o singură dată în cadrul acestui ajutor de stat.

  Beneficiarii trebuie să deţină suprafaţa de teren necesară, în cazul Construcției fermelor noi, care se înfiinţează în baza Programului de susținere a crescătorilor de taurine din rasele Bălțata Românească, Sură de stepă și Brună. Ajutorul de stat se acordă o singură dată pentru investiţiile aferente unei ferme sau adăposturi pentru animale de reproductive dezvoltat prin Programului de susţinere a crescătorilor de taurine din rasele Bălțata Românească, Sură de stepă și Brună.

  Beneficiarii Programului de susţinere a crescătorilor de taurine din rasele Bălțata Românească și Brună nu pot accesa simultan sprijin și prin PNDR 20142020 pentru aceleași măsuri reglementate de prezenta lege.

  Atenție! Prevederile ajutorului de stat nu se aplică beneficiarilor dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

  -fac obiectul unui decizii de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată, Conform prevederilor legale;

  -sunt Considerate întreprinderi aflate în dificultate financiară.

  Cheltuielile eligibile necesare realizării investiţiilor realizate în baza Programului de susţinere a crescătorilor de taurine din rasele Bălțata Românească și Brună, sunt:

  -construcția fermelor și adăposturilor noi;

  -investiţii în adăposturi și ferme aflate în conservare;

  -achiziționarea sau achiziţionarea prin leasing de utilaje și echipamente, respectiv echipamentele pentru furajare și adăpare, microclimat, evacuarea și tratarea dejecțiilor, inclusiv Costurile generale legate în mod direct de aceste cheltuieli și de cheltuielile privind construcția fermelor;

  -costuri cu serviciile, respectiv elaborare studii de fezabilitate, studii de mediu, proiecte de Construcție, servicii de arhitectură și Consultanță.

  De precizat că nivelul ajutorului de stat poate fi majorat cu câte 20 de puncte procentuale din costul standard, fără a depăși 90 de puncte procentuale din costul standard, pentru:

  -tinerii fermieri sau fermierii care s-au instalat în cei cinci ani anteriori datei de depunere a cererii de înscriere în Programul de susținere a Crescătorilor de taurine din rasele Bălţata Românească și Brună;

  -investiţiile care se realizează în zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau Cu alte Constrângeri specific;

  -cooperative.

  Cum se va derula programul

  Proiectul de lege trebuie să își urmeze cursul de avize și aprobări de la Senat, Ministerul Agriculturii unde trebuie publicat în dezbatere publică 10 zile timp în care fermierii pot trimite sugestii și opinii pe marginea proiectului. Mai departe ajutorul de stat trebuie aprobat de Guvern și publicat în Monitorul Oficial. De aceea trebuie precizat că ajutorul de stat, așa cum este prezentat în acest articol, ar putea suferi unele modificări în funcție de sugestiile venite de la fermieri.

  După ce va fi publicat în Monitorul Oficial, deci în vigoare, fermierii  pot depune cererea de înscriere în Programul de susţinere a crescătorilor de taurine din rasele Bălțata Românească și Brună, la direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, pe a cărei rază teritorială se înfiinţează/află fermele sau adăposturile noi, însoţită de următoarele documente:

  -împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal,

  -copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, precum şi Copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;

  – copie de pe actul Constitutiv;

  -dovadă cont activ bancă/trezorerie;

  -pentru terenurile pe care se realizează investiţia, documente care atestă dreptul de proprietate, administrare, uz, uzufruct, superficie, servitute sau altele, dobândit prin act autentic notarial, certificate de moștenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească, lege.

  – plan Cadastral. 

  Etapa a II-a se desfășoară după înscrierea în Programul de susținere a crescătorilor de taurine din rasele Bălțata Românească și Brună, pentru obţinerea ajutorului de stat beneficiarii când beneficiarii depun Cererea de finanţare la direcțiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, unde s-au înregistrat cererile de înscriere,  însoțită de următoarele documente, după caz:

  – studiul de fezabilitate pentru investiţia solicitată;

  -extras de carte funciară și ridicare topografică pentru terenul pe care se realizează investiţia, după caz;

  -certificat de urbanism.

  După verificare, Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, aprobă suma necesară realizării investiţiei și acordarea unui avans per loc de cazare, a cărui valoare se stabilește în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, pentru numărul de locuri de cazare aprobate prin cererea de finanțare.

  Pentru acordarea avansului, beneficiarii trebuie să depună următoarele documente aferente investiţiei:

  -autorizaţia de Construcție;

  -studiul geotehnic;

  -aviz sanitar veterinar;

  -aviz de mediu;

  -aviz emis de Direcţia de Sănătate Publică judeţeană;

  -declaraţie pe proprie răspundere că nu au accesat sprijin prin PNDR 20142020 pentru aceleași măsuri reglementate de lege.

  După acordarea avansului beneficiarii justifică utilizarea acestuia până la data de 31 decembrie a anului în care a fost acordat prin facturi fiscale însoţite de documentele care atestă plata Contravalorii acestora care să fie conforme cu investiţiile realizate până la acel moment și care se încadrează în tipurile de cheltuieli eligibile. Decontarea următoarelor cheltuieli efectuate pentru finalizarea investiţiei se efectuează pe baza documentelor de plată și a facturilor ataşate graficului de lucrări. Procedura privind modul de derulare a plăţilor și deconturilor se va realiza prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

  În termen de 3 zile de la încasarea avansului beneficiarii ajutorului de stat marchează investiţia, cu o placă indicator de dimensiuni minime de 150 cm lungime și 200 cm lăţime, confecţionată din material rezistent, amplasată într-un loc în care este uşor vizibil, pe care se inscripţionează investiție beneficiară a „Programului de susținere a Crescătorilor de taurine” Conform Cererii numărul ……………. , de la Direcția pentru agricultură a județului…………… /Municipiului Bucureşti”.

  După obţinerea autorizaţiilor de funcționare și popularea fermei cu animale de reproducție, se face recepţia de închidere a Programului de susținere a Crescătorilor de taurine din rasele Bălțata Românească și Brună, de către reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti care întocmește un proces-verbal pe care îl atașează la documentația fiecărui beneficiar.

  Atenție!  Termenul maxim de realizare a investiţiilor este de 1 an și 6 luni de la încasarea avansului, Cu posibilitatea de prelungire a acestuia la Solicitarea beneficiarului, cu maxim 6 luni.

  De specificat că ajutorul de stat trebuie norificat la Bruxelles iar în situația în care decizia Comisiei Europene de acordare a ajutorului de stat conţine prevederi noi sau diferite faţă de schema notificată, prevederile schemei de ajutor de stat se completează și/sau se modifică în mod corespunzător.

  Agrointeligența-www.agrointel.ro a scris despre acest subiect aici:

  Program de susţinere a crescătorilor de taurine din rasele Bălţata Românească şi Brună


  Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Te-ar mai putea interesa

  Gabriela Vila este noul director general ADAMA România și Republica Moldova Târgurile apicole de început de an – anulate! Ce spun organizatorii de evenimente din apicultură! Doi fermieri s-au ales cu sechestru pe bunuri după ce au obținut subvenții APIA cu acte false

  Ultimele știri

  Un tânăr fermier de 25 de ani – milionar după ce a câștigat la Loteria Națională! Ciobanul dat dispărut a fost găsit! A lăsat oile să moară și el a fugit în satul de domiciliu! Franța: Mirosul de bălegar și cântatul cocoșului, recunoscute ca parte din patrimoniul satelor!