E LEGE! SCHIMBĂRI RADICALE pentru FERMIERII CARE CONCESIONEAZĂ PĂȘUNI!

Fermierii care sunt interesați de concesionare pășunilor primesc o veste bună. În Monitorul Oficial au apărut o serie de modificări și completări la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. 

Agrointeligența-www.agrointel.ro vă spune care sunt principalele modificări care îi vizează pe fermierii care vor să concesioneze pășuni:

La articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

-Pentru punerea în valoare a pajiștilor aflate în domeniul privat al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor și pentru folosirea eficientă a acestora, unitățile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul național al exploatațiilor, membri ai colectivității locale sau care au sediul social pe teritoriul localității respective, încheie contracte de închiriere prin atribuire directă, în condițiile prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, pentru suprafețele de pajiști disponibile, proporțional cu efectivele de animale deținute în exploatație, pe o perioadă cuprinsă între 7 și 10 ani. Suprafețele de pajiști rămase nealocate se atribuie în condițiile prevederilor legale crescătorilor de animale persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul național al exploatațiilor.”

La articolul 9, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) și (22), cu următorul cuprins:

-Asociațiile crescătorilor locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul localității respective cu care se încheie contracte de închiriere prin atribuire directă trebuie să fie legal constituite cu cel puțin un an înainte de data depunerii cererii pentru atribuirea directă a contractului.

-Asociațiile crescătorilor locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul localității respective care solicită încheierea de contracte de închiriere pentru pajiștile aflate în domeniul privat al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor depun un tabel cu membrii asociației, crescătorii locali de animale având un număr de animalele înscrise în Registrul național al exploatațiilor care asigură încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha.

Art. 10

-În vederea accesării fondurilor europene aferente plăților pe suprafață, utilizatorii de pajiști, persoane fizice și juridice, în calitate de proprietari și/sau deținători legali ai dreptului de utilizare a terenului, au obligația ca anual să asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, în oricare din zilele perioadei de pășunat, ori cosirea cel puțin o dată pe an a vegetației. Începând cu anul 2019 este obligatorie aplicarea amenajamentului pastoral.

Atenție!  La articolul 14 alineatul (1), după litera j),se introduc patru noi litere, literele k)-n), cu următorul cuprins. Constituie contravenție:

-k) neinițierea procedurii de concesionare/închiriere a pajiștilor până la data de 1 martie a fiecărui an;
-l) neverificarea respectării încărcăturii optime de animale/ha/an, în vederea stabilirii disponibilului de pajiști ce pot face obiectul concesionării/închirierii;
-m) neîndeplinirea atribuțiilor cu privire la elaborarea și realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafețelor de pajiști permanente;
-n) neaplicarea amenajamentului pastoral în condițiile prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.”
De precizat că în conformitate cu art.7 alin.(2) din Ordonanța nr.3/2015, în cazul pajiştilor comunale concesionate/închiriate în condiţiile legii de către asociaţiile crescătorilor de animale, beneficiarii plăţilor pot fi asociaţiile crescătorilor de animale sau fermierii, crescători de animale.

Citiți și:

Subvenția APIA pentru PĂȘUNI: Amenajamentele pastorale, OBLIGATORII abia din 2019

Be the first to comment

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*