• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • AVOCAT: Primarii sunt OBLIGAȚI să răspundă cererilor/sesizărilor în termen de 30 de zile!

  agrointeligenta.ro -

  Nu de puțin ori, fermierii contactează Agrointeligența – AGROINTEL.RO pentru a reclama că solicitările, adresele, sesizările pe care le depun, înscriu sau adresează autorităților nu sunt urmate de niciun răspuns. Specialiștii Casei de Avocatură Murar și Asociații au acceptat să ofere cititorilor noștri informații complete legate de aceste situații în care cetățenii cer informații și răspunsuri din partea primăriilor, ministerelor etc. dar sunt complet ignorați de aleșii sau decidenții politici și administrativi.

  SCPA Murar și Asociații, casă de avocatură în cadrul căreia activează specialiști și pentru spețe ce țin de sfera agricolă, arată că există legislație care obligă primarii și orice autoritate publică să răspundă solicitărilor cetățenilor, deci și fermierilor.

  Dacă aveți și alte subiecte pe care doriți să le abordăm împreună cu specialiștii din cadrul firmei de avocatură Murar și Asociații – www.avocatmurar.ro, vă rugăm să ne scrieți un e-mail la redactia@agrointel.ro sau să ne sunați pe telefonul redacției: 0744.311.359.

  Exercitarea de către cetățeni a dreptului de a se adresa autorităților și instituțiilor publice prin formularea de petiții este reglementată prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2002. În sensul acestei ordonanțe, prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris sau prin poștă electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome.

  În ce fel trebuie să fie transmisă o astfel de solicitare pentru ca ea să fie considerată legal comunicată (poștă/curier/e-mail/fax?)?

  O petiție poate fi depusă la autoritățile și instituțiile publice astfel:
  • Prin depunerea directă în fața autorităților sau instituțiilor publice. Dacă depuneți sesizarea la sediul autorității publice, atunci trebuie să vă fie eliberată din partea acestora o dovadă de depunere și înregistrare a petiției.
  • Transmiterea petiției prin serviciul poștal/de curierat. Confirmarea depunerii sesizării, primită de la oficiului poștal, precum și atestarea făcută de serviciul de curierat servesc drept dovadă a transmiterii petiției de către partea interesată.
  • Transmiterea petiției prin fax/e-mail. Dacă trimiteți sesizarea prin fax sau prin e-mail, aceasta va fi considerată depusă în momentul în care primește număr de înregistrare de la autoritatea sau instituția publică, destinatar al sesizării. În acest sens, după transmiterea sesizării prin fax sau e-mail este recomandat să apelați telefonic autoritatea sau instituția în cauză pentru a vi se comunica numărul de înregistrare al sesizării dumneavoastră sau să transmiteți un al doilea e-mail/fax în același scop.

  Care este termenul prevăzut de lege în care instituțiile statului trebuie să răspundă solicitărilor adresate de către cetățeni?

  Autoritățile și instituțiile publice sesizate prin petiție au obligația să comunice petiționarului răspunsul lor în termen de 30 de zile calendaristice, indiferent dacă soluția dată acestei petiții este una favorabilă sau una nefavorabilă. Termenul de răspuns al autorităților va curge de la momentul înregistrării sesizării de către petiționar.

  Conducătorul autorității sau instituției poate prelungi termenul de răspuns de 30 de zile cu cel mult 15 sau 30 de zile calendaristice (acest ultim termen ca excepție aplicabilă în domeniul energiei și gazelor naturale), atunci când aspectele sesizate prin petiție necesită o informare și o cercetare mai amănunțită din partea acestor autorități. În aceste situații, prelungirea termenului trebuie să aibă loc doar cu notificarea prealabilă a petiționarului.

  Diferă aceste termene în funcție de natura instituției (ex: autoritate centrală/autoritate publică locală, minister/spital/școală, etc)?

  Indiferent de natura instituției (autoritate centrală, autoritate publică locală, minister, spital, școală, etc.), termenul în care aceasta are obligația să răspundă sesizărilor este același (respectiv 30 de zile calendaristice, cu derogările prezentate mai sus).

  De când se calculează începerea curgerii termenului legal de răspuns și când se consideră că acesta s-a împlinit?

  Termenul legal de răspuns de 30 de zile calendaristice se calculează de la momentul înregistrării petiției de către autoritatea destinatară. Pentru a calcula la ce moment termenul se va împlini, este important a cunoaște faptul că nu intră în calculul termenului ziua de la care acesta începe să curgă (ziua înregistrării) și nici ziua la care acesta se împlinește. Când ultima zi a termenului cade într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează. De exemplu, dacă petiția a fost înregistrată la autoritatea publică la data de 1.04.2020, termenul de 30 de zile va fi considerat împlinit la data de 02.05.2020.

  Ce anume trebuie să conțină un răspuns venit din partea unei instituții a statului?

  Răspunsul cu privire la sesizarea formulată trebuie să conțină denumirea autorității/instituției publice emitente și datele de identificare ale acesteia, precum și un răspuns clar din care să reiasă dacă cererile/sesizările pe care petiționarul le adresează autorităţii publice au fost luate în considerare şi dacă au fost sau nu soluţionate. Semnarea răspunsului va fi făcută de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice ori de către persoana împuternicită de acesta, precum şi de şeful compartimentului către care a fost direcționată petiţia. În răspuns se va indica, în mod obligatoriu, temeiul legal al soluţiei adoptate, în conformitate cu art. 8 din Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002 – pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

  Care sunt sancțiunile prevăzute pentru netransmiterea unui răspuns de către o instituție a statului în termenul prevăzut de lege?

  Potrivit art. 15 din O.G. 27/2002, nerespectarea termenului de 30 de zile constituie abatere disciplinară și se sancționează în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 199/1999 – privind statutul funcționarilor publici sau, după caz, în conformitate cu legislația muncii.

  Cui trebuie să ne adresăm în situația în care o instituție a statului nu-și respectă obligațiile legale privind transmiterea unui răspuns la o solicitare/petiție în termenul legal ori în forma și conținutul prevăzute de lege?

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 – a contenciosului administrativ, atunci când o persoană se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, aceasta se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente.

  Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana vătămată trebuie să solicite autorităţii publice emitente sau autorităţii ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului vătămător, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia. Aceeași procedură poate fi aplicată și în cazul în care un petiționar nu primește un răspuns în termenul legal din partea autorității cătreia i s-a adresat, ascesta fiind îndreptățit în a sesiza autoritatea ierarhic superioară imediat după împlinirea termenului de răspuns. Pentru motive temeinice, persoana vătămată, destinatar al actului emis de către autoritatea sau instituția statului în cauză, poate introduce plângere prealabilă, în cazul actelor administrative unilaterale, şi peste termenul de 30 de zile, dar nu mai târziu de 6 luni de la data emiterii actului.

  Reclamantul persoană fizică sau juridică de drept privat se va adresa exclusiv instanţei de la domiciliul sau sediul său, în timp ce reclamantul autoritate publică, instituţie publică sau asimilată acesteia, se va adresa exclusiv instanţei de la domiciliul sau sediul pârâtului.

  Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Te-ar mai putea interesa

  Tânără grav rănită după ce o combină agricolă a intrat pe contrasens! Fraudă de 1 milion lei la subvenția pe pășune! Primar, viceprimar și președinți de asociații – în judecată! ”Blestemul” secetei în ferma lui Gavrilă Tuchiluș: ”Cumpărăm porumb din alte județe pentru furajarea vacilor!”

  Ultimele știri

  Fermierii care sunt obligați să dea înapoi despăgubirile de secetă, plus dobânzi și penalități! Adrian Oros: ”După 30 de ani nu am titlu de proprietate după moștenirea de la bunici și părinți” Ing. Mihaela Radu, NATUREVO: O producție ridicată începe cu o fertilizare adecvată!

  Căutare în articole