• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Ministerul Agriculturii organizează concurs pentru funcția de director general al Agenției Naționale a Zonei Montane

  Roxana Dobre -

  Agenția Națională a Zonei Montane (ANZM) își caută director general. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) anunță că organizează un concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de director general din cadrul Agenției Naționale a Zonei Montane. Concursul va avea loc la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în data de 11.11.2021, ora 10.00 – proba scrisă. Interviul se va susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

  Pentru postul pe care din 2019 și până în prezent figurează pe site-ul Agenției Veronica Țăran Baciu, dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 11.10 – 01.11.2021, la sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la secretarul comisiei de concurs – consilier superior Rodica Borodatii, tel. 021.3072.491, e-mail: rodica.borodatii@madr.ro, conform datelor transmise de MADR.

  Viitorul director al ANZM trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:

  – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  – studii de master absolvite cu diplomă în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  – vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani;

  Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

  Ce atribuții va avea directorul general din cadrul Agenției Naționale a Zonei Montane

  Potrivit MADR, atribuțiile postului vor fi următoarele:

  Atribuții și responsabilități specifice postului:

  a) asigură conducerea curentă a instituției;
  b) reprezintă ANZM în relațiile cu organele de specialitate ale administrației publice centrale și locale, cu alte persoane fizice sau juridice, precum și în fața instanțelor judecătorești de orice grad, a organelor de cercetare penală și a altor organe de jurisdicție;
  c) emite decizii și instrucțiuni în exercitarea atribuțiilor;
  d) exercită atribuții de ordonator terțiar de credite bugetare conform legislației în vigoare;
  e) propune spre aprobare ministrului agriculturii și dezvoltării rurale bugetul instituției și răspunde de realizarea programului de investiții și legalitatea cheltuielilor efectuate;
  f) organizează, răspunde și asigură ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniale aflate în administrare și a execuției bugetare conform prevederilor legale;
  g) organizează controlul financiar preventiv și răspunde de întocmirea raportului explicativ financiar conform prevederilor legale;
  h) asigură gestionarea eficientă a resurselor umane, financiare și patrimoniale ale instituției;
  i) coordonează aplicarea și respectarea prevederilor legale referitoare la achizițiile publice;
  j) aprobă Regulamentul intern, Codul de conduită etică din cadrul Agenției, precum și alte regulamente specifice elaborate conform normelor în vigoare;
  k) asigură accesul la informații publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public;
  l) este responsabil de promovarea imaginii ANZM, de transmiterea informațiilor către massmedia și reprezentanții presei;
  m) răspunde de aplicarea și gestionarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă și a celor de prevenire și stingere a incendiilor;
  n) coordonează activitatea de rezolvare a petițiilor, cererilor și sesizărilor cetățenilor;
  o) răspunde de întocmirea periodic de raportări către MADR, privind stadiul și evoluția de care este responsabilă ANZM;
  p) realizează activități de monitorizare și evaluare a funcționării sistemului de control intern managerial conform legislației în vigoare;
  q) coordonează activitatea privind expertiza tehnică specifică zonei montane la elaborarea fișelor tehnice ale măsurilor de investiții agricole, ale ghidurilor și procedurilor de implementare subsecvente, participă cu expertiză tehnică în comisiile de contestații aferente măsurilor de investiții agricole;
  r) asigură sprijin pentru selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală depuse de Grupurile de Acțiune Locală care trebuie să asigure complementaritatea și/ sau contribuția la obiectivele Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Zonei Montane din România;
  s) coordonează asistența de specialitate pentru elaborarea hărților specifice prin programul GIS pentru Grupurile de Acțiune Locală care vor fi aprobate în perioada de programare 2014-2020 și pentru actualizarea hărții europene cu GAL-urile din România;
  t) coordonează activitatea de verificare în teren a implementării proiectelor din zona montană finanțate prin PNDR 2014-2020, aferente Măsurilor 1 ”Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare” și 2 ”Servicii de consiliere, servicii de gestionare a exploatațiilor agricole și servicii de înlocuire în cadrul exploatației”;
  u) coordonează activitățile de promovare/ animare, împreună cu RNDR, în vederea diseminării în zona montană a oportunităților de finanțare din cadrul Parteneriatului European pentru Inovare în agricultură și a dezvoltării parteneriatelor pentru inovare aferente Măsurii 16 din PNDR 2014-2020;
  v) coordonează activitatea de inventariere a nevoilor profesionale și consultanță din zonele montane, în domeniile în care Serviciul de formare profesională implementează proiecte finanțate prin PNDR 2014-2020, aferente măsurilor 01 ”Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare” și 02 ”Servicii de consiliere, servicii de gestionare a exploatațiilor agricole și servicii de înlocuire în cadrul exploatației”;
  w) asigură includerea în planul de formare a unor cursuri de formare profesională adresate beneficiarilor din zona montană ai Măsurilor 10 ”Agro-mediu și climă” și 11 ”Agricultura ecologică” care nu fac obiectul formării prin măsura 1 din PNDR;
  x) asigură transmitere către AM PNDR și agențiile de plăți responsabile a situației actualizate a beneficiarilor Măsurilor 10 ”Agro-mediu și climă ” și 11 ”Agricultura ecologică”;
  y) coordonează activitatea privind extragerea din baza de date de la nivelul instituțiilor implicate în implementarea măsurilor PNDR, a datelor disponibile necesare calculării indicatorilor stabiliți în procedura de monitorizare și evaluare a Orientărilor Strategice Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonei Montane Defavorizate (2014-2020);
  z) asigură transmiterea (raportarea) către AM PNDR a tabelelor care cuprind indicatorii de monitorizare specifici Orientărilor Strategice Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonei Montane Defavorizate (2014- 2020);
  aa) coordonează activitatea de instruire cu specific agromontan a personalului propriu din aparatul central şi al celui la nivelul teritoriului, de elaborare a programelor de instruire şi formare profesională în domeniul agromontan şi de eliberare a atestatelor şi certificatelor de absolvire a cursurilor de formare profesională;
  bb) coordonează activitatea de organizare a cursurilor de formare profesională: iniţiere, calificare, perfecţionare sau specializare, conform legislaţiei specifice educaţiei adulţilor, pentru agricultori şi alte categorii ocupaţionale relevante din localităţile montane ale României;
  cc) coordonează activitatea privind acordarea consultanţei tehnice la constituirea organizaţilor neguvernamentale, asociaţiilor, fundaţiilor şi a altor forme de asociere ce au ca scop susţinerea activităţilor şi deservirea intereselor populaţiei din zona montană, cu prioritate a celor privind dezvoltarea agriculturii, întreprinderilor mici şi mijlocii, a meşteşugurilor tradiţionale, a turismului rural, agroturismului şi ecoturismului, a altor activităţii creatoare de locuri de muncă;
  dd) coordonează activitatea privind organizarea circulaţiei informaţiei şi promovarea unor programe educative privitoare la zona montană prin mass-media, contribuind la formarea unei culturi montane în România;
  ee) coordonează activitatea de elaborare şi propune spre aprobare măsuri tehnico-operative privind aplicarea în teritoriu a strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul dezvoltării şi protecţiei mediului montan, în vederea creşterii calităţii vieţii populaţiei montane;
  ff) coordonează activitatea de elaborare şi propune spre iniţiere Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale proiectele de acte normative al căror obiect se referă la dezvoltarea economico-socială şi protecţia zonei montane, păstrarea atributelor ecologice ale pajiştilor montane, valorificarea superioară a resurselor naturale şi umane din zona montană, urmărind aplicarea acestora cu respectarea limitelor de autoritate, a principiilor autonomiei operatorilor economici şi a autonomiei locale, stimularea creşterii efectivului de animale din zona montană, cu excepția celor care fac obiectul măsurilor de spijin finanțate prin fonduri
  europene;
  gg) coordonează activitatea de elaborare şi propune spre iniţiere Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale proiecte de acte normative pentru programe de susţinere a investiţiilor ce au ca scop dezvoltarea durabilă a zonei montane, prin care se stabilesc cuantumurile, condiţiile de acordare, criteriile, modul de acordare, sursa de finanţare etc., cu respectarea reglementărilor europene şi naţionale cu privire la acordarea de ajutoare de stat/minimis, cu excepția celor care fac obiectul măsurilor de spijin finanțate prin fonduri europene;
  hh) coordonează activitatea de implementare a strategiei de dezvoltare durabilă a zonei montane în teritoriul desemnat;
  ii) coordonează activitatea privind expertiza tehnică necesară pentru elaborarea secțiunilor Planului Național Strategic 2021-2027 referitoare la domeniul dezvoltării și protecției zonelor montane din România, inclusiv pentru elaborarea documentației de implementare tehnică și financiară aferentă măsurilor care vizează zona montană;
  jj) coordonează activitatea privind promovarea mențiunii de calitate facultative ”produs montan” prin acțiuni de diseminare a informațiilor referitoare la certificare și înregistrare;
  kk) coordonează activitatea de implementare a Programului de încurajare a activităţilor din zona
  montană pentru:
  – Programul de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană;
  – Programul de investiții pentru înfiinţarea centrelor de colectare, spălare şi prelucrare primară de lână şi piei în zona montană;
  – Programul de investiții pentru înfiinţarea unităţilor de capacitate mică pentru sacrificarea animalelor şi/sau prelucrarea cărnii în zona montană;
  – Programul de investiții pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană
  – Programul de investiții pentru înfiinţarea stânelor montane.
  ll) încheie convenţii de colaborare cu instituţii specializate din ţară şi din străinătate, având ca obiect schimbul de informaţii, experienţă şi asistenţă reciprocă în domeniul promovării politicii de dezvoltare în zona montană, asigurând relaţii de colaborare cu organisme internaţionale pentru integrarea în politica montană europeană şi aplicarea pe teritoriul ţării a prevederilor din convenţiile şi acordurile internaţionale în materie care au fost ratificate de România, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
  mm) reprezintă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în relaţia cu Ministerul Mediului şi cu Secretariatul Convenţiei Carpatice, Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003, ratificată prin Legea nr. 389/2006, în ceea ce priveşte gestionarea Protocolului pentru agricultură durabilă şi dezvoltare rurală;
  nn) asigură, urmărește și răspunde de crearea de condiții pentru gestionarea și păstrarea documentelor cu caracter de informații clasificate și al celor care trebuie să constituie arhiva ANZM, asigurând totodată confidențialitatea datelor și a informațiilor gestionate;
  oo) îndeplinește orice alte atribuții specifice stabilite de MADR care decurg din legislația națională sau implementarea legislației Uniunii Europene.

  Agenţia Națională a Zonei Montane (ANZM) a fost înființată în 2019 în conformitate cu prevederile Legii muntelui nr. 197/2018 și H.G. NR. 1036/2018 pentru reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale a Zonei Montane prin reorganizarea Agenției Zonei Montane, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind centrele regionale și oficiile de dezvoltare montană. Agenţia îşi are sediul în municipiul Vatra Dornei, str. Runc nr. 26, judeţul Suceava şi se află în directa subordonare a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

  ”Principalul rol al Agenţiei Naționale a Zonei Montane este acela de a elabora şi implementa strategia şi politicile privind dezvoltarea şi protecţia zonelor montane din România, zone marcate de specificitate, fragile ecologic şi defavorizate economico-social din cauze naturale, care necesită o abordare specifică, precum şi implementarea unor măsuri din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, susţinute financiar din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi bugetul de stat”, se arată pe site-ul instituției.


  Te-ar mai putea interesa

  Apicultorii au primit și cea de-a doua tranșă din subvențiile prin PNA Situația la zi privind pesta porcină africană: 591 de focare active și 363.107 de animale afectate Grevă la John Deere. Angajații cer salarii mai mari și condiții mai bune de muncă

  Ultimele știri

  Schimbare importantă la subvențiile APIA începând de anul viitor! România are tehnologia pentru a scăpa de secetă! Ploaia artificială, posibilă și la noi, dar nu se vrea! Plăți APIA pentru subvenția la bovine 2021. Când încep să se vireze banii