• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Sprijin de 15.000 de euro pentru ferme mici: condiții, cheltuieli eligibile, plan de afaceri, punctaj

  agrointeligenta.ro -

  Sprijin de 15.000 de euro pentru fermele mici în 2021, prin Programul Național pentru Dezvoltare Rurală – perioada de tranziție. O nouă sesiune de proiecte ar urma să fie deschisă anul acesta, iar ghidul cu condițiile de accesare a fondurilor europene a fost publicat în consultare publică. Banii prin submăsura 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici sunt 100% nerambursabili.

  Bugetul alocat pentru submăsura 6.3 în perioada de tranziție 2021-2021 a fost anunțat la nivelul de 87 de milioane de euro. Conform ghidului solicitantului, în forma consultativă, în cadrul următoarei sesiuni, proiectele care vizează dezvoltarea fermelor din UAT-urile din zona montană vor beneficia de alocare distinctă.

  La acest moment există în consultare publică o formă a Ghidului solicitantului, nefiind anunțată data la care va fi finalizat Ghidul, dar nici când va fi deschisă sesiunea 2021 pentru depunere proiectelor pe Submăsura 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici.

  După deschiderea sesiunii, proiectele vor putea fi depuse online la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

  Sprijinul pentru ferme mici este de 15.000 de euro pe parcursul a 3 ani

  Sprijin de 15.000 de euro pe o perioadă de 3 ani

  Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum 3 ani și este de 15.000 de euro, procentul de finanțare nerambursabilă fiind de 100%.

  Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:

  Implementarea planului de afaceri și depunerea dosarului cererii tranșei a doua de plată se vor realiza până la data de 30 septembrie 2025, verificarea finală inclusiv ultima plată nu vor depaşi data de 31 decembrie 2025.

  Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici. Condiții obligatorii 2021

  Fermele mici care se încadrează pentru a lua sprijinul de maxim 15.000 de euro trebuie să îndeplinească o serie de condiții legate în primul rând de dimensiune și de activitate.

  Exploataţia agricolă eligibilă în submăsura 6.3 din acest an trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:
  – să aibă dimensiune economică cuprinsă între 4.000 – 11.999 € S.O. (valoare producţie standard)
  – să fie înregistrată cu cel puțin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului, în Registrul Unic de Identificare – APIA și/ sau în Registrul Național al Exploatațiilor – ANSVSA, ANZ, sau la Primărie în Registrul agricol2, de către solicitant în nume propriu (persoană fizică) sau sub forma de organizare eligibilă pentru accesarea sprijinului prin intermediul submăsurii 6.3.

  Contractele care conferă dreptul de folosință asupra terenurilor agricole trebuie să fie încheiate în numele solicitantului şi să fie valabile la momentul depunerii cererii de finanţare. În ceea ce privește clădirile asupra cărora se intervine cu modernizări/ extinderi și a terenurilor pe care se vor realiza proiecte ce presupun lucrări de contrucții montaj, contractele care conferă dreptul de folosință vor fi încheiate pe o perioadă egală cu perioada de implementare și monitorizare a proiectelor.

  În cazul exploataţiilor care deţin animale, acestea vor fi în proprietatea persoanei autorizate/ societăţii.

  Într-o familie, doar unul dintre soți poate accesa sprijinul pentru ferme mici

  În cadrul unei familii (soț/ soție), doar unul dintre membri poate beneficia de sprijin, indiferent de forma de organizare a membrilor familiei aferentă accesării submăsurii 6.3 (PFA, II, IF, SRL).

  Verificarea se face și în cazul soțului/soției care au beneficiat de acest tip de sprijin pentru aceeași exploatație și care nu au finalizat Deciziile de finanţare din PNDR 2007 – 2013, aferente beneficiarilor măsurilor 141 – „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” sau 411-141.

  Condiții pentru accesarea fondurilor europene alocate micilor fermieri

  Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici. Condiții pentru fermieri

  Micii fermieri care vor să acceseze fonduri prin submăsura 6.1 trebuie la rândul lor să respecte o serie de condiții. Astfel, solicitanţii (reprezentanții legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:
  – să fie fermieri care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică1 cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
  – să fie persoane juridice române;
  – să acţioneze în nume propriu;
  – să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de finanţare;
  – să aibă studii minime de 8 clase.

  Totodată, fermierii trebuie să se încadreze într-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii de finanțare, indiferent de data înființării formei respective de organizare:
  – persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare:
  – ca persoană fizică autorizată;
  – ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;
  – ca întreprindere familială;
  – societate cu răspundere limitată cu asociat unic/ majoritar înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, reprezentată prin:
  asociat unic care are şi calitatea de administrator al societăţii, sau prin asociat majoritar care are și calitatea de administrator al societăţii. În cazul persoanei juridice cu acţionariat multiplu, asociatul majoritar trebuie să exercite controlul efectiv pe întreaga durată de valabilitate a Deciziei de finanțare.

  Beneficiarii sunt obligați să respecte încadrarea în categoria de microîntreprinderi sau întreprinderi mici, indiferent de forma de organizare economică, și să nu creeze condiţii pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/ 2013, cu modificările şi completările ulterioare, în orice etapă de derulare a proiectului.

  Micul fermier, beneficiarul de fonduri europene trebuie să aibă stabilit domiciliul și sediul social în Unitatea Administrativ Teritorială în care este înregistrată exploataţia. În cazul în care solicitantul este încadrat într-o activitate salarizată, locul de muncă trebuie să fie în acelaşi UAT sau zona limitrofă a UAT în care este înregistrată exploataţia pentru care se solicită sprijinul financiar nerambursabil. Aceste condiții trebuie îndeplinite în termen de 6 luni de la data semnării Deciziei de finanțare.

  Nu este obligatoriu ca solicitantul să fie încadrat într-o activitate salarizată, această condiţie se aplică doar solicitanților care se află într-o astfel de situaţie.

  Exploatațiile pomicole pot accesa submăsura 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

  Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici. Ce fermieri nu pot lua fonduri în 2021

  Există și situații în care un mic fermier nu este eligibil pentru a depune proiecte pentru fondurile europene prin submăsura 6.3. Astfel, în primul rând, o condiție este aceea că solicitantul nu poate fi acţionar într-o altă microîntreprindere/ întreprindere mică agricolă care accesează/ a accesat submăsura 6.3.

  Totodată, o exploataţie agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, din PNDR 2014 – 2020 și Fonduri EURI 2021-2022, în sensul că exploataţia nu poate fi transferată între 2 sau mai mulţi fermieri, beneficiari ai sprijinului prin această submăsură.

  Categoriile de solicitanţi ai submăsurilor de sprijin forfetar derulate prin PNDR 2014-2020, restricţionate de la finanţare, sunt, după caz:
  – solicitanții/ beneficiarii, după caz, înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, care NU achită integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea – deciziilor de finanțare;
  – beneficiarii măsurilor 112 – „Instalarea tinerilor fermieri” sau 411-112 din cadrul PNDR 2007-2013;
  – beneficiarii măsurilor 141 – „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” sau 411-141 care nu au finalizat Deciziile de finanţare din PNDR 2007-2013 Decizia de finanțare se consideră finalizată după acordarea ultimei tranșe de plată;
  – beneficiari ai PNDR 2014-2020 sM 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” sau ai măsurilor omoloage din sM 19.2 Dezvoltare locală LEADER (propuse în temeiul art. 19 alin (1) lit. a) pct .(i) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013);
  – beneficiari ai PNDR 2014-2020 sM 6.3 – „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” sau măsurilor aferente din sM 19.2 (propuse în temeiul art. 19 alin (1) lit. a) pct.(iii) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013).
  – Beneficiarii sM 6.3 nu pot depune proiecte pentru oricare dintre celelalte măsuri care privesc activități agricole (de exemplu: sM 4.1, sM 4.1a, sM 4.2, sM 4.2a) din cadrul PNDR 2014 – 2020, până la acordarea celei de-a doua tranșe de sprijin.

  Este permisă accesarea submăsurii non-agricole 6.2/ 6.4 în același timp cu submăsura 6.3, dar prin Cereri de finanțare diferite.

  Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici. Planul de afaceri, obligatoriu

  Fermierii mici care vor fonduri europene trebuie să prezinte cu proiectul și un Plan de afaceri. Acesta va fi întocmit confrom unui model din anexele la Ghidul solicitantului şi trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:

  Gestionarea eficientă a Planului de afaceri este condiționată de stabilirea domiciliului beneficiarului în UAT-ul în care exploatația este înregistrată, precum și de existența locului de muncă în același UAT sau zona limitrofă a UAT-ului în care este înregistrată exploataţia (dacă este cazul). Sediul social al beneficiarului va fi localizat în același UAT în care este înregistrată exploataţia vizată pentru sprijin.

  Aceste condiții trebuie îndeplinite în termen de 6 luni de la data semnării Deciziei de finanțare. În situația în care aceste condiții sunt îndeplinite în afara termenului de 6 luni de la data semnării Deciziei de finanţare, dar până la solicitarea celei de-a doua tranșe de plată, se vor aplica sancțiuni, proporțional cu ponderea pe care o are obiectivul nerealizat.

  În cazul neîndeplinirii angajamentelor privind stabilirea domiciliului, a sediului social, și al locului de muncă până la solicitarea celei de-a doua tranşe de plată, nu se va acorda sprijinul financiar aferent celei de-a doua tranşe de plată și se va recupera integral sprijinul financiar plătit la prima tranşă de plată.

  Acțiunile cuprinse în planul de afaceri pentru atingerea obiectivelor/ condițiilor minime și suplimentare vor fi consistente astfel încat să se asigure rezonabilitatea Planului de afaceri propus raportat la exploatație și cuantumul sprijinului.

  Implementarea Planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de 6 luni de la data semnării deciziei de acordare a sprijinului.

  Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici. Cheltuieli eligibile

  Sprijinul din fonduri europene trebuie utilizat de fermieri pentru realizarea Planului de afaceri şi activitatea economică desfăşurată. Astfel, cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru, achiziția de teren sau material biologic, efectuare de studii precum cel pentru sectorul pomicol, sau privind potenţialul agricol precum şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

  În cazul în care solicitantul decide să beneficieze/beneficiază de consultanţă gratuită finanţată prin Măsura M 02 din PNDR 2014-2020, acesta va specifica în Planul de Afaceri dacă întocmirea și/ sau implementarea acestuia (după caz) se finanţează prin intermediul M02. În acest caz, se va urmări ca sprijinul acordat să nu vizeze decontarea ulterioară a acestor servicii.

  Nu se pot achiziționa utilaje second hand pe fonduri europene

  În vederea modernizării/ dezvoltării exploataţiei nu sunt permise acţiuni care să prevadă cheltuieli cu echipamente sau utilaje second-hand.

  Fermele cu legume în spații protejate beneficiază de punctaj suplimentar

  Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici. Punctarea proiectului

  Evaluarea proiectelor depuse pe submăsura 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici se realizează lunar pentru cele care au un punctaj estimat (evaluare/ prescoring) mai mare sau egal decat pragul de calitate lunar menționat în anunțul de lansare a sesiunii de depunere a proiectelor.

  Pragul minim – 15 puncte

  Pentru această submăsură pragul minim este de 15 de puncte și reprezintă punctajul minim sub care niciun proiect eligibil nu poate intra la finanţare.

  Este important ca înainte de depunerea Cererii de finanţare, solicitantul să identifice, obiectiv, punctajul estimat (evaluare, prescoring) pe care acesta îl întrunește şi pe care trebuie să îl menționeze în Cererea de finanţare, secţiunea A „Date despre tipul de proiect şi beneficiar” și în Planul de afaceri și secțiunea III – Descrierea principiilor de selcție îndeplinite.

  Proiectele al căror punctaj va scădea în urma evaluării AFIR sub pragul de calitate corespunzător lunii respective, vor fi declarate neconforme și nu vor mai intra în procesul de selecție. Solicitanții vor putea redepune proiectele o singură dată în cadrul sesiunii continue de depunere.

  Punctaje Submăsura 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

  1. Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol/ veterinar/ economie agrară – Maxim 25 de puncte

  1.1 Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/zootehnic/mixt) – 25 de puncte
  1.2 Solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/zootehnic/mixt) – 18 puncte
  1.3. Solicitantul prezintă dovada urmării unui curs de calificare de minimum Nivel I pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/zootehnic/mixt) finalizat cu un certificat de competențe profesionale* eliberat de un furnizor de formare profesională a adulților recunoscut de către Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC)
  sau
  recunoaşterea de către un centru de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale autorizat ANC a competenţelor dobândite ca urmare a experienţei profesionale. – 10 puncte
  1.4 Solicitantul prezintă dovada de absolvire a unor cursuri de inițiere/ instruire/ specializare pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/zootehnic/mixt), care nu necesită un document eliberat de formatorii recunoscuţi de către ANC şi presupune un număr de ore sub numărul de ore aferent Nivelului I de calificare profesională. – 8 puncte

  2. Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de specialitate – Maxim 5 puncte

  2.1 Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol ridicat (conform studiului ICPA –anexat ghidului solicitantului) – 5 puncte
  2.2 Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol mediu (mijlociu) (conform studiului ICPA –anexat ghidului solicitantului) – 3 puncte

  Încadrarea în tipul de potențial (ridicat sau mediu) se va face ținând cont de nota de bonitare a terenurilor din UAT-ul unde figurează cultura predominantă existentă/ înființată raportat la total valoare SO, în baza Studiului ICPA – „Sinteza studiului privind Zonarea potențialului de producție agricolă şi a potenţialului de dezvoltare a investiţiilor în activităţile de procesare agro-alimentară, estimarea necesarului de stocare și procesare pe zone” din Anexa nr. 11 la Ghidul solicitantului.

  Se va ține cont de precizările din legenda menţionată în Metodologia de realizare a Studiului, din Anexa nr. 11 la Ghidul solicitantului, prin care se face corelarea dintre culoare și potențial (ridicat = culoarea verde, mediu = culoarea galben, scăzut = culoarea roșu – pentru care nu se acordă punctaj).

  În cazul în care cultura propusă prin proiect nu este în foaia de lucru „Vegetal din Anexa” nr. 11 la Ghidul solicitantului, solicitantul va consulta foaia 2 de lucru „Asimilări culturi” pentru încadrarea pe potențial.

  În cazul în care apar discrepanţe între valoarea medie a notei de bonitare la nivel de UAT şi capacitatea de producţie a solului din ferma solicitantului, la solicitarea fermierului, OSPA poate evalua nota de bonitare medie pentru amplasamentul solicitantului utilizând studiile existente conform metodologiei actualizate de modificare a notei de bonitare din Anexa nr. 11 la Ghidul solicitantului. Studiul OSPA județean privind nota de bonitare a terenurilor agricole va fi însoțit de avizul ICPA.

  Dacă exploatația este prevăzută cu sistem de irigații sau prin proiect este prevăzut un astfel de sistem, atunci se va încadra în potențialul agricol conform notei de bonitare aferentă culturilor pentru terenurile irigate, conform Anexei nr. 11.

  Pentru spaţiile protejate (sere, solarii, ciupercării) se va acorda punctajul aferent zonelor cu potenţial agricol ridicat.

  În cazul exploataţiilor ce vizează creşterea albinelor, se va acorda punctajul maxim aferent zonelor cu potențial ridicat.

  *Pentru exploataţiile pomicole din zonele cu nota de favorabilitate potențată între 2,5 şi 3,5, acestea vor fi încadrate în zonele cu potenţial agricol mediu, iar cele din zonele cu nota de favorabilitate potențată mai mare de 3,5 vor fi încadrate în zonele cu potenţial agricol ridicat.

  Pentru exploataţiile viticole pentru soiurile de struguri de vin din soiuri nobile din arealele cu Denumire de Origine Controlată (DOC) şi Indicaţie Geografică (IG), aşa cum sunt nominalizate şi identificate în Anexa nr. 8 la Ghidul solicitantului, conform prevederilor Ordinului nr. 732/2005, cu modificările şi completările ulterioare, acestea vor fi încadrate în investiţii din zonele cu potenţial agricol ridicat.

  Referitor la creşterea animalelor, încadrarea în tipul de potențial (ridicat sau mediu) conform Anexei nr. 11 la Ghidul solicitantului, se va face ținând cont de nota de bonitare acordată UAT-ului în care este amplasat punctul de lucru vizat de proiect, în funcţie de modul de creştere a animalelor, în sistem închis sau liber , şi de existenţa sau nu a acţiunii de procesare în cadrul fermei. Se va lua în calcul specia de animale predominantă din total efectiv de animale, exprimate în S.O. (potențial ridicat = culoarea verde, mediu= culoarea galben, culoarea roșu reprezintă potențial scăzut și nu se acordă punctaj).

  În cazul în care solicitantul consideră că încadrarea pe tipul de potențial agricol aferent sectorului zootehnic (scăzut, mediu sau ridicat) la nivel de UAT nu corespunde cu realitatea, acesta își va putea reevalua potențialul agricol pentru exploatația zootehnică, utilizând calculatorul din Anexa nr. 11 a, sector zootehnic la Ghidul solicitantului privind reevaluarea potențialului agricol din sectorul zootehnic pentru efectivul pe care îl deține la momentul depunerii Cererii de finanțare (ținând cont de metodologia de calcul inclusă în Anexă).

  În cazul exploataţiilor mixte dacă proiectul a fost încadrat pe sectorul vegetal/ zootehnic (acesta reprezentând componenta majoritară măsurată în S.O. din total exploataţie), analiza S.O. a grupei de cultură/ speciei de animale se va face comparativ cu totalul S.O. al sectorului vegetal/ zootehnic, şi nu cu totalul S.O. al întregii exploataţii.
  În cazul exploataţiilor ce vizează creşterea albinelor, se va acorda punctajul maxim aferent acestui principiu de selecţie (potenţial ridicat).

  În cazul speciilor de plante şi de animale care nu se regăsesc în Anexele la Ghidul solicitantului menţionate anterior şi pentru care nu sunt aduse precizări suplimentare nu se acordă punctaj la acest principiu de selecţie.

  3. Principiul integrării în cadrul planurilor de afaceri a activităților de protecție a mediului și utilizare eficientă a resurselor precum gestionarea eficientă a gunoiului de grajd, agricultură de precizie etc.- Maxim 20 de puncte

  3.1 Planul de afaceri cuprinde minimum 3 activități de protecție a mediului și utilizare eficientă a resurselor din următoarele: economie circulară, utilizarea eficiență a apei, agricultură ecologică, perdele forestiere, utilizare de energie din surse regenerabile, combatere biologica a dăunătorilor/ polenizare biologică, producere de compost în scopul folosirii ca îngrășământ, gestionarea eficientă a gunoiului de grajd – 20 de puncte

  Modalitatea de îndeplinire a acestui criteriu va fi descrisă pe larg în cadrul planului de afaceri. În cazul gestionării eficiente a gunoiului de grajd, se vor puncta actiunile care depășesc nivelul minim stabilit prin condițiile de eligibilitate.

  4. Principiul integrării în cadrul planurilor de afaceri a construirii și modernizării clădiri cu destinație agro-alimentară, achiziției de echipamente în vederea creșterii performanței economice a exploatației – Maxim 30 de puncte

  4.1 construcție și/sau modernizare clădiri cu destinație agro-alimentară și achiziție de echipamente – 30 de puncte
  4.2 construcție și/sau modernizare clădiri cu destinație agro-alimentară – 22 de puncte
  4.3 achiziției de echipamente – 12 puncte

  5. Principiul apartenenţei la o formă asociativă cu rol economic (cooperativă, grup sau organizație de producători) – Maxim 20 de puncte

  5.1. Solicitantul aparține unei forme asociative cu rol economic de minimum un an – 20 de puncte
  5.2 Solicitantul aparține unei forme asociative de mai puțin de un an – 18 puncte

  Înainte de efectuarea ultimei plați se va verifica dacă în ultimele 12 luni înainte de depunerea ultimei cereri de plată beneficiarul a comercializat prin intermediul unui grup de producători, organizaţii de producători sau cooperative minimum 50% din producția proprie.


  Te-ar mai putea interesa

  Plăți de peste 276 milioane de euro efectuate către beneficiarii FEADR, transmise spre decontare Comisiei Europene Fonduri europene pentru achiziția de utilaje agricole – 300.000 euro/proiect. Condiții Schimbări majore în accesarea fondurilor europene. Sunt vizate proiectele depuse de fermieri

  Ultimele știri

  Ordin MADR: Subvenții APIA numai pentru fermierii cu certificat de formare profesională Nu scăpăm de ger! Meteorologii au anunțat cum va fi vremea în următoarele două săptămâni Egiptul spune că vrea cereale românești, dar a cumpărat porumb direct din Ucraina