• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Crescător de animale: Medicii veterinari percep fermierilor taxe pentru servicii gratuite prin lege!

  Roxana Dobre -

  Fermierii, supărați pe medicii veterinari concesionari pentru că le percep taxe pentru servicii care ar trebuie să fie gratuite conform legislației. Ilie Chifan, crescător de vaci din Firiteaz, județul Arad, și membru în Cooperativa Agricolă Tim Lact Agro, care își vinde produsele sub brandul ”Floare din Banat”, a semnalat că sunt fermieri care plătesc taxe pentru servicii decontate de stat, fapt stipulat într-0 lege intrată în vigoare la finele anului trecut.

  ”Legea 291/2020 publicată în Monitorul Oficial 1240/2020 prevede că acțiunile sanitar veterinare obligatorii care sunt prevăzute în Programul Strategic, la fermierii care dețin bovine și au contract cu medicul de circă, sunt suportate de statul român. La noi în țară fermierii, în neștiință de lege – una nouă, de altfel, doar de anul trecut în vigoare, plătesc această taxă la medicul DSV din localitate”, a semnalat fermierul pe pagina proprie de Facebook.

  Fermierul Ilie Chifan a ținut să precizeze că nu are nimic cu medicii veterinari, dimpotrivă, are o relație foarte bună cu reprezentanții acestei profesii și că apreciază munca acestora. Crescătorul a dorit însă să evidențieze că există o legislație nouă care le asigură medicilor veterinari decontarea serviciilor. Astfel, la Capitolul II Decontarea activităților sanitar-veterinare publice, din Legea 291/2020, articolul 5 prevede:

  (1) Modalitățile de realizare a plăților către concesionar de concedent sunt următoarele:

  a) prin tarif unic pentru fiecare activitate sanitar-veterinară contractată, stabilit și acordat potrivit hotărârii Guvernului prevăzute la art. 15 alin. (5) din ordonanță, respectiv normelor metodologice de aplicare/implementare a acesteia;

  b) prin suma stabilită în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (7) din ordonanță, și cu prevederile art. IV alin. (1) din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea și completarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările ulterioare.

  (2) Plata către entitățile care realizează activități sanitar- veterinare în conformitate cu art. 15 alin. (21) și alin. (10) din ordonanță, prin personal pentru care s-a obținut de la direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București documentul care să-i ateste calitatea de medic veterinar de liberă practică împuternicit, pentru fiecare exploatație comercială cu care au contract, se face prin tarif unic, pentru fiecare activitate sanitar-veterinară contractată, stabilit și acordat, după caz, potrivit prevederilor hotărârii Guvernului prevăzute la art. 15 alin. (5) din ordonanță, respectiv normelor metodologice de aplicare/implementare a acesteia.

  Ce servicii nu se taxează, prin lege, de către medicul veterinar concesionar

  Legea la care face referire fermierul prevede că o serie se servicii prestate de medicii concesionari sunt decontate de Direcția Sanitar-Veterinară. Începând de anul trecut, prin contractul încheiat cu autoritatea sanitar veterinară, medicii veterinari concesionari beneficiază de o indemnizație lunară de 10.000 de lei.

  Astfel, conform Legii nr. 291/2020, medicul concesionar are următoarele obligații:

  1. să respecte condițiile tehnice și termenele prevăzute de normele metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, aprobate prin ordin al președintelui Autorității;

  2. să realizeze serviciile în vederea asigurării unui status de sănătate pe cât posibil cunoscut, la întregul efectiv de animale existent pe teritoriul circumscripției sanitar-veterinare cu privire la care au fost încheiate contractele de concesiune;

  3. să realizeze serviciile cu privire la întregul efectiv de animale, conform Programului cifric al activităților de supraveghere, profilaxie și control al bolilor la animale;

  4. să anunțe suspiciunea sau apariția unor boli transmisibile la animale și să participe la combaterea epizootiilor, conform reglementărilor legale în vigoare;

  5. să întocmească și să țină la zi toate evidențele sanitar- veterinare rezultate din aplicarea prevederilor legale în vigoare;

  6. să depună diligențele necesare pentru a investiga și stabili cauzele de îmbolnăvire, moarte sau avort la animale de care a luat cunoștință în mod direct sau a fost înștiințat de proprietarii de animale sau de concedent, în condițiile legislației în vigoare;

  7. să respecte criteriile de calitate a serviciilor prestate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

  8. să informeze proprietarii animalelor cu privire la obligațiile concesionarului și ale personalului acestuia, referitoare la activitatea prestată, și ale proprietarului, referitoare la respectarea indicațiilor medicilor veterinari și la consecințele nerespectării acestora;

  9. să respecte confidențialitatea tuturor datelor și a informațiilor privitoare la proprietarii animalelor, în relația cu terții; să asigure securitatea în procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal, cu respectarea principiilor referitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal;

  10. să depună lunar decontul justificativ și să factureze, după caz, în vederea decontării de către concedent, activitatea realizată conform contractelor de concesiune, cu respectarea procedurii stabilite prin ordinul președintelui Autorității;

  11. să respecte programul de lucru astfel cum a fost comunicat concedentului, program asumat prin contractul de concesiune, încheiat cu concedentul, inclusiv programul zilnic de 8 ore, cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică și a sărbătorilor legale, conform prevederilor art. 21 alin. (1); programul de lucru se poate modifica, cu acordul părților, prin act adițional la contractul de concesiune, încheiat cu concedentul, fără modificarea timpului total de lucru asumat și cu respectarea prevederilor legale incidente;

  12. să completeze corect și la zi formularele și tipizatele utilizate în realizarea activităților sanitar-veterinare contractate;

  13. să anunțe concedentul despre modificarea oricăreia dintre condițiile care au stat la baza încheierii contractului, în maximum 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării, și să ia măsurile necesare pentru îndeplinirea permanentă a acestor condiții pe durata derulării acestuia;

  14. să respecte prevederile legislației sanitar-veterinare și instrucțiunile specifice comunicate de concedent în realizarea activităților contractate;

  15. să afișeze într-un loc vizibil programul de lucru, denumirea direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București cu care se află în relație contractuală, datele de contact ale acesteia, care cuprind adresă, telefon, fax, e-mail, pagină web, la sediul unității de asistență medicală veterinară în cadrul căreia își desfășoară activitatea, precum și la sediul consiliului local al unității administrativ-teritoriale, dacă sediul unității de asistență medicală veterinară nu se află pe raza circumscripției sanitar- veterinare;

  16. să afișeze într-un loc vizibil datele de contact și motivul lipsei de la sediul unității;

  17. să justifice lipsa de la sediul unității, după caz, prin menționarea în registrul de consultații și tratamente a cazuisticii, prin documentele de realizare a diferitelor acțiuni, prin ordinele de deplasare, prin orice alt document;

  18. să asigure eliberarea actelor medicale și a altor documente, în condițiile stabilite prin legislația în vigoare și prin contractul de concesiune;

  19. să nu încaseze sume suplimentare pentru activitățile pentru care este prevăzută decontarea de către concedent, respectiv să nu impună servicii suplimentare pentru realizarea activităților în cauză;

  20. să depună lunar decontul justificativ, conform modelului din anexă, și în vederea decontării de către concedent, a activităților realizate, după caz, prevăzute de art. 15 alin. (7) din ordonanță;

  21. să transporte probele la laborator, în termenele și în condițiile legale, să ridice produsele/materialele și tipizatele necesare realizării activităților contractate;

  22. să participe și să asigure participarea personalului de specialitate din cadrul circumscripției sanitar-veterinare, respectiv medici veterinari sau asistenți/tehnicieni veterinari, la toate instruirile organizate sau coordonate de direcțiile sanitar- veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București cu privire la activitățile sanitar-veterinare contractate sau în legătură cu aceste activități;

  23. să consilieze proprietarii de animale în vederea comunicării informațiilor privind lanțul alimentar, potrivit informațiilor comunicate de aceștia și în conformitate cu evidențele deținute la nivelul circumscripției sanitar-veterinare, cu semnarea de proprietar a documentului în cauză, precum și în tabelul centralizator privind consilierea; ulterior, să inspecteze și să certifice animale destinate sacrificării;

  24. să consilieze și să instruiască proprietarii de animale privind condițiile de bunăstare și condițiile de biosecuritate, întocmind documente care să ateste realizarea activității conform cerințelor exprese ale concedentului pentru 10 exploatații/lună;

  25. să efectueze catagrafia animalelor în situații de urgență, conform legislației specifice bolilor în cauză; în luna în care se realizează catagrafia animalelor în situații de urgență nu mai este obligatorie îndeplinirea acestei prevederi;

  26. să justifice, prin ordin de deplasare, transportul probelor la laborator, ridicarea produselor și a tipizatelor, participarea la instruirea și formarea profesională, depunerea documentelor justificative în format fizic;

  27. să asigure, prin unitățile medicale veterinare prevăzute la pct. 35 din anexa nr. 1 la ordonanță, desfășurarea activităților de birou și de teren, într-un program zilnic de 8 ore, cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică și a sărbătorilor legale, potrivit prevederilor art. 15 alin. (7) din ordonanță, și să depună ca document justificativ fișa cu nominalizarea personalului care a asigurat programul respectiv; să prezinte și fișa de pontaj pentru tot personalul de specialitate angajat, care asigură implementarea contractului;

  28. să realizeze activitățile sanitar-veterinare contractate pentru fiecare contract pe toată durata lui, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (5);

  29. să păstreze pe o durată de 10 ani toate documentele sanitar-veterinare întocmite la nivelul circumscripției sanitar- veterinare, consecutive desfășurării activității contractate, inclusiv cele care au stat la baza decontării activităților contractate și a celor prevăzute de art. 15 alin. (7) din ordonanță;

  30. să efectueze catagrafia păsărilor și a animalelor pentru care nu sunt stabilite baze de date electronice din exploatațiile nonprofesionale la data de referință stabilită în vederea calculului de U.V.M. aferent circumscripțiilor sanitar-veterinare sau necesară pentru planificarea acțiunilor strategice contractate;

  31. să îndeplinească, în principal, următoarele obligații referitoare la identificarea și înregistrarea animalelor:

  a) să asigure înregistrarea informațiilor rezultate din activitatea desfășurată în platformele informatice pentru identificarea și înregistrarea animalelor, în termenele legale;

  b) serviciile de identificare și înregistrare a animalelor și a mișcării acestora, precum și de corectare a eventualelor erori sau neconformități generate de nerespectarea termenelor de înregistrare sau de greșeli de înregistrare care fac obiectul contractului trebuie realizate la termenele și în condițiile prevăzute de normele aprobate prin ordin al președintelui Autorității și în celelalte acte normative în vigoare;

  ) să efectueze manopera de aplicare a mijloacelor oficiale de identificare, inclusiv a celor duplicat, precum și operațiunile de dezinfecție a locului de aplicare a acestora;

  d) să realizeze aplicarea mijloacelor oficiale de identificare, cu respectarea instrucțiunilor furnizate de către producătorul acestora, precum și a prevederilor legislației în vigoare;

  e) să înscrie citeț datele referitoare la animalele identificate în formularele de identificare, urmând ca aceste formulare să fie predate în conformitate cu prevederile legislației specifice în vigoare;

  f) datele referitoare la exploatațiile identificate, la animalele identificate, precum și la mișcările și evenimentele suferite de către acestea trebuie introduse în Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor, denumit în continuare S.N.I.I.A., prin intermediul echipamentelor de tehnică de calcul și de comunicație specifice;

  g) să înregistreze, în urma înștiințării de către proprietar prin predarea formularelor de mișcare, intrarea animalelor în exploatațiile aflate pe raza circumscripției sanitar-veterinare;

  h) este pe deplin responsabil pentru realitatea datelor completate în formularele legale care servesc activității de identificare și înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor și porcinelor și a datelor înregistrate în S.N.I.I.A.;

  i) să corecteze erorile sau neconformitățile generate de S.N.I.I.A. care îi sunt imputabile în termen de maximum 30 de zile de la generarea acestora;

  j) să preia, pe cheltuiala sa de deplasare, de la sediul concedentului cu care a încheiat contractul, formularele, produsele de uz veterinar, precum și orice alte produse și echipamente necesare realizării serviciilor care fac obiectul contractului, pe bază de aviz de expediție – cantitativ și valoric – emis de concedent și să le înregistreze în evidențele financiar-contabile proprii;

  k) să scadă din gestiunea proprie mijloacele oficiale de identificare, formularele, produsele de uz veterinar, precum și alte produse necesare realizării activităților care fac obiectul contractului, pe bază de bon de consum lunar;

  l) să păstreze în gestiune și la dispoziția concedentului stocurile de mijloace oficiale de identificare a animalelor prevăzute de legislația specifică în vigoare, de formulare, de produse de uz veterinar și de orice alte produse necesare prestării serviciilor care fac obiectul contractului;

  m) să predea la sediul concedentului, la încetarea contractului, pe cheltuiala sa de deplasare, formulare, produse de uz veterinar și orice alte produse necesare prestării serviciilor care fac obiectul contractului, personal sau pe bază de documente de expediție emise de către prestator;

  n) să se conecteze la Baza Națională de Date aferent sistemului de identificare și înregistrare a animalelor pus în aplicare conform art. 22 alin. (1) din ordonanță, pentru a realiza operațiunile necesare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

  o) să asigure calificarea și instruirea personalului folosit pentru realizarea obiectului contractului, pe toată durata aplicării acestuia;

  p) să înștiințeze concedentul despre problemele și disfuncțiile apărute în îndeplinirea obligațiilor sale în legătură cu serviciile de identificare și înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor și porcinelor, în termen de maximum 48 de ore de la apariția acestora;

  q) să verifice și să actualizeze permanent în S.N.I.I.A. datele referitoare la efectivele de animale identificate și înregistrate în exploatațiile din cadrul circumscripției sanitar-veterinare;

  r) să întocmească, pe baza modelului pus la dispoziție de către concedent, și să pună zilnic la dispoziția proprietarilor de animale un registru pentru notificarea evenimentelor intervenite cu privire la animale – nașterea animalului, vânzarea/cumpărarea animalului, moartea animalului, sacrificarea animalului pentru consum propriu, pierderea crotaliei, pierderea pașaportului, pierderea cardului de exploatație, dispariția animalului și regăsirea animalului;

  s) să dețină un sistem/dispozitiv necesar realizării serviciilor de identificare și înregistrare a animalelor și a mișcării acestora, precum și de corectare a eventualelor erori sau neconformități generate de nerespectarea termenelor de înregistrare sau de greșeli de înregistrare.

  Document util: Legea nr. 291/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru abrogarea art. IV alin. (2) și art. V din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea și completarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea unor acte normative. 


  Aplicația Agrointeligența

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Te-ar mai putea interesa

  Ziua Porumbului 2021 la Vezendiu, un eveniment-cheie pentru nord-vestul României, unde jumătate din suprafețe sunt cultivate cu porumb Legislație nouă pentru exploatarea terenurilor. Anunțul făcut de europarlamentarul Dan Motreanu! Subvenții APIA 2021. Plata unică pe suprafață, SAPS – 95,4751 euro pe hectar!

  Ultimele știri

  Chiar nu vă pasă de fermieri?! Semnal de alarmă tras la Bruxelles despre situația producătorilor de hrană! Imagini de coșmar la o stână: Lupii au ucis în plină zi 65 de mioare aflate pe pășune! Ce se întâmplă cu evenimentele agricole de toamnă și iarnă? Decizia CNSU pentru desfășurarea manifestărilor!