• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Microgranturi APIA de 5.000 euro/fermă: procedură de înscriere, termen plăți

  Roxana Dobre -

  Microgranturi APIA de 5.000 de euro pentru fermieri: condiții, producedură de înscriere, cheltuieli eligibile, termen plăți.

  Procedura pentru acordarea microgranturilor în valoare de 5.000 de euro pe fermă a fost publicată marți – 17 mai în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). Cererile vor putea fi depuse la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) în luna mai, până în prezent singura dată clară vehiculată a fost cea de 27 mai, termen anunțat de ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș.

  Procedura pentru acordarea microgranturilor a fost publicată pe site-ul MADR iar fermierii au la dispoziție 10 zile să trimită sugestii sau completări. Documentul trebuie să fie publicat în Monitorul Oficial al României pentru a intra în vigoare.

  Document util: Procedură-implementare-microgranturi

  Procedura vine cu date clare privind modul în care fermierii pot obține ajutorul de 5.000 euro după ce vineri, 6 mai,în Monitorul Oficial a fost publicată OUG privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

  Citiți și: Asociația Forța Fermierilor își sprijină membrii să acceseze microgranturile și granturile de până la 120.000 de euro/fermă

  În acest articol vom face referire la microgranturi, măsură de sprijin ce are ca administrator de apel pentru proiecte MADR, în parteneriat cu APIA.

  Microgranturi de 5.000 euro: fermieri eligibili

  Microgranturi de 5.000 euro: fermieri eligibili

  Fermierii care pot primi microgranturile de 5.000 de euro trebuie să îndeplinească și o serie de condiții. În primul rând, ei trebuie să fie fiscalizați, adică măsura nu se aplică fermierilor care lucrează pe persoană fizică.

  Beneficiarii ajutorului de stat sunt microîntreprinderile, întreprinderile mici şi mijlocii, (IMM), persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (ÎI), societatea cooperativă agricolă, cooperativa agricolă, grup şi organizaţii de producători, întreprinderi familiale (ÎF) care primesc ajutorul de stat prin intermediul micrograntului prin încheierea unui contract de ajutor de stat cu administratorul schemei de ajutor de stat.

  Microgranturile se acordă pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat cu următoarele categorii de beneficiari:

  a) microîntreprinderile, întreprinderile mici şi mijlocii care fac dovada prin situaţiile financiare depuse că nu deţin salariaţi cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019, cu activitate economică în domeniile de activitate cu codurile CAEN REV 2 prevăzute în anexă la OUG nr. 61/2022

  b) persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, astfel cum sunt reglementate prin OUGnr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, cu activitate economică în domeniile de activitate cu codurile CAEN REV 2 prevăzute în anexă la OUG nr. 61/2022;

  Pentru înscrierea în platforma electronică, aplicanții trebuie să fie înregistrați cu Cod Unic de Identificare/Certificat de Identificare Fiscală la ANAF.

  Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM se realizează, pe bază de eşantion, de către APIA, după depunerea cererii de finanţare şi încheierea contractelor de finanţare. Fondurile alocate prin microgrant se recuperează dacă se constată că beneficiarul nu s-a încadrat în categoria de IMM la data depunerii cererii de finanţare, cu excepţia fondurilor alocate către PFA/ÎI/ÎF.

  În condiţiile în care rata de eroare este de peste 2% din eşantion, se măreşte eşantionul cu 0,5% până la un maxim de 2%.

  Lista CAEN-urilor eligibile pentru măsura de acordare microgranturi

  Domeniile de activitate eligibile pentru suma de 5.000 euro sunt următoarele:

  Microgranturi pentru micii fermieri: domenii

  Ajutorul se acordă pentru beneficiarii din domeniile agricultură, acvacultură, piscicultură şi industrie alimentară prevăzuți de OUG nr. 61/2022 a căror activitate a fost afectată de efectele pandemiei de COVID-19.

  Microgranturi de 5.000 euro: condiții

  Microgranturile se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, beneficiarilor care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:

  a) au desfăşurat activitate curentă/operaţională pe perioada a cel puţin 3 luni calendaristice înainte de data de 31 decembrie 2019;
  b) au obţinut o cifră de afaceri/venituri de cel puţin echivalentul în lei a 5.000 euro la data de 31 decembrie 2019, cu excepţia beneficiarilor care au fost înfiinţaţi în anul 2019, cu o cifră de afaceri mai mică de 5.000 euro pentru care plafonul minim al cifrei de afaceri se calculează prin înmulţirea numărului de luni întregi de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro şi a beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuţi la b) în lista de entități eligibile;
  c) îşi menţin activitatea pe o perioadă de cel puţin 6 luni de la acordarea măsurii de sprijin sub formă de microgrant;
  d) nu se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019, în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a unor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, modificat și completat prin Regulamentul (UE) nr. 1084/2017, ale Regulamentelor de exceptare în bloc în sectorul agricultură (ABER) și Regulamentul de exceptare în bloc în sectorul pescuitului și acvaculturii (FIBER).
  e) suma totală a ajutoarelor de stat primite în cadrul temporar Covid 19 instituit de Comisia Europeană însumată cu cuantumul ajutorului de stat solicitat în cadrul măsurii se încadrează în plafoanele menționate de Cadru temporar COVID-19, respectiv de 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii, 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, respectiv 2.300.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în celelalte domenii de activitate.
  f) nu există împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate și recuperate integral, conform prevederilor legale în vigoare.
  g) nu sunt supuși concordatului preventiv, procedurilor de lichidare, insolvență sau faliment.
  h) nu au solicitat ajutor de stat în cadrul măsurii 2- granturi pentru capital de lucru acordate din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară, așa cum este definită în cadrul O.U.G. nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

  Microgranturi de 5.000 de euro: cheltuieli eligibile

  Microgranturi de 5.000 de euro: cheltuieli eligibile

  Beneficiarii pot utiliza microgranturile sub formă de sumă forfetară, alocate din fonduri externe nerambursabile, cofinanțate din bugetul de stat, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat în format electronic, pentru susținerea următoarelor cheltuieli angajate după data de 1 februarie 2020:

  a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum şi alte categorii de stocuri necesare activităţii curente/operaţionale desfăşurate de beneficiari;
  b) datorii curente şi restante faţă de furnizorii curenţi, inclusiv faţă de furnizorii de utilităţi, potrivit contractelor încheiate;
  c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat şi/sau cheltuieli privind arenda sau redevenţa pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;
  d) cheltuieli privind achiziţia de servicii necesare activităţii curente/operaţionale, cu excepţia serviciilor de consultanţă;
  e) cheltuieli privind achiziţia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activităţii curente/operaţionale;
  f) cheltuieli privind achiziţia de echipamente, utilaje, instalaţii şi tehnologii necesare reluării activităţii curente/operaţionale;
  g) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului şi bugetele locale.

  Cheltuielile efectuate din microgranturi, menționate mai sus trebuie să fie în legătură cu activităţile/subactivităţile codului CAEN pentru care s-a solicitat finanţare. Verificarea asigurării tipurilor de cheltuieli eligibile se face de către MADR/APIA și AM POC după depunerea raportului de progres, pe un eşantion de 1% în scopul validării justificării sumei forfetare.

  Beneficiarii de microgranturi vor depune o declaraţie pe propria răspundere prin care îşi vor asuma faptul că utilizarea microgranturilor în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor pentru recuperarea ajutorului de stat.

  Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă. Pentru decontarea datoriilor sunt eligibile și facturile emise anterior semnării contractului, care vor fi achitate din micrograntul acordat în cadrul măsurii, după data semnării contractului de acordare a ajutorului de stat. Sunt eligibile datoriile restante aferente taxelor și impozitelor salariale, angajate după data de 1 februarie 2020.

  Microgranturi de 5.000 de euro: cheltuieli neeligibile

  Cheltuielile cu consultanța nu sunt eligibile în cadrul măsurii. Nu sunt eligibile cheltuielile cu salariile nete, achizițiile de bunuri second-hand, nu sunt permise achizițiile în sistem leasing, iar cheltuielile cu chiria activelor corporale nu sunt eligibile, cu excepția cheltuielilor privind chiria pe bază de contract încheiat, pentru sediul social/punctul de lucru unde se desfășoară activitatea pentru care se solicită finanțare.

  În cadrul măsurii, nu fac parte din categoria Capital de lucru și nu sunt eligibile a fi decontate din ajutorul de stat următoarele categorii de cheltuieli: terenuri, terenuri construite, imobile, mijloace de transport, rate și/sau rambursări la credite/linii de credite/leasing, dobânzi, garanții.

  Microgranturi de 5.000 de euro: pașii de înscriere

  Microgranturi de 5.000 de euro: pașii de înscriere

  Înscrierea în cadrul programului de microgranturi se face online. Astfel, crearea profilului, cu user, parolă şi completarea formularului de înscriere în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe link-ul http://granturi.imm.gov.ro. Aplicanţii au obligaţia de a urmări informaţiile referitoare la măsura de sprijin postate pe site-ul ministerului pe toată perioada de implementare (înscriere, verificare, clarificări, semnare contract, depunere documente raport de progres, încărcare documente cheltuieli, efectuare plăţi, monitorizare, raportare), precum şi în contul creat la înscriere.

  Înscrierile în cadrul măsurii se vor realiza în două etape distincte:

  a) Etapa 1 de creare profil, user şi parolă, unde aplicanţii vor înregistra cu semnătură electronică, atât datele reprezentantului legal/împuternicit, cât şi datele microîntreprinderii/IMM/PFA/II/IF.
  b) Etapa 2 de înscriere în cadrul măsurii în care aplicanţii, cu profilul, user, şi parola generate în prima etapă, vor completa şi transmite formularul de înscriere conform Anexei nr. 1.

  Data de la care este activă prima etapă de creare profil, user şi parolă se comunică pe site-ul instituţiei înainte de data începerii procesului propriu-zis. Data de la care este activă a doua etapă de înscriere în cadrul se comunică pe site-ul instituţiei cu cel puțin 3 zile înainte de data începerii procesului de înscriere propriu zis.

  Aplicaţia electronică de înscriere aferentă primei etape de creare profil, user şi parolă va rămâne deschisă pe toată perioada înscrierilor în cadrul O.U.G. nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014- 2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

  Aplicația electronică de înscriere aferentă celei de a doua etape de înscriere în cadrul măsurii “ Microgranturi pentru entitățile din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile” va fi deschisă începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, timp de 5 zile calendaristicede la demararea înscrierii în Program, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.

  Pentru participarea la măsura “ Microgranturi pentru entitățile din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile” fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă în prima etapă, generând prin această acțiune un cont de utilizator. După crearea contului de utilizator, aplicanţii vor avea acces la acesta pe toată perioada de implementare a măsurii, vor putea accesa documentaţia transmisă şi vor avea posibilitatea semnării contractului, descărcării şi încărcării de documente diverse aferente plăţii şi/sau raportării, în mod electronic. Adresa de e-mail trebuie să aparțină beneficiarului și să se regăsească în toată documentația, aceeaşi adresă va fi folosită pentru toată corespondența pe întreaga perioadă de implementare şi monitorizare a programului. Aplicaţia va trimite, pe toată perioada de implementare şi monitorizare a măsurii, automat, în partea de front-office a aplicaţiei, mesaje de avertizare asupra corespondenţei, corespondenţă prin care aplicanţii vor fi informaţi asupra acţiunilor ulterioare înscrierii, precum contract aprobat, clarificări, mesaje de încărcare documente, raport de progres, etc.

  În momentul trimiterii formularului de înscriere online, aplicaţia electronică va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării de tipul ”Formularul de depunere a fost transmis cu succes!”, mesaj care se va regăsi în front office (FO).

  După completarea, semnarea şi trimiterea on-line a formularului de înscriere nu se mai pot face completări/modificări/îndreptări erori asupra acestuia. După trimiterea formularului, aplicanții vor avea posibilitatea vizionării în timp real pe site-ul MAT a listei cu solicitanții înscriși în vederea verificării administrative şi a eligibilităţii în cadrul măsurii.

  Microgranturi de 5.000 de euro: primul venit, primul servit

  Ordinea la contractare în cadrul măsurii se va face conform principiului primul venit-primul servit. După această etapă, aplicația electronică va genera un număr de identificare unic pentru fiecare proiect în Registrul Unic Electronic (RUE).

  Aplicanții care nu au înregistrat la ANAF situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2019 până la data publicării procedurii MADR în Monitorul Oficial, vor primi decizie de respingere. Documentele ilizibile, incomplete sau neîncărcate în aplicaţie pot fi solicitate prin clarificări.

  Netransmiterea tuturor documentelor solicitate prin clarificări în termenul solicitat atrage după sine decăderea solicitantului din dreptul de a beneficia microgranturi. Pentru toate documentele provenite din străinătate vor fi prezentate traduceri autorizate.

  Microgranturi de 5.000 de euro: contractarea sumelor

  MADR/APIA prin Centrele Județene încheie contracte de acordare a ajutorului de stat, în limita creditelor bugetare și de angajament aprobate potrivit legii, pe baza pre-evaluării realizate prin platforma informatică IMM Recover și a existenței declarațiilor pe propria răspundere aferente cererilor de finanțare (formularele de înscriere) depuse de beneficiari.

  Prin derogare de la prevederile art. 52, din Legea 500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare, angajarea cheltuielilor publice determinate de încheierea contractelor de acordare a ajutorului de stat, se face pe baza contractelor cu respectarea condiției de verificare până la data plății aferentă contractului de acordare a ajutorului de stat, dacă pre-evaluarea realizată cu ajutorul platformei informatice IMM Recover este în conformitate cu documentele anexate precum și în concordanță cu criteriile de eligibilitate menționate în prezenta procedură.

  Aplicanții care, în urma pre-evaluării electronice, nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate vor primi Decizie de respingere semnată de Directorul CJ APIA. În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, în situaţia în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim, acesta are dreptul de a urma procedura prevăzută în aceste situaţii. Înainte de a se adresa instanței de judecata, solicitantul trebuie sa urmeze procedura plângerii prealabile.

  Solicitantul se poate adresa CJ APIA de care aparține, formulând o contestaţie, în termen de 2 zile calendaristice de la data transmiterii actului administrativ pentru neîndeplinirea condiţiilor din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, veridicităţii şi conformităţii celor înscrise în formularul de înscriere on-line cu documentele justificative depuse.

  Contestaţia se formulează în aplicația electronică şi va cuprinde:
  – datele de identificare ale solicitantului;
  – obiectul contestaţiei;
  – motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;
  – dovezile pe care se întemeiază;
  – semnătura reprezentantului legal.

  Pentru soluţionarea contestaţiilor, se va constitui o Comisie de contestaţie din cadrul CJ APIA formată din membrii care nu au participat la procesul de verificare al documentației pentru care s-a depus contestație.

  Termenul de soluţionare este de 3 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei. Comunicarea soluţionării contestaţiei se va face prin email/front office. În situația în care beneficiarul ajutorului de stat obține decizie de soluționare a contestației în favoarea sa ulterior datei de 30 iunie 2022, cheltuielile cu acordarea ajutorului de stat se suportă din bugetul de stat, după alocarea de către Ministerul Finanțelor a sumelor necesare în bugetul MADR/APIA.

  Pentru aplicanții acceptați în urma pre-evaluării, în limita bugetului alocat măsurii, aplicația informatică va genera contract de acordare a ajutorului de stat care se va regăsi în contul aplicantului și va trimite pe adresa de corespondență un mesaj de atenționare în acest sens. Aplicanții vor intra în aplicație, vor introduce codul IBAN al întreprinderii (cont curent sau cont de grant, deschis la
  Trezorerie), vor încărca dovada cofinanțării (extras de cont bancar, scrisoare de aprobare a creditului sau contract de credit), vor descărca contractul de acordare a ajutorului de stat, îl vor semna cu semnătură electronică și îl vor reîncărca semnat și îl vor transmite în aplicație în maxim 5 zile calendaristice de la primire, dar nu mai târziu de data limită prevăzută în schema de ajutor – OUG nr. 61/2022, respectiv 30 iunie 2022.

  Aplicanții/solicitanții care nu semnează și nu transmit contractul de acordare a ajutorului de stat până la termenul limită prevăzut în legislația schemei, vor primi Decizie de respingere semnata electronic de Directorul CJ APIA, transmisă prin contul din aplicație. Beneficiarii care au semnat contract de acordare a ajutorului de stat vor deschide conturi curente distincte pentru proiect la trezorerie care vor fi utilizate exclusiv pentru implementarea măsurii pe perioada de derulare a acesteia.

  Microgranturi de 5.000 de euro: termen plăți

  Microgranturi de 5.000 de euro: termen plăți

  După semnarea contractului și verificarea respectării condițiilor de eligibilitate, APIA Central efectuează plățile către beneficiari pe seama autorizării plății și încarcă în aplicația electronică ordinele de plată. Beneficiarul de ajutor de stat depune un raport de progres privind cheltuielile efectuate, însoțite de documentele justificative pentru efectuarea cheltuielilor, în platforma IMM Recover, în termen de 90 de zile de la data la care disponibilul a fost transferat în contul acestuia.

  Nedepunerea raportului de progres în termenul solicitat sau depunerea acestuia cu informații lipsă ori necompletarea acestuia cu informații/documente solicitate dă dreptul AM POC/MADR/APIA/APIA – CJ să inițieze demersurile legale pentru recuperarea sprijinului financiar acordat sub formă de microgrant.

  Toate plăţile din cadrul măsurii se efectuează numai prin transfer bancar nefiind permise retrageri din conturile de proiect și nici plăți în numerar ale cheltuielilor eligibile.


  Te-ar mai putea interesa

  Plăți integrale la APIA. Data de la care se virează în conturi a doua tranșă din subvenție Înălțimea maximă a gardului dintre vecini. Prevederi în lege Avans APIA 2023 – ultimele zile de plată. Fermierii care primesc până vineri banii în conturi

  Ultimele știri

  Atac de dihori la găini. Cum protejăm păsările din gospodărie Vremea de Crăciun 2023 și Revelion 2024 – prognoza meteo de la ANM Ing. Constantin Buliga lucrează cel mai fertil sol din România, pe care nu aplică îngrășăminte chimice