Locuri de muncăŞtiri agricole

ȘANSĂ pentru TINERII CARE VOR SĂ LUCREZE ÎN ZOOTEHNIE. USAMV CLUJ-NAPOCA, ofertă LA CURSURILE FĂRĂ TAXĂ!

Tinerii care nu s-au înscris în 2017 la o facultate mai au o șansă în această toamnă. USAMV Cluj-Napoca efectuează înscrieri în perioada 4-8 septembrie pentru tinerii absolvenți de liceu, cu diplomă de Bacalaureat iar pentru locurile fără taxă sunt disponibile 74 de locuri la diverse specializări!

În cadrul Facultății de Zootehnie și Biotehnologii, USAMV Cluj Napoca pune la dispoziție următoarele programe de studiu, la cu și fără taxă:

Zootehnie: buget 39 de locuri și cu taxă 19 locuri;

Zootehnie ID: buget zero locuri și cu taxă 16 locuri;

Piscicultură și acvacultură: buget 11 locuri și cu taxă 9 locuri;

Biotehnologii agricole: buget 7 locuri și cu taxă 9 locuri;

Biotehnologii medical-veterinare: buget 9 locuri și cu taxă 10 locuri;

Biotehnologii pentru industria alimentară: buget 8 locuri și cu taxă 10 locuri.

Acte necesare înscrierii

Dosarul de concurs pe care candidaţii îl vor depune la ghişeul de înscriere a candidaţilor va conţine următoarele documente depuse în dosar plic.

 • Carte de identitate sau paşaport – original şi copie;
 • Certificat de naştere – original şi copie;
 • Adeverinţă medicală eliberată de cabinetul medical şcolar sau de  medicul de familie, din care să rezulte că persoana care se înscrie la concursul de admitere este aptă pentru profilul la care candidează.
 • Universitatea îşi rezervă dreptul de a solicita suplimentar avizul unei comisii medicale de specialitate (Medicina Muncii) pentru a verifica candidaţii cu boli cronice, dizabilităţi.
 • Două fotografii ¾ cm;
 • Diploma de bacalaureat şi foaie matricolă sau echivalente cu acestea, în original sau copii; absolvenţii de liceu din promoţia anului 2017 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă tip din care să rezulte că au promovat examenul de bacalaureat, media şi notele obţinute la bacalaureat. Aceşti candidaţi, în cazul în care vor fi declaraţi admişi în urma concursului, au obligaţia de a depune la facultate diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original până la data specificată de către Comisia de Admitere.
 • Acordul scris al candidatului privind accesul la datele personale înregistrate pe platforma SIIIR (Sistemul Informatic Integrat al Invățământului din România)  (în cazul în care nu prezintă adeverința la dosar).
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, respectiv diplomă de licenţă sau diplomă de absolvire a unei facultăţi, în original, sau copie pentru cei care se înscriu la concurs ca să urmeze o a doua specializare.
 • Declarație pe propria răspundere prin care candidatul face cunoscut faptul dacă a avut sau are calitatea de student la alte programe de studii universitare, cu prezentarea ciclului şi formei de finalizare a studiilor (bugetat sau cu taxă).
 • Acte doveditoare a situaţiei lor particulare (original şi copie) după certificatul de deces al părinţilor – în cazul celor orfani; adeverinţă de la Casa de copii – în cazul celor aflaţi în această situaţie; acte doveditoare că sunt copii ai personalului didactic).
 • Candidaţii care optează pentru locurile rezervate etniei rrome, vor aduce la înscriere o recomandare eliberată de către o organizaţie legală a rromilor (semnată şi ştampilată), care atestă apartenenţa lor la această etnie. Locurile rezervate se vor aloca facultăţilor de către Consiliul de Administraţie conform solicitării candidaţilor la înscriere.
 • Fişa de înscriere care va fi completată electronic în spaţii special amenajate; fişa este completată şi semnată de fiecare candidat. În cadrul unei facultăţi, candidaţii vor completa câte o fişa de înscriere pentru fiecare domeniu dorit, pentru una sau mai multe  specializari, în ordinea preferinţelor.
 • Dovada achitării taxei de inscriere a sumei prevăzută pentru înscriere. Taxa de înscriere este stabilită pentru fiecare domeniu de către Senatul Universităţii.
 • Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia de admitere de la facultatea unde s-a făcut înscrierea.
 • După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru telefoane Android și iPhone!


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!